مقاله


کد مقاله : 13980716192771

عنوان مقاله : تاثیر سیستم مدیریت اطلاعات بر افزایش بهره وری شرکت های مهندسی تجهیزات برق و الکترونیک

نشریه شماره : 65 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 177

فایل های مقاله : 542 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا زاهدی zahedy182@gmail.com استادیار دکترا
2 مینا حاجیلو Eng.minahajilou1992@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 میثم امیری‌کیا Amiri.m.tt@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

امروزه پیشرفت در زمینه بهره وری و افزایش عملکرد در تمامی کشورهای جهان یک مسئله مهم پیش روی هر سازمان هست. تلاش برای بهبود عملکرد و بهره وری، تلاش برای زندگی بهتر افراد جامعه است، از این رو جهان به دو دسته کشورهای تند و کند از نظر پیشرفت در مدیریت بهره وری تقسیم می شود. هدف از این پژوهش، بررسی نقش سیستم های مدیریت اطلاعات با پنج بعد در بهره وری شرکت های حوزه صنعت برق است. جامعه آماری شامل کلیه ی مدیران و کارشناسانی است که در شرکت برق به نحوی با سیستم های مدیریت اطلاعات در ارتباط هستند. بنابراین پرسشنامه های بهره‌وری و سیستم های مدیریت اطلاعات میان 4۰ نفر از آنها توزیع گردید و پس از تکمیل پرسشنامه ها برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده وارد نرم افزار SPSS گردید و تحلیل یافته ها در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که هر چه از سیستم های مدیریت اطلاعات استفاده شود بهره وری نیز افزایش می یابد و این ارتباط از طریق ضریب همبستگی پیرسون بود. همچنین از میان ابعاد سیستم های مدیریت اطلاعات به ترتیب افزایش صحت و اعتبار در تبادل اطلاعات، افزایش سرعت پردازش و کنترل، افزایش سرعت ذخیره و بازیابی اطلاعات، کاهش هزینه های سازمانی، حفظ امنیت اطلاعات و داده ها سهم معناداری در پیش بینی بهره وری کارکنان شرکت برق داشته اند. در کل نتایج این پژوهش نشان دهنده اهمیت توجه به سیستم های مدیریت اطلاعات در افزایش بهره وری است.