مقاله


کد مقاله : 139608041342228728(DOI : 10.7508/jstpi.2018.04.007)

عنوان مقاله : ارزش‌گذاري دانش در انتقال دانش بين‌سازماني مطالعه موردي: خوشه صنعتي سفال لالجين

نشریه شماره : 56 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 296

فایل های مقاله : 432 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 پروانه سموئی p.samouei@basu.ac.ir استادیار دکترا
2 حمیدرضا دزفولیان hrdezfoolian@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه دانش یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های رقابتی سازمان‌ها در عرصه اقتصاد جهانی است. در جهان کنونی که تولید کالاها و ارائه خدمات به صورت روزافزون «دانش‌محور» شده، دانش دارایی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی و مهم‌ترین عامل برای ایجاد ارزش و درآمد پایدار در سازمان‌هاست، بنابراین لازم است هر سازمانی نسبت به کسب دانش‌های مورد نیازش اقدام نماید. محدودیت منابع سازمانی امکان کسب کلیه نیازهای دانشی را بطور همزمان نمی‌دهد، بنابراین با ارزش‌گذاری و اولویت‌بندی نیازهای دانشی می‌توان به‌گونه‌ای عمل کرد که منابع محدود سازمانی را در ابتدا صرف ضروری‌ترین و ارزش‌آفرین‌ترین نیازهای دانشی نمود و بدین ترتیب از منابع به بهترین شکل بهره برد. براین اساس در مدل پیشنهادی در مقاله پس از شناسایی کلیه دانش‌های صنعت مورد نظر، نیازهای دانشیِ سازمان مورد مطالعه استخراج می‌شود و با توجه به اهداف و شرایط سازمان، معیارهای مناسبی جهت اولویت‌بندی دانش‌ها برگزیده می‌شوند. در مرحله آخر با توجه به معیارهای منتخب، دانش‌های مورد نیاز اولویت‌بندی می‌شوند. نیازسنجی دانش‌های ضروری برای سازمان با کمک ماتریس SWOT صورت می‌گیرد تا بتوان دانش‌هایی که موجب تقویت نقاط قوت و بهترین استفاده از فرصت‌ها و همچنین رفع نقاط ضعف و گذر از تهدیدات می‌شوند را بدرستی شناسایی کرد. مطالعه موردی مقاله در صنعت سفالگری انجام شده و نتایج حاصل از اجرای آن در یک کارگاه سفالگری مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه نیازسنجی منجر به انتخاب 10 دانش از 24 دانش صنعت سفال گردید که با انتخاب پنج معیار و سه زیرمعیار دانش‌ها ارزش‌گذاری شده و برحسب اهمیتشان به منظور انتقال به کارگاه اولویت‌بندی شدند.