مقاله


کد مقاله : 13990604249118

عنوان مقاله : شناسایی چالش‌های توسعه تکنولوژی مرتبط با شبکه‌سازی و ارتباطی در مراکز رشد دانشگاهی تهران

نشریه شماره : 64 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 1636

فایل های مقاله : 585 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی رضوانی تبار mrezvani44@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سیامک اسلامی siaesl@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

توسعه فناوری یکی از راه‌های توسعه کشورها و از مقوله‌های اقتصاد دانش‌بنیان می‌باشد. اهمیت این موضوع به‌قدری است که بسیاری از سیاست‌گذاری‌های کشورها برپایه راهبرد توسعه فناوری بنا نهاده می‌شود. توسعه فناوری از مباحث کلان مراکز رشد است و دیدگاه غالب به مراکز رشد، بیشتر از جنبه رشد و پاگیری کسب و کار و در یک سطح بالاتر شتاب‌دهی به کسب و کار برای حضور دائمی در بازار می‌باشد. کمتر پژوهشی را می‌توان یافت که به مراکز رشد از جنبه توسعه فناوری و ادبیات مختص آن پرداخته باشد. در این پژوهش به شناسایی چالش‌های توسعه فناوری بافتارهای شبکه‌سازی در مراکز رشد دانشگاهی پرداخته شده است. در این پژوهش با روش میدانی به مصاحبه‌ی نیمه‌ساختاریافته با خبرگان (شامل مدیران، اساتید و کارشناسان حیطه‌ی مورد نظر) پرداخته ‌شد که در مجموع 11 مصاحبه صورت پذیرفت و پس از کدگذاری، ابعاد، مقوله‌ها و در نهایت چالش‌ها مشخص گردید. تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از نرم‌افزار تحلیل داده‌های کیفی Atlas-ti انجام شده است. حاصل کدگذاری و ساخت مقوله‌ها در نهایت، مشتمل بر 16 چالش توسعه فناوری که در 4 مقوله «چالش‌های ارتباطاتی»، «تعامل و همکاری»، «شبکه‌سازی» و «موانع شبکه‌سازی» مرتبط با بافتارهای ارتباطی و شبکه‌سازی شناسایی گردید.