آخرین شماره


شماره 1 سال 5
زمستان 1387
دانلود فایل

1 - ارزيابي عملكرد فناوري‌ها با استفاده از مدل هيبريدي ( DOI : 0)
( صفر فضلی - واحد آغشلویی )
2 - ارائه الگويي جهت انتخاب روش مناسب اکتساب تکنولوژي با استفاده از روش آناليز فاکتور در شرکت آلوپن ( DOI : 0)
( اسداله نجفی )
3 - انتقال فناوري از طريق مکانيسم توسعه پاک ( DOI : 0)
( سید قاسم نوری نجفی - امیر عباس صدیقی )
4 - ارائه چارچوبي براي ارزيابي پروژه های آینده نگاری فناوری اطلاعات ( DOI : 0)
( مریم محامد پور - فاطمه ثقفی )
5 - دانشگاه كارآفرينی ( مفهوم، زمينه‌هاي پيدايش و نحوة دستيابي) ( DOI : 0)
( بهمن فکور )
6 - الگوی پياده سازي مديريت زنجيره تامين در شرکتهاي کوچک ومتوسط ( DOI : 0)
( هادی حیدری قره بلاغ )
7 - بررسی و نقد كتابچه خلاصه عملكرد پژوهش و فناوري دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي در سال‌هاي 1384 و 1385 ( DOI : 0)
( ساسان صدرایی - رضا بهرادی یکتا )
8 - ابعاد جهانی سازی آموزش عالی ( DOI : 0)
( احمدرضا اخوان صراف - مریم نیلفروش زاده )
9 - آينده نگاري: نيم نگاهي به تجربيات آغازين ژاپن، آلمان و ايران ( DOI : 0)
( امید مجد رحیم آبادی - افسون فتح الهی )