مقاله


کد مقاله : 139506171014313314(DOI : 10.7508/jstpi.2017.02.007)

عنوان مقاله : شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک موثر در موفقیت بنگاه های کوچک و زود بازده شهر صنعتی کاوه بارویکرد کارت امتیازی متوازن از دیدگاه مدیران

نشریه شماره : 50 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 1514

فایل های مقاله : 432 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین غفاری ghaffari.saveh@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد
2 ابراهیم علی رازینی a_razini@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف اصلی در این تحقیق، شناسایی عوامل استراتژیک موثر در موفقیت بنگاه¬های کوچک و زودبازده با رویکرد کارت امتیازی متوازن از دیدگاه مدیران در این بنگاه¬هاست. این تحقیق کاربردی و توصیفی است داده¬های آن در آبان¬ماه و آذرماه سال هزار و سیصد و نود و چهار جمع¬آوری شده است. جامعه آماری این تحقیق 70 بنگاه صنعتی است. روش انتخاب نمونه آماری بصورت تصادفی ساده است و بنگاه¬های انتخاب شده در نمونه آماری بر اساس تعداد بنگاه¬های هر شهر صنعتی به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است و در مجموع 60 بنگاه مورد بررسی قرار گرفته شد. داده¬های این تحقیق از طریق پرسشنامه محقق ساخته که شامل 35 پرسش است جمع آوری شده است. در تحلیل این داده¬ها از نرم افزار20 spss استفاده شده است. تحلیل این داده¬ها شامل آمارهای توصیفی است که به سطح تحصیلات مدیران این بنگاه¬ها می¬پردازد. در تحلیل استنباطی و آزمون سوالات این تحقیق از آزمون کالموگروف - اسمیرنوف برای نرمال بودن داده¬ها استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون کالموگروف - اسمیرنوف از آزمون دوجمله¬ای جهت پاسخگویی به سوال¬های مربوط به مولفه¬ها و برای بررسی سوال¬های مربوط به ابعاد از آزمون tتک نمونه و همچنین از آزمون فریدمن برای اولویت بندی عوامل استراتژیک استفاده شده است. در پایان با بررسی نتایج بدست آمده می¬توان گفت بنگاه¬های کوچک و زود بازده از حیث توازن در منظرهای مختلف ارزیابی متوازن در وضعیت مناسبی قرار دارند و نظر مدیران در این رابطه بیانگر توجه همگن به هر چهار منظر (بعد) اصلی در این شیوه است. ولیکن، عوامل استراتژیکی تاثیر گذاری وجود دارد که ازدید مدیران مخفی مانده و توسط مدیران بنگاه مورد کم توجهی قرار گرفته است.