آخرین شماره


شماره 1 سال 16
زمستان 1398
دانلود فایل

1 - فن آوری قراردادهای هوشمند، ابزاری در توسعه تجارت الکترونیکی: بایسته ها و سیاستگذاری ها ( DOI : 0)
( محسن صادقی - مهدی ناصر )
2 - نقش قابلیت‌های سازمانی در کاهش ریسک‌های فناورانه و بهبود عملکرد بازار شرکت‌های دانش‌بنیان با میانجی‌گری هوشمندی فناوری ( DOI : 0)
( محمد حاتمی نژاد - محسن اکبری - مصطفی ابراهیم پور ازبری )
3 - ابزارهای ارزشیابی یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی ( DOI : 0)
( حامد عباسی کسانی - غلامرضا شمس مورکانی - فرهاد سراجی - مرتضی رضایی زاده )
4 - بررسی تأثیر رایانش ابری بر سیستم سلامت الکترونیک ( DOI : 0)
( محسن قره خانی - سیده ام سلمه پورهاشمی )
5 - تاثیر نوگرایی به دامنه خاص بر رفتار خرید اکتشافی در محصولات نوآور ( DOI : 0)
( علیرضا خوراکیان - فریبرز رحیم نیا - مونا کاردانی ملکی نژاد )
6 - مشاركت دانشگاه‌هاي علوم انساني در چرخه نظريه‌پردازي و نقش مراكز رشد علوم انساني ( DOI : 0)
( محد حسن حسني )
7 - شناسايي عوامل موثر بر يادگيري فناوري در كشورهاي در حال توسعه ( DOI : 0)
( نسرین دسترنج )