مقاله


کد مقاله : 13950805123933737(DOI : 10.7508/jstpi.2017.04.002)

عنوان مقاله : کشف و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر ساختار دانشگاه کارآفرین: پیشنهادی برای موفقیت در وظایف نسل سوم دانشگاه‌ها

نشریه شماره : 52 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 1207

فایل های مقاله : 434 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مصباح الهدی باقری Mesbab@yahoo.com دانشیار دکترا
2 خلیل نوروزی K.noruzi@ut.ac.ir مربی دکترا
3 مهدی محمدی mohamadi.me@fc.lu.ac.ir استادیار دکترا
4 جواد آزادی احمدآبادی Ja.azadi@isu.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف: با عبور از نسل اول و دوم دانشگاه‌ها که به ترتیب دانشگاه‌های آموزش محور و پژوهش محور نامیده می‌شوند، نسل سوم تحت عنوان دانشگاه کارآفرینی معرفی گردیده است. دانشگاه‌ها هدف این نوشتار، شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های ساختاری دانشگاه کارآفرین در جمهوری اسلامی ایران است. دانشگاه کارآفرین در این پژوهش، دانشگاهی دانست که سه وظیفه مهم حفاظت از دانش بشری و انتشار آن، پژوهش، و بسترسازی برای نقش‌آفرینی دانشگاه در توسعه اقتصادی و اجتماعی را در محیط متلاطم خود بر عهده دارد؛ لذا حرکت دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران به سوی چنین تحولی، امری بسیار مهم و حیاتی است. روش: این پژوهش به روش کیفی انجام گرفته است، پژوهشگران پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای، با استفاده از روش‌شناسی دلفی در سه دور به شناسایی ابعاد ساختاری مؤثر بر ساختار دانشگاه کارآفرین پرداختند، سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که یکی از مهم‌ترین روش‌های اولویت‌بندی است، مؤلفه‌ها رتبه‌بندی گردید. ابعاد ساختاری شناسایی شده پس از اجرای دلفی و رتبه‌بندی تحلیل سلسله‌ مراتبی، به ترتیب عبارتند از: ترکیب، استقلال، حرفه‌ای‌گرایی، پیچیدگی، تمرکز و رسمیت. نتیجه‌گیری: نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که به منظور تحقق دانشگاه کارآفرین، می‌بایست تغییرات ساختاری گسترده در نظام آموزش عالی به ویژه در ابعاد استقلال، ترکیب و حرفه‌ای‌گرایی صورت گیرد، زیرا محیط ساختاری دانشگاه کارآفرین باید مشوق فضای خلاقیت و هم‌افزایی باشد. همچنین نقش ترکیبی رهبر که از مؤلفه¬های ترکیب و استقلال محسوب می¬شوند، از جمله تأثیرگذارترین مؤلفه¬های مؤثر در ساختار مذکور هستند.