آخرین شماره


شماره 3 سال 5
تابستان 1388
دانلود فایل

1 - بکارگيري سناريو نوآوري انقلابي در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (SMEs ) ( DOI : 0)
( پیمان حاجی زاده - سید رضا سلامی )
2 - روش های مختلف تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در مراحل مختلف دوره عمر ( DOI : 0)
( محمد رضا صدری نیا - سمانه میر اسدی - محسن وروانی )
3 - استفاده از واسطه¬هاي الکترونيکي براي توسعه فرايندهاي کسب و کار ( DOI : 0)
( سعید فتحی - مریم صفی )
4 - ارائه چارچوبي براي ارزيابي عملکرد مراکز رشد ( DOI : 0)
( حسنعلی آقاجانی - عاطفه طالب نژاد )
5 - بازاريابي و تجاري سازي تكنولوژي‌هاي جديد: مراحل، عوامل تسهيل كننده و فاكتورهاي كليدي موفقيت ( DOI : 0)
( )
6 - ویژگی و اهمیت مراکز توسعه و نوآوری و مدیریت آنها ( DOI : 0)
( عباس خمسه - محیا علیمرادیان )
7 - استاندارد سرمايه گذاران نيروي انساني گامي در جهت توسعه منابع انساني در سازما¬نهاي پيشرو ( DOI : 0)
( معصومه داستانی )
8 - ارزيابي ريسک و بازده پروژه‌هاي فناوري اطلاعات با استفاده از تئوري ميانگين- واريانس و اختيار سرمايه‌گذاري واقعي ( DOI : 0)
( حسین رضایی دولت آبادی - سمانه امیر بشلی )