مقاله


کد مقاله : 139602181712515942(DOI : 10.7508/jstpi.2017.04.008)

عنوان مقاله : بررسی نقش بازاریابی در شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در پارک علم و فناوری استان آذربایجان‌شرقی

نشریه شماره : 52 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 1830

فایل های مقاله : 371 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین عباسی اسفنجانی hossein.abbaasi@gmail.com استادیار دکترا
2 ام البنین اسدی قربانی o.asadi95@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در بسیاری از کشورها، شرکت‌های کوچک و متوسط بخصوص شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری بعنوان موتور اقتصادی عمل می‌کنند و بازاریابی یک فعالیت مهم در این کسب و کارها می‌باشد. امّا، درک بازاریابی، کارکردها، نقش و اهمیت آن از سوی مدیران/مالکان این شرکت‌ها و نیز موانع موجود از سوالات و ابهاماتی است که بایستی بدان پاسخ داده شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بازاریابی در شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در پارک علم و فناوری استان آذربایجان‌شرقی انجام گرفته است. برای رسیدن به اهداف پژوهش از رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران/مالکان شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری استان آذربایجان‌شرقی بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 10 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های اولیه با انجام مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته جمع آوری و با استفاده از روش استقرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بازاریابی بعنوان مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی که در شرکت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد، چندان در شرکت‌های مورد مطالعه درک نشده بود. امّا، ارتباطات بازاریابی دهان به دهان، شناخت نیاز مشتریان و داشتن تعامل و روابط بلندمدت با مشتری از جمله مهم‌ترین فعالیتها و اقدامات بازاریابی در این شرکت‌ها بود که بیشترین نقش را در رشد و بقای آن‌ها داشته است. تمرکز مصاحبه‌شوندگان بیشتر بر اجرای روزمره برخی وظایف بازاریابی محدود شده و در زمینه اجرای طرح بازاریابی به صورت جامع، از تخصص و منابع مالی کافی برخوردار نبودند.