آخرین شماره


شماره 1 سال 10
زمستان 1392
دانلود فایل

1 - نحوه تخصيص سهام شرکتهاي دانشگاهي بين مالکين آنها ( DOI : 0)
( بهمن فکور )
2 - بررسي و تبيين سازمانهاي پژوهش و فناوري در نظام ملي نوآوري ايران - مورد مطالعه: جهاددانشگاهي ( DOI : 0)
( رضا انصاري - حميدرضا طيبي )
3 - تحليل و طراحي ساختار مناسب پارکهاي علم و فناوري ايران ( DOI : 0)
( سعید شادان - داريوش پورسراجيان - رامين زارع )
4 - ارتقاي ظرفيت انتقال و توانمندي تجاري سازي دستاوردهاي فناورانه سازمانهاي پژوهش و فناوري از طريق ايجاد مراکز توسعه کسب و کار فناورانه ( DOI : 0)
( رضا بندريان )
5 - ارزيابي عملکرد پارکهاي علم و فناوري در بعد پيامدهاي حضور پارک در منطقه ( DOI : 0)
( فاطمه رمضاني - حسنعلی آقاجانی - عبدالحميد صفايي قاديکلايي )
6 - ارائه چارچوب مفهومي براي اندازه گيري سرمايه ساختاري در دانشگاه ( DOI : 0)
( عليرضا قزل - مجيد رمضان - محمدرضا زاهدي )
7 - مديريت دانش، الگويي جهت مديريت شرکتهاي دانش بنيان مستقر در پارکهاي علم و فناوري ( DOI : 0)
( زينب ايزديان - بيژن عبداللهي - ولي مراد کياني )