آخرین شماره


شماره 4 سال 16
پاییز 1399
دانلود فایل

1 - طراحی و پیاده‌سازی مدل ارزیابی عملکرد شرکت‎های فناور (مطالعه موردی شرکت‎های فناور پارک علم و فناوری یزد) ( DOI : 0)
( علی حاجی غلام سریزدی )
2 - شناسایی چالش‌های توسعه تکنولوژی مرتبط با شبکه‌سازی و ارتباطی در مراکز رشد دانشگاهی تهران ( DOI : 0)
( مهدی رضوانی تبار - سیامک اسلامی )
3 - ارائه مدل ترکیبی زمان‌بندی وظایف براساس الگوریتم تطبیقی پویا و ژنتیک در محیط رایانش ابری ( DOI : 0)
( مژده ربانی - هدی مرادی - اسداله علیرضایی )
4 - ارائه مدلی برای پایش بلوغ امنیت اطلاعات ( DOI : 0)
( رضا رادفر - فاطمه اخوان )
5 - مدلی پویا جهت ارزیابی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها ( DOI : 0)
( محسن شفیعی نیک آبادی - امیر حکاکی - سارا غلامشاهی )
6 - ارائه مدلی برای پذیرش سیستم آموزش الکترونیک در دانشگاه علوم‌پزشکی قزوین ( DOI : 0)
( حسن رشیدی - مرضیه موحدين )
7 - بررسی تأثیر سرریز فناوری و سرمایه انسانی بر رشد بهره‌وری کل عوامل بخش نفت و گاز ایران ( DOI : 0)
( طیبه پورمندبخشایش - بهزاد سلمانی - محمدمهدی برقی اسکویی )