آخرین شماره


شماره 2 سال 15
بهار 1398
دانلود فایل

1 - شناسایی فاکتورهای موثر در پذیرش اینترنت اشیاء از دیدگاه کاربران با استفاده از مدل تکمیلی TAM ارائه شده در مدل گایو و بای. مورد مطالعه : مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران - همراه اول ( DOI : 0)
( محمد کارگرشریف آباد - محسن گرامی - احمد علی یزدان پناه )
2 - بررسی تاثیر دانش بازرگانی بر فرایند بین المللی شدن کسب و کارها ( DOI : 0)
( حسین عباسی اسفنجانی - مینو سلیمی باهر - محمدتقی خدایی گرگری )
3 - طراحی شبکه‎ی زنجیره‎ی تامین چند سطحی چند دوره ای در تولید چابک با الگوریتم جستجوی ممنوع ( DOI : 0)
( الهه سالاری - محمدرضا شهرکی - عبداله شریفی )
4 - نگاشت نهادی نوآوری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور ( DOI : 0)
( مهدی الیاسی - مهدی محمدی - حسین میرزایی - عاطيه صفردوست )
5 - الگوی ارتقای موفقیت توسعه محصول جدید بر اساس قابلیت مشارکت مشتری، جذب دانش مشتری و شکاف منابع ( DOI : 0)
( سیده صدف وشکائی نژاد - مصطفی ابراهیم پور ازبری - محمد دوستار )
6 - استراتژی موفق تعیین بازار هدف محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی توسعه دهنده سامانه‌های سیستمی: مطالعه موردی ( DOI : 0)
( احمد رضا جعفریان مقدم - حمید رضا جعفریان مقدم - مهدی حاجی مرادی - محمد محمدپور درزی نقیبی )
7 - تدوین مدل رده‌بندی حقوق ثبت اختراع با استفاده از روش الکتر و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعه مورد انتخاب فناوری در یک شرکت تولیدکننده تلفن همراه ( DOI : 0)
( مهدی خجسته - مریم اشرفی )
8 - ارزیابی کارایی روش بازاریابی ویروسی ترکیبی با روش خوشه بندی شبکه ای و مقایسه نتایج ( DOI : 0)
( فریدون اوحدی - مهرنوش محمدی - محمدجعفر تارخ )