مقاله


کد مقاله : 13951022938254579(DOI : 10.7508/jstpi.2017.03.003)

عنوان مقاله : حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان با بررسی ارتباط درونی میان ابعاد ورودی و خروجی شاخص جهانی نوآوری

نشریه شماره : 51 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 2117

فایل های مقاله : 545 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا سلامی salami@yahoo.com استادیار دکترا
2 حسین میزرایی mirzaeiahosein@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 عاطيه صفردوست atiyeh.safardoust@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در دهه¬ی حاضر، اقتصاد دانش بنیان واژه¬ای رایج و جذاب در محافل علمی کشور می¬باشد. این واژه توجه بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران را به خود جلب نموده است. شاخص جهانی اقتصاد دانش¬بنیان دارای چهار پایه بوده و نوآوری یکی از این پایه¬ها می¬باشد. در حوزه نوآوری، کشور ایران از امتیاز کمتری، نسبت به متوسط جهانی، برخوردار می¬باشد. در این نوشتار، با به منظور ارتقای سطح نوآوری و به طبع آن، سطح اقتصاد دانش بنیان، با استفاده از آمارهای جهانی در حوزه اقتصاد دانش بنیان و نوآوری و با تحلیل ضریب همبستگی پیرسون، ابتدا شاخص¬های ورودی مهم و اثرگذار بر نوآوری شناخته شده و سپس وضعیت این ورودی¬ها با متوسط جهانی مقایسه شده است. پس از مشخص شدن نقاط ضعف در سنجه¬های ورودی، وضعیت این سنجه¬ها در سند برنامه ششم توسعه بررسی شده است. با توجه به یافته¬ها، مشخص شد که در برنامه ششم توسعه تنها به سنجه درآمد ناخالص داخلی به ازای هر واحد مصرف انرژی اشاره شده است و اشاره مستقیمی به سایر سنجه¬های مهم نشده است. تفاوت و نوآوری این نوشتار در این است که در این پژوهش سعی شده است ریشه¬های مهم و اثرگذار نوآوری متناسب با شاخص جهانی نوآوری شناسایی و در سطح ورودی¬های اولیه اقتصاد دانش بنیان مقایسه انجام گیرد. مقایسه سنجه ها با متوسط جهانی نشان داد که جهت بهبود خروجی¬های نوآوری، کشور نیازمند به ارتقای سطح سنجه¬های تحقیق و توسعه، کارکنان دانشی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، محیط سیاسی و پایداری بوم شناختی می-باشد.