مقاله


کد مقاله : 13971206177823

عنوان مقاله : فناوری رایانش ابری در مدیریت منابع انسانی شرکت های کوچک و متوسط – کاربردها، مزیت ها و چالش ها

نشریه شماره : 60 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 275

فایل های مقاله : 567 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مونا کاردانی ملکی نژاد m.kardani@mail.um.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمد مهدی فراحی mfarahi@um.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

رایانش ابری به عنوان یک فناوری جذاب در حال رشد در بین شرکت ها در سراسر جهان شناخته شده است. درحالی که مزایای زیادی می تواند برای واحد منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط داشته باشد با این حال بهره گیری از آن می تواند دربردارنده چالش های چندی نیز باشد. در مطالعه حاضر با تمرکز بر بررسی ادبیات رایانش ابری و مرور تحقیقات پیشین که بر روی نقش فناوری رایانش ابری، کاربردهای آن، مزیت ها و چالش های آن در سازمان های کوچک و متوسط و به ویژه در سیستم های مدیریت منابع انسانی مبنی بر رایانش ابر می باشد، بررسی شده است. بر اساس یافته های این مطالعه کاربردهای رایانش ابری در نظام های مدیریت منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط گسترده است. این فناوری می تواند در استعدادیابی و جذب استعدادها، آموزش و توسعه منابع انسانی، نظام های مدیریت جبران خدمات و مدیریت و ارزیابی عمکلرد منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرد. هم چنین مزیت ها و چالش های این فناوری در مدیریت منابع انسانی شرکت های کوچک و متوسط در دو دسته کلی شامل عوامل داخلی و خارجی معرفی شده است. مزیت ها و چالش های داخلی شامل عوامل فنی، امنیتی، منابع انسانی، و مالی می باشد و عوامل خارج از سازمان شامل عوامل محیطی و قانونی بوده است. بخشی از این مزیت ها و چالش ها به واسطه اندازه کوچک و متوسط این شرکت ها و بخشی از آن ناشی از شرایط نظام های مدیریت منابع انسانی می باشد.