اخبار نشریه

ضريب تأثير جديد فصلنامه رشد فناوري

ضريب تأثير فصلنامه رشد فناوري در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام   0.237 با 53 استناد در سال 1393 اعلام شد. طبق آخرين گزارش اعلام شده اين فصلنامه در رتبه دوم نشريات فني مهندسي فارسي زبان قرار دارد. همچنين ضريب آني اين نشريه 0.097 محاسبه شده است.