مقاله


کد مقاله : 13950921114484162(DOI : 10.7508/jstpi.2017.02.006)

عنوان مقاله : بررسی و تحلیل وضعیت عوامل مؤثر بر مدیریت تحقیق و توسعه و رتبه‌بندی عوامل با تکنیک ANP در صنایع خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت پارس‌خودرو)

نشریه شماره : 50 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 1528

فایل های مقاله : 861 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فریدون اوحدی fohadi31@yahoo.com استادیار دکترا
2 عباس خمسه khamseh1349@gmail.com استادیار دکترا
3 شهره قنبریها ghanbarihash26@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

این پژوهش با مدل توسعه‌یافته‌ای در 8 عامل مدیریت تحقیق و توسعه به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت تحقیق و توسعه شرکت پارس‌خودرو می بپردازد . و عملکرد شرکت را مشخص می‌کند. روش پژوهش توصیفی –پیمایشی بوده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بوده است که روایی آن با قضاوت خبرگان و پایایی آن با الفای کرونباخ و نرم‌افزار SPSS مورد تائید قرار گرفت .با توجه به محدود بودن جامعه آماری پژوهش ، از روش کل شماری استفاده‌شده است از سوی دیگر برای رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مدیریت تحقیق و توسعه در شرکت پارس‌خودرو از مقایسات زوجی با تکنیک ANP با استفاده از نرم‌افزار SUPER DECISIONS استفاده نموده است .نتایج حاصل از خروجی نرم‌افزار نشان‌دهنده آن است که عامل مالی رتبه اول و به ترتیب عامل مدیریتی، عامل یادگیری و نوآوری ، عامل تکنولوژیکی ، عامل تجاری‌سازی ، عامل فنی و مهندسی ، عامل سیستمی رتبه‌های بعدی را کسب نموده‌اند .