مقاله


کد مقاله : 139512071531285130(DOI : 10.7508/jstpi.2017.01.007)

عنوان مقاله : شناسايي و اولويت‌‌بندي شايستگي‌هاي مديران واحدهاي تحقيق و توسعه فناوري

نشریه شماره : 49 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 1468

فایل های مقاله : 495 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 پیمان مهدیلو ترکمانی st_p_mahdiloo@azad.ac.ir - کارشناسی ارشد
2 مصطفی صفدری رنجبر safdariranjbar921@atu.ac.ir استاد دکترا
3 اصغر مشبکي اصفهانی moshabak@modares.ac.ir استاد دکترا
4 امیرعباس شجاعی Amir@Ashojaie.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه نقش فناوري به‌عنوان کليدي‌ترين عامل در خلق ثروت و ايجاد مزيت رقابتي پايدار در سطوح مختلف به اثبات رسيده است. با توجه به نقش واحدهاي تحقيق و توسعه در ارتقاي قابليت‌هاي فناورانه بنگاه‌ها، مديريت اين واحدها به‌شدت اهميت پيدا کرده است. بنابراين ارائه الگويي براي انتخاب مديران جديد يا توسعه قابليت‌هاي مديران فعلي اين واحدها ضروري مي‌نمايد. در اين پژوهش مفاهيم شايستگي‌ مديران و برخي چارچوب‌هاي پيشين مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه با برگزاري پانلي با حضور 12 نفر از خبرگان دانشگاه و صنعت نسبت به ‌تأييد شايستگي‌هاي شناسايي‌شده و دسته‌بندي آن‌ها اقدام شد. سپس 32 شايستگي شناسايي‌شده در سه دسته شايستگي‌هاي فردي و شخصيتي، شايستگي‌هاي مديريتي و رهبري و شايستگي‌هاي فني و تخصصي قرار گرفتند. در ادامه با دعوت از 62 نفر از مديران شاغل در اين واحدها و برگزاري جلسه‌اي به منظور معرفي و تشريح شايستگي‌هاي شناسايي شده، پرسشنامه پژوهش به آن‌ها ارائه شد. سپس از طريق تحليل پرسشنامه‌هاي دريافت شده از طريق آزمون فريدمن نسبت به اولويت‌بندي هر يک از شايستگي‌ها و اولويت‌بندي دسته‌هاي شناسايي‌شده اقدام شد. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد 3 شايستگي 1. کار تيمي، برقراري ارتباط و تسهيم دانش؛ 2. سازماندهي و هدايت تيم‌هاي تحقيقاتي و 3. ايجاد انگيزش و توانمندسازي متخصصين و کارکنان دانشي از اولويت بالاتري نسبت به ساير شايستگي‌هاي شناسايي‌شده برخوردارند. همچنين در شايستگي‌هاي دسته‌بندي‌شده نيز شايستگي‌هاي فردي و شخصيتي نسبت به ساير دسته‌ها از اولويت بالاتري برخوردار است.