آخرین شماره


شماره 3 سال 15
تابستان 1398
دانلود فایل

1 - "سطوح جدید شکاف دیجیتال در سراسر جهان" ( DOI : 0)
( علی خلجی )
2 - ارائه روشی جهت شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های فرایند توسعه محصول جدید در صنایع خودروسازی ایران با استفاده از روش ترکیبی ANP-DEMATEL ( DOI : 0)
( سید قاسم سلیمی زاویه - رکسانا فکری )
3 - طراحی مدلی برای تحقق پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر فراتحلیل پژوهش‌های علمی ( DOI : 0)
( محمدمهدی احمدیان دیوکتی - حسنعلی آقاجانی - میثم شیرخدایی - امیرمنصور طهرانچیان )
4 - کشاورزی هوشمند مبتنی بر اینترنت‌اشیاء ( DOI : 0)
( غلامرضا فرخی - محبوبه گاپله )
5 - طراحی سیستم هوشمند فازی امتیازدهی در نظام پیشنهادها (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‏ای فارس) ( DOI : 0)
( محمد صالحی )
6 - الزامات توسعه شبکه‌های اجتماعی فراگیر بومی در آینده ( DOI : 0)
( سحر کوثری - علی شریفی - علیرضا یاری )
7 - تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد با میانجی‌گری مدیریت‌دانش (مطالعه موردی؛ بانک کشاورزی ایران) ( DOI : 0)
( سیمین محبی آشتیانی - پیمان اخوان )
8 - راهکارهای توسعه دانشگاه کارآفرین در حوزه علوم‌انسانی و اجتماعی براساس یک مطالعه چند موردی ( DOI : 0)
( مهدی گودرزی - فرزانه خالوئی )