مقاله


کد مقاله : 139601201219295561(DOI : 10.7508/roshdefanavari.2018.14.006)

عنوان مقاله : شناسایی عوامل تأثيرگذار بر پياده‌سازي مديريت دانش در دفتر مرکزی جهاددانشگاهي

نشریه شماره : 54 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 589

فایل های مقاله : 337 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس حسین پور wareshbahary@yahoo.com - کارشناسی ارشد
2 محمد باقر علی پور mohalipour@yahoo.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

دنياي رقابتي امروز، ايجاب مي‌كند تا دانش به‌عنوان ارزشمندترين منبع راهبردی شناخته شده و توانايي سازمان به منظور كاربرد دانش براي استفاده از فرصت‌‌هاي بيشتر مورد اهتمام قرار گرفته و در مقايسه با رقبا، مهم‌ترين عملكرد را داشته باشد. هدف از اجراي اين تحقيق، شناسايي و وارسی برخي از عوامل تأثيرگذار بر پياده‌سازي مديريت دانش در جهاد دانشگاهي است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پيمايشی و ابزار گردآوري داده‌ها، پرسش‌نامه است. براي اعتبار و روايي از صاحب‌نظران حوزه مديريت و آشنا به فناوري اطلاعات استفاده شد و پس از تجميع نظرات، پرسش‌‌نامه براي سنجش پايايي در نمونه 60 نفری مورد آزمون مقدماتی قرار گرفت. در اين مرحله ضريب آلفاي كرونباخ متغير فناوري اطلاعات برابر با 82%، متغير ساختار سازماني برابر با 81% ، متغير فرهنگ سازماني برابر با 92%، متغير انگيزش برابر با 91% و متغير عوامل مديريتي برابر با 93% به دست آمد كه بيانگر قابل اعتماد بودن ابزار سنجش است. جامعه آماری این پژوهش یعنی مدیران و کارشناسان دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی شامل 200 نفر بودند که حجم نمونه 132 نفر بدست آمد. يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد، عوامل تأثيرگذار بر پياده‌سازي مديريت دانش شامل فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، انگیزش و عوامل مدیریتی ارتباط مستقيم با پياده‌سازي مديريت دانش دارد. بيشترين اثر به بعد انگیزش اختصاص داشته و بعد از آن ابعاد فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، عوامل مدیریتی قرار دارند و كمترين اثربخشی در بین متغیرهای این پژوهش نيز به بعد ساختار سازمانی اختصاص دارد.