آخرین شماره


شماره 2 سال 5
بهار 1388
دانلود فایل

1 - گونه‌شناسي رهنگاشت فناوري ( DOI : 0)
( علی فرقانی - اشکان حق بین )
2 - بهره‌گيري از صنايع موجود، راه حلي براي تسهيل تجاري سازي ( DOI : 0)
( احمد موسائی )
3 - ضرورت پرداختن به توسعه محصولات جدید و نقش نوآوری،R&D و تکنولوژی درآن ( DOI : 0)
( عباس خمسه - رضا رادفر - علی سرافراز - داوود سرافراز )
4 - چشم اندازهاي مديريت نوآوري در شبکه‌ها ( DOI : 0)
( فاطمه عبدی )
5 - نقش یکپارچگی فرآیندها در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیک در صنعت خودرو:(مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو) ( DOI : 0)
( محسن شفیعی نیک آبادی - علی خاتمی فیروزآبادی )
6 - اصول و مباني مديريت دانش ( DOI : 0)
( مصطفی تقوی - حمید شفیع زاده )
7 - تاثير جهاني شدن تحقيق و توسعه بر رشد و توسعه اقتصادي ( DOI : 0)
( لاله حقیقت )
8 - بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت پروژه‌هاي مديريت دانش در سازمان‌ها ( DOI : 0)
( طهمورث حسنعقلی‌پور - حسن عابدی جعفری - ندا خطیبیان )