مقاله


کد مقاله : 13981112215143

عنوان مقاله : استخراج و تدوین معیارهای ارزیابی شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در مراکز رشد فناوری براساس مدل BSC

نشریه شماره : 65 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 182

فایل های مقاله : 920 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ایمان شریعت im.shariat@aut.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 رضا قنبری rghanbari@um.ac.ir دانشیار دکترا
3 سید موسی سیادتی park-siadati@kstp.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 سعید صدیق incub-pre@kstp.ir دانش آموخته کارشناسی

چکیده مقاله

پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به عنوان متولی اصلی توسعه فضای کسب و کار در منطقه موظف هستند با اعطای حمایت‏های هدفدار، کارآفرینان را در راه‏اندازی و تقویت واحدهای فناور تولیدی یاری کنند و رونق اقتصادی را در جامعه رقم بزنند. برای بهبود تاثیر این حمایت‏ها، پارک ها و مراکز رشد به صورت دوره‌ای فعالیت‏های واحدهای فناور زیرمجموعه خود را ارزیابی می‌کنند و پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف، خدمات را متناسب با نیاز هر شرکت ارایه می‌دهند. اما پاسخ به این سوال ضروری است که سیستم ارزیابی باید شامل چه شاخص‏هایی باشد که بتواند تصویر واضح‌تر و جامع‏تری از وضعیت شرکت بازتاب دهد و نیازهای اساسی شرکت را به درستی به مدیر مرکز رشد نشان دهد. لذا، در این تحقیق پس از بررسی سیستم‌های رایج ارزیابی عملکرد، سیستم کارت‌های امتیازی متوازن (BSCs) به دلیل سازگاری بیشتر با مدل شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط(SMEs) مستقر در پارک‏ها و مراکز رشد به عنوان پایه‌ی مدل پیشنهادی استفاده شده است. سپس بر اساس تجربه‏ 17 ساله‏ی پارک علم و فناوری خراسان در راهبری صنایع تولیدی منطقه و همچنین نظرات خبرگان در دیگر مراکز رشد کشور و جهان، تعداد 104 شاخص‏ موثر در ارزیابی SMEهای تولیدی شناسایی و با استفاده از تکنیک‌های آماری یومن ویتنی و فریدمن رتبه‌بندی شدند. نتایج نشان داد منظر "مشتری و بازار" نسبت به سه منظر دیگر سیستم BSC بیشترین اهمیت را دارد و گزاره های "تحقیقات بازار" و "توانمندی و تخصص مدیر عامل" به ترتیب مهمترین شاخص و زیرشاخص بشمار می‏آیند.