آخرین شماره


شماره 3 سال 14
تابستان 1397
دانلود فایل

1 - شناسایی و تحلیل ارتباط معیارهای موفقیت در توسعه فناوری با رویکرد بررسی طرح، پروژه و پرتفوی ( DOI : 10.7508/jstpi.2018.03.001)
( رضا احتشام راثی - محمد صادق بهروز - حامد صوفی )
2 - نوآوری فناورانه: عواملِ درون‌سازمانی و برون‌سازمانیِ مؤثر و تأثیرپذیر ( DOI : 10.7508/jstpi.2018.03.002)
( علی اصغر زارعی - سید عباس ابراهیمی )
3 - شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ارزیابی آمادگی الکترونیکی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط ( DOI : 10.7508/jstpi.2018.03.003)
( عباس طلوعی اشلقی - رضا رادفر - نقی شجاع - فرشید فرخی زاده )
4 - بررسی عوامل تأثیرگذار بر آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) ( DOI : 10.7508/jstpi.2018.03.005)
( فرشته صادقی - یعقوب مهارتی - علیرضا خوراکیان )
5 - مروری بر کارآفرینی فناورانه در حوزه فناوری نانو ( DOI : 10.7508/jstpi.2018.03.004)
( مرتضی رستگاران )
6 - ارائه یک مدل برای حاکمیت انتقال فناوری رایانش‌ابری ( DOI : 10.7508/jstpi.2018.03.006)
( مژگان مرعشی - ندا عبدالوند )
7 - فناوری‌هراسی و راهكارهای مقابله با آن ( DOI : 10.7508/jstpi.2018.03.008)
( مرضیه شاوردی )
8 - تأثیر داده‌های باز دولتی و نوآوری در داده بر توسعه کسب و کار صنعت بیمه زندگی ( DOI : 10.7508/jstpi.2018.03.007)
( سعید طاهری - سعيد شوال‌پور )