آخرین شماره


شماره 3 سال 10
تابستان 1393
دانلود فایل

1 - دستيابي به يك چارچوب ارزيابي عملكرد براي پارك‌هاي علم ‌و فناوري ( DOI : 0)
( سعید شادان )
2 - پیشنهاد مدل مراکز رشد زایشی علوم انسانی‌دانشگاهی حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل چهارم ( DOI : 0)
( ترانه عنایتی - علیرضا عالي پور )
3 - مطالعه تطبيقي مدل‌هاي انتقال فناوري ( DOI : 0)
( حسنعلی آقاجانی - رامین فرزادفر )
4 - بررسی تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت کارآفرینی دانشجویان مطالعه موردی دانشجویان پیام‌نور شهرستان بیجار ( DOI : 0)
( مهران فولادی - حمزه باغبانی )
5 - ارائه الگوي مفهومي چابکي سازماني ( DOI : 0)
( ميلاد آقايي - رضا آقايي )
6 - نقش مديريت دانش در نوآوري سازمان‌ها ( DOI : 0)
( حسن دهقانی )
7 - الگوی یادگیری دوجانبه گرایانه و سازگاری آن با اشکال مختلف دارایی‌های دانشی سازمان ( DOI : 0)
( داود حسین پور - یوسف محمدی مقدم - علیرضا کوشکی جهرمی - رحمان محمدی )
8 - بررسي توان جذب فناوري در اقتصاد ايران ( DOI : 0)
( بهزاد سلمانی - فیروز فلاحی - پرویز محمدزاده - اکبر انرجاني خسروشاهي )