مقاله


کد مقاله : 13980319190015

عنوان مقاله : تأثیر قابلیت¬های فناوری اطلاعات بر تشخیص فرصت کارآفرینی در شرکت‌های در حال رشد پارک علم و فناوری زاهدان

نشریه شماره : 62 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 119

فایل های مقاله : 760 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسن غفاری mosafer6422@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 فرحناز آهنگ ahang1989@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 ابوبکر ریسی aboobakrma@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 مهیم شیهکی MOHIM12@YAHOO.COM استادیار دکترا

چکیده مقاله

فرصت کارافرینانه شامل مجموعه‌ای از باورها و اقداماتی است که خلق کالاها و خدمات را مقدور می‌سازد. سازمان‌هایی که فناوری اطلاعات و قابلیت استفاده از آن را دارند، می¬توانند این فرصت¬ها را تشخیص داده و بهره¬برداری نمایند. فناوری از حیاتی¬ترین اجزای سازمان¬های تجاری و صنعتی محسوب می¬شود و وجود یک سیستم کارامد فناوری اطلاعات زمینه¬ساز قابلیت¬های فناوری اطلاعات است. شرکت¬های فعال در پارک¬های علم و فناوری نیز که در اقتصاد دانش بنیان امروز به عنصری مهم تبدیل شده¬اند، می¬بایست در تشخیص فرصت¬های کارآفرینی فعالانه عمل کرده و از فرصت¬های موجود در محیط به مطلوب¬ترین شکل بهره¬برداری نمایند. از این¬رو، پژوهش حاضر درصدد برآمد به بررسی تأثیر قابلیت¬های فناوری اطلاعات بر تشخیص فرصت کارآفرینی به روش پیمایشی و مبتنی بر مدل¬یابی ساختاری تفسیری در محیط نرم¬افزاری Smart-PLS بپردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شرکت¬های در مرحله رشد پارک علم و فناوری زاهدان تشکیل می‌دهند که مطابق جدول مورگان 130 نفر به عتوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسش¬نامه بود. پایایی پرسش¬نامه¬ها از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، و روایی آن¬ها از طریق روایی واگرا و همگرا تأیید شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده¬ها نشان داد قابلیت¬های فناوری اطلاعات تأثیر مثبت و معنی¬داری به میزان 472/0 بر تشخیص فرصت کارآفرینی دارد. بنابراین شرکت¬های مستقر در پارک علم و فناوری می¬بایست به نقش قابلیت¬های فناوری اطلاعات و ابعاد آن در تشخیص فرصت کارافرینی توجه نمایند.