مقاله


کد مقاله : 13951123757544959(DOI : 10.7508/jstpi.2017.02.005)

عنوان مقاله : شناسایی مخاطرات پروژه های نفتی بر اساس استاندارد PMBOK و رتبه بندی آن ها با رویکرد AHP و TOPSIS در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت فنی و مهندسی تهران جنوب، پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس شرکت نفت ستاره خلیج فارس)

نشریه شماره : 50 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 1337

فایل های مقاله : 630 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابراهیم جمالی ebrahimjamali84@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 مهناز برخورداری احمدی mahnaz_barkhordari@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

با توجه به این¬که وجود ريسک در پروژه¬ها مي¬تواند اثر معني¬داري بر عملکرد کوتاه¬مدت و نيز اثر منفي بلند¬مدت بر عملکرد مالي سازمان داشته باشد، بنابراین مديريت ريسک براي کاهش شکست¬هاي ناشي از ريسک¬هاي مختلفي نظير چرخه¬هاي نامطمئن اقتصادي، تقاضاي نامطمئن مشتري و حوادث طبيعي و انساني غيرقابل پيش¬بيني و ... ضروري است. مطالعات پیشین نشان می¬دهد که داشتن یک لیست جامع از ریسک¬های مهم در زمینه پروژه¬های نفتی و گازی و هم¬چنین اولویت¬بندی و تعیین اهمیت آنها حائز اهمیت است. شناسایی و اولویت¬بندی ریسک¬های پروژه¬ها بر اساس استانداردPMBOK در شرکت فنی و مهندسی تهران جنوب برای اولین بار توسط محقق صورت می¬گیرد. به منظور شناسایی ریسک¬های شرکت فنی مهندسی تهران جنوب با استفاده از روش¬های شناسایی و گروه¬بندی ریسک براساس استاندارد PMBOK از یک گروه خبرگان استفاده شد که ریسک¬ها در چهار گروه دسته¬بندی گردیدند. بعد از شناسایی ریسک¬ها، گروه خبرگان وزن معیارهای زمان، هزینه، محدوده و کیفیت را براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و براساس مقایسات زوجی مشخص نمودند. سپس جهت برآورد میزان اهمیت تأثیرگذاری هر کدام از ریسک¬ها بر روی معیارهای چهارگانه اصلی شناسایی شده پرسش¬نامه¬ای در نظر گرفته شد. هم¬چنین پرسش¬نامه دیگری برای تعیین میزان احتمال هر مولفه ریسک، طراحی شده که به صاحب¬نظران مربوطه ارائه گردید. سپس با استفاده از ضرب نتایج حاصل از این دو پرسشنامه ماتریس تصمیم نهایی بدست آمد. بعد با اعمال وزن¬های به¬دست آمده از معیارهای چهارگانه که از روش AHP فازی به دست آمد در ماتریس تصمیم و با استفاده از تکنیک TOPSIS فازی به اولویت¬بندی رسیک¬ها در معیارهای چهارگانه پرداخته شد که نهایتا رتبه¬بندی ریسک¬ها نسبت به یکدیگر و در گروه¬های چهارگانه براساس نزدیکی به جواب ایده¬آل و دورترین فاصله از جواب ضدایده¬آل محاسبه گردید.