مقاله


کد مقاله : 139603041248236129(DOI : 10.7508/jstpi.2017.04.003)

عنوان مقاله : مدل اثرگذاري طرح جويشگر بومي بر توسعه پايدار بر اساس شاخص هاي پايداري

نشریه شماره : 52 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 915

فایل های مقاله : 507 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد آزادنيا azadnia@itrc.ac.ir مربی دکترا
2 شمس السادات زاهدي szahedi44@hotmail.com استاد دکترا
3 عبدالرضا مجدالدين iast@acecr.ac.ir استادیار دکترا
4 محمد رضا پورعابدي pourabedi@acecr.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در اين مطالعه ابتدا به معرفي توسعه پايدار و شاخص¬هاي پايداري پرداخته شده است. پس از آن طرح جويشگر بومي، دستاوردها و پروژه¬هاي آن تشريح گرديده¬اند. انجام طرح جويشگر مجموعه¬اي از دستاوردهای خرد و كلان را به دنبال دارد. توسعه پايدار بر عدالت درون و بين نسلي و استفاده از منابع به نحوي كه محیط زیست براي نسل‌های کنونی و آینده حفظ شود و بهبود يابد توجه دارد. اين توسعه در ابتدا به محيط زيست و بعدها به اقتصاد، اجتماع، سياست و برخي موارد ديگر تاكيد نموده است. طرح جویشگر با توسعه مجموعه¬اي از ابزارها در صدد ارائه خدمات متنوع و جذب بیشتر کاربران و تاثیر در زندگی آنها مي¬باشد تا از طریق تعامل با آنان در رایا فضا ضمن کسب درآمدهای بالا، موجبات تغییر سبک زندگی ايشان را فراهم آورد. ارائه خدمات جويش نياز به مراحلي همچون خزش در وب، جمع‌آوري اطلاعات، دسته‌بندي و شاخص گذاري، ذخيره‌سازي، بازيابي و ... است. در اين مقاله به بررسي و شناخت اثرات اجراي طرح جويشگر بومي بر ابعاد مختلف توسعه پايدار پرداخته شده است. براي اندازه¬گيري اين اثرات، شاخص¬هاي پايداري كه توسط نهادهاي معتبر بین المللی¬مطرح گرديده است، بكار گرفته شد و نقاط نظر متخصصين اين حوزه از طريق مصاحبه و پرسشنامه براي تعيين نحوه اثرگذاري مورد استفاده قرار گرفت. در نهايت مدل تحليلي اثرات اجرای طرح جویشگر بر توسعه پايدار و ابعاد آن ارايه گرديد.