مقاله


کد مقاله : 13951214151575208(DOI : 10.7508/jstpi.2018.03.006)

عنوان مقاله : ارائه یک مدل برای حاکمیت انتقال فناوری رایانش‌ابری

نشریه شماره : 55 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 530

فایل های مقاله : 449 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مژگان مرعشی mozhgan.mar2000@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 ندا عبدالوند n.abdolvand@alzahra.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در طی سال‌های اخیر، کشورهای در حال توسعه به دنبال استفاده از نوآوری‌های فناورانه می‌باشند که انتقال فناوری رایانش‌ابری یکی از این نوآوری‌ها می‌باشد. استفاده از نوآوری‌هایی که در زمینه فناوری ‌اطلاعات وجود دارد، سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا از طریق استفاده از آن‌ها، جایگاه اقتصادی خود را ارتقاء بخشند. در نتیجه ضرورت دارد تا سازمان‌ها یاد بگیرند که چگونه می‌توانند فرایندهای انتقال فناوری خود را مدیریت کنند. حاکمیت انتقال فناوری مفهوم جدیدی است که می‌تواند در این حیطه به سازمان‌ها کمک کند. پیاده‌سازی حاکمیت انتقال فناوری می‌تواند برای سازمان‌ها کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری را داشته باشد و دستیابی سازمان به مزیت رقابتی را تسهیل کند. در حیطه فناوری‌های جدیدی هم‌چون رایانش‌ابری که موفقیت و پذیرش آن مستلزم غلبه بر چالش‌ها و ریسک‌هایی است که با آن مواجه می‌باشد، حاکمیت فرایندهای انتقال این فناوری می‌تواند تا حدی از این چالش‌ها بکاهد. در نتیجه، استفاده از رایانش‌ابری می‌تواند در سازمان‌ها گسترش پیدا کند و سازمان از مزایای این فناوری بهره‌مند ‌شود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از لحاظ روش توصیفی- کیفی است که در آن از مطالعات کتابخانه‌ای جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش معرفی دو مدل حاکمیتی است. در ارائه این مدل‌ها از چارچوب کوبیت که یک چارچوب حاکمیتی کارآمد و توانا در زمینه فناوری‌اطلاعات می‌باشد، استفاده شده است. مدل اول جهت حاکمیت انتقال فناوری و مدل دوم جهت حاکمیت انتقال فناوری رایانش‌ابری، پیشنهاد شده است.