آخرین شماره


شماره 1 سال 15
زمستان 1397
دانلود فایل

1 - اکوسیستم کسب و کارهای نوپای ایران و بررسی تعاملات کلیدی بازیگران اصلی آن ( DOI : 0)
( عباسعلی کارشناس - نیما گروسی مختارزاده )
2 - بررسی تأثیرات متقابل رقابت‌پذیری و کارآفرینی، و اثرات آن‌ها بر رشد اقتصادی ( DOI : 0)
( محسن محمدی خیاره - نسرین رستمی )
3 - اولویت¬بندی و تحلیل معیارهای مؤثر در عملکرد سازمان¬های دانش¬بنیان با رویکرد مدیریت¬دانش (¬ مطالعه موردی: مراکز رشد و پارک¬های علم و فناوری شهر تهران) ( DOI : 0)
( ناصر صفایی - فرشته طالقانی نیا - فاطمه غلامیان )
4 - بررسی تاثیر آموزش های دانشگاهی بر توسعه ی مهارت های کارآفرینی زنان ( DOI : 0)
( منیره دیزجی - مریم زینی )
5 - بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهشی تامین مالی جمعی ( DOI : 0)
( علی حاجی غلام سریزدی - علی رجب زاده قطری - علینقی مشایخی - علیرضا حسن زاده )
6 - یک مدل تولید و انتقال فناوري مبتنی بر مالکیت معنوی ( DOI : 0)
( مهدی مهرگان - جهانشاه چرختاب مقدم )
7 - رتبه بندی تأمین کنندگان اقلام عمومی بر اساس شاخص های چابکی و ارزش های محوری در یک سازمان خدماتی- آمادی ( DOI : 0)
( مرتضي جبله - حسينعلي حسن‌پور - مسعود مصدق خواه )
8 - شناسایی و تحلیل اصلی ترین مولفه های راهبردی تاثیر گذار در عدم موفقیت شرکت های دانش بنیان در ایران (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری کرمانشاه) ( DOI : 0)
( دنیا غلامی - علی رمضانی )