مقاله


کد مقاله : 13981004204276

عنوان مقاله : بررسی نقش تکنولوژی های طراحی رایانه ای در تامین اهداف توسعه پایدار در زمینه طراحی معماری مورد پژوهی: کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

نشریه شماره : 65 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 168

فایل های مقاله : 833 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدحسین عزیزی بابانی m.azizibabani@modares.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 افسانه زرکش zarkesh@modares.ac.ir استادیار دکترا
3 محمدرضا بمانیان bemanian@modares.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

معضلات زیست محیطی در کنار نابرابری های اقتصادی و اجتماعی ناشی از گونه های نامتوازن توسعه که عمدتا ره آورد انقلاب صنعتی هستند منجر به تشدید ظهور جنبش ها و نظریاتی در نیمه دوم قرن بیستم با هدف دستیابی به توسعه ای متوازن در زمینه های مختلف گردید که در این خصوص می توان به نظریه توسعه پایدار اشاره نمود. دستیابی به اهداف توسعه پایدار در حیطه معماری مستلزم توجه به تمامی ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی است. بررسی های انجام شده گواه آن است که معماری پایدار و بویژه جنبش های متأخر تر مرتبط با آن که در حوزه های طراحی و ساخت از تکنولوژی های نوین بهره می برند متناسب با چنین اهدافی هستند. در این میان تکنولوژی های طراحی رایانه ای به عنوان ابزاری تاثیر گذار در جهت تامین اهداف پایداری به ایفای نقش پرداخته اند. در این پژوهش به بررسی میزان تاثیر گذاری کاربست تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مراحل مختلف فرآیند طراحی در جهت دستیابی به اهداف پایداری پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. در این راستا شاخص های مربوط به کاربست BIM در تامین پایداری از منابع کتابخانه ای و با مطالعه نمونه های موردی که شامل ساختمان های پایداری است که فرآیند طراحی آن ها بر پایه BIM بوده، استخراج گشته اند. و با انجام تحلیل سلسله مراتبی بر مبنای معیار های بدست آمده از مبانی نظری این نتیجه بدست آمده که عمده تاثیر گذاری BIM در راستای دستیابی به پایداری بواسطه امکان استفاده از تحلیل های دینامیک در مراحل اولیه طراحی به ویژه تهیه طرح مفهومی و همچنین بستر سازی جهت برقراری تعاملات موثر میان مهندسین و سایر ذی نفعان بوده است.