آخرین شماره


شماره 2 سال 9
بهار 1392
دانلود فایل

1 - ارائه چارچوبي مفهومي براي انتخاب ايده هاي محصول جديد و نوآورانه ( DOI : 0)
( یاسر قاسمی نژاد - فرهاد شاهمیری )
2 - نقش و جايگاه تکنيک هاي ارتقا در زنجيره هاي ارزش جهاني ( DOI : 0)
( زهرا ایاغ - مهسا فرخنده - اسماعيل ملک اخلاق )
3 - مديريت شبکه ذينفعان در مراکز رشد فناوري ( DOI : 0)
( حسن خاکباز - جعفر عیوض پور )
4 - نقش فرهنگ بر هوشياري کارآفرينانه در ايران با بهره گيري از داده هاي GEM ( DOI : 0)
( احسان مهربان فر - سابینا نوبری )
5 - تعیین و اولویت بندی موانع به اشتراک گذاری دانش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مطالعه موردي مؤسسه آموزش عالي امام جواد (ع) ( DOI : 0)
( داریوش پورسراجیان - مژگان سلطانی علی آبادی - محمدصالح اولیاء )
6 - تعهد سازماني در شرکت هاي نوپاي دانش بنيان؛ عامل انسجام تيم و بقاي کسب و کار در محيط رقابتي ( DOI : 0)
( مهرداد شفیعی )
7 - ارزیابی عملکرد هوشمندی کسب و کار با استفاده از تحلیل فازی ( DOI : 0)
( محمد حسین رونقی - کامران فیضی )
8 - بررسي رشد کارآفريني در ايران در مقايسه با کشورهاي حوزه سند چشم انداز ( DOI : 0)
( سعید کیان پور )