مقاله


کد مقاله : 13971109167269

عنوان مقاله : تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود بازدهی اقتصادی مصرف برق (مورد مطالعه: کشورهای منتخب در حال توسعه)

نشریه شماره : 60 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 498

فایل های مقاله : 714 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 موسی خوشکلام m.khosroshahi@alzahra.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

وجود پیشرفت‌های مختلف در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و بکارگیری این پیشرفت‌ها توسط جوامع بشری، دارای آثار دوگانه‌ای بر مصرف یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی یعنی انرژی الکتریسیته است. بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات از يكسو باعث جانشين‌نمودن فناوری‌‌هاي جديد با فناوری‌هاي قديمي شده و لذا منجر به بهبود بهره‌وري و كارايي مصرف انرژی الکتریسیته و در نتيجه كاهش مصرف آن مي‌شود (اثر جانشيني) از سوي ديگر نصب، راه‌اندازي و بهره‌برداري از تجهيزات جديد فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث افزايش تقاضا براي مصرف انرژی الکتریسیته مي‌شود (اثر درآمدي). بنابراين اثر كلي فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی الکتریسیته تابعي از قدرت نسبي يكي از اثرات جانشيني و درآمدي است. بر همین اساس در مقاله حاضر، رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و مصرف انرژی الکتریسیته در 15 کشور منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 2015-1994 مورد بررسی قرار گرفت و برای این منظور از روش‌شناسی مبتنی بر الگوی پانل پویا با رویکرد PMG استفاده گردید. داده‌های مربوط به مصرف برق، رشد اقتصادی، تعداد استفاده‌کنندگان از اینترنت و تعداد مشترکین تلفن‌همراه نیز از پایگاه‌های آماری WDI و داده‌هاي سازمان ملل اقتباس شدند. نتایج تحقیق در قالب دو مدل جداگانه نشان می‌دهند که افزایش بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث می‌شود تا مصرف سرانه انرژی الکتریسیته هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت در کشورهای منتخب در حال توسعه افزایش یابد. همچنین نتایج نشان می‌دهند که در كشورهاي منتخب در حال توسعه، رشد اقتصادي علت مصرف انرژی الکتریسیته بوده ضمن اینکه رابطه عليت يك‌طرفه از فناوری اطلاعات و ارتباطات به مصرف برق و رشد اقتصادي وجود دارد.