آخرین شماره


شماره 3 سال 6
تابستان 1389
دانلود فایل

1 - كاربرد فريمينگ در ايجاد مشاركت نخبگان در بانك ايده الكترونيكي ( DOI : 0)
( بهروز زارعی - فاطمه ثقفی - امیر امامی )
2 - نقش نيروهاي رقابتي پورتر در انتخاب مدل كسب و كار الكترونيك در صنعت خودرو(مطالعه موردي: شركت ايران خودرو) ( DOI : 0)
( محسن شفیعی نیک آبادی - اعظم جلیلی بولحسنی )
3 - مديريت دانش و راهبرد رقابتي شركت; نقش نقاط مرجع راهبردي ( DOI : 0)
( امید مهدیه )
4 - بررسي تطبيقي رويكردها و چارچوبهاي سنجش نوآوري ( DOI : 0)
( سید نورالدین درونکلایی - حسین رضا علیزاده ولوکلایی )
5 - بررسي جايگاه فناوري در برنامه هاي توسعه اي كشور ( DOI : 0)
( بهروز ارباب شیرانی - حسن خاکباز )
6 - رويكردي تحليلي به چيستي و چرايي سازمانهاي پژوهش و فناوري مستقل ( DOI : 0)
( )
7 - ارزيابي وضعيت موجود مديريت دانش بر اساس مدل ساختمان مديريت دانش ( DOI : 0)
( نوشین کاظمی نژاد - فائزه مهرانفر - سیده صبا باقری )
8 - مديريت دانش و هوشمندي كسب و كار ( DOI : 0)
( محمدرضا موسی خانی - مهشید سعیدی )