مقاله


کد مقاله : 139511291354315034(DOI : 10.7508/jstpi.2018.01.004)

عنوان مقاله : تعیین رابطه بین مهارت‌های كارآفرينی و نوآوری‌های رادیکالی و افزایشی در صنایع كوچك و متوسط

نشریه شماره : 53 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 1431

فایل های مقاله : 572 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید عبدالعلی ذوالانواری a_zolanvar@araku.ac.ir استادیار دکترا
2 سید جعفر نظام دوست j_nezamdost@araku.ac.ir استادیار دکترا
3 مهتاب عشقی عراقی mahtab.eshghiaraghi@gmail.com مربی کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

كارآفرينان نقش و جايگاه خاصی در جریان پیشرفت و توسعه اقتصادي بسياري از دولت‌ها در كشورهاي توسعه‌یافته و يا در حال توسعه دارند. حضور كارآفرينان به‌عنوان يك راهبرد جدید در سازمان‌ها براي حصول نوآوري و استفاده از فرصت‌ها براي بهره‌مندی، رشد و بقاي سازمان اهميت خاصی دارد. صنایع كوچك و متوسط به كمك كارآفرينان و با بكارگيري نوآوري‌ها و ايده‌هاي جديد، تلاش‌ها را با توجه به نيازهاي روز بازار به محصول و يا خدمات تبديل كرده است. این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کیفی، با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده‌ها، جزو تحقیقات توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را 80 صنایع کوچک و متوسط استان مرکزی تشکیل دادند كه از اين تعداد براساس فرمول کوکران تعداد 66 صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان جامعه نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامه‌های استاندارد ابتکار و نوآوری شغلی مارتین پاچمن با ضریب آلفای کرونباخ 881/0 و مهارت‌هاي كارآفرينی اسمیت 896/0 استفاده گردیده است. براساس نتایج بدست آمده، رابطه معني‌داري بين مهارت‌هاي کارآفرینی و نوآوری‌های رادیکالی و افزایشی در نمونه مورد بررسی مشاهده گرديد همچنين به منظور رتبه‌بندي مؤلفه‌ها از آزمون ناپارامتريك فریدمن و همبستگی اسپیرمن استفاده شده است زيرا داده‌هايي كه جمع‌آوري شده است از نوع كيفي (اسمي و رتبه‌اي) مي‌باشد. نتايج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد كه رتبه مهارت‌هاي فرايندي و مدیریتی بالاتر از مهارت‌هاي شخصی کارآفرینی و فنی مي‌باشد و رتبه مهارت‌هاي فنی و ارتباطی بيشتر از مهارت‌هاي شخصی کارآفرینی است. مهارت‌های کارآفرینی، محیط خارجی و محیط داخلی بر نوآوری‌های رادیکالی و افزایشی مؤثر است.