آخرین شماره


شماره 1 سال 14
زمستان 1396
دانلود فایل

1 - خودآگاهی سازمانی و شاخص اثربخشی کل سازمان ( DOI : 10.7508/jstpi.2018.01.001)
( غلامرضا ملک زاده - محمد امین ملک زاده )
2 - ارائه چارچوب مفهومی از توسعه مشترک محصول در سازمان‌های دانش‌بنیان بر مبنای نوآوری باز و پویایی محیطی ( DOI : 10.7508/jstpi.2018.01.002)
( ندا جعفری پستکی - مصطفی ابراهیم پور ازبری - محسن اکبری )
3 - شناسایی ریسک‌های فناورانه فرایند توسعه محصول جدید و اولویت‌بندی با فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) ( DOI : 10.7508/jstpi.2018.01.003)
( ابوالفضل میرزارمضانی - سید مهدی گلستان هاشمی - سید محمدمسعود ناصریان )
4 - تعیین رابطه بین مهارت‌های كارآفرينی و نوآوری‌های رادیکالی و افزایشی در صنایع كوچك و متوسط ( DOI : 10.7508/jstpi.2018.01.004)
( سید عبدالعلی ذوالانواری - سید جعفر نظام دوست - مهتاب عشقی عراقی )
5 - بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری سبز بر نوآوری فناورانه سبز در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی استان خوزستان ( DOI : 10.7508/jstpi.2018.01.005)
( مریم درویشی - علیرضا ضیایی )
6 - ارائه مدلی برای اولویت‌بندی و انتخاب پروژه‌های سبد در یک شرکت سهامی خاص براساس فرایند تحلیل شبکه (ANP) ( DOI : 10.7508/jstpi.2018.01.006)
( کبری يزدانی - حسينعلي حسن‌پور )
7 - عوامل مؤثر در ورود مناسب ایران به سازمان تجارت جهانی ( DOI : 10.7508/jstpi.2018.01.007)
( حميد حنيفي )
8 - شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوری با استفاده از روش AHP فازی (بررسی موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان) ( DOI : 10.7508/jstpi.2018.01.008)
( محمد باقری پبدنی - سید محمدرضا داودی )