آخرین شماره


شماره 3 سال 4
تابستان 1387
دانلود فایل

1 - ملاحظات فناوری برای تدوین نقشه جامع علمی کشور ( DOI : 0)
( علی فرقانی - محسن قرنفلی )
2 - راهبرد فناوری و مدلهاي مبتني بر رويکرد موقعيت يابي ( DOI : 0)
( سید حبیب الله طباطبائیان - افسون فتح الهی )
3 - شاخص های مهم در فرايند پذيرش موسسات انکوباتوري ( DOI : 0)
( حمید مهدوی - محمود شیخ زین الدین - فخرالدین اشرفی زاده )
4 - نقش دولت، دانشگاه و صنعت در تقويت نوآوري و نظام ملي نوآوري در ايران ( DOI : 0)
( رضا رادفر - عباس خمسه )
5 - نقش تحقیق و توسعه در توسعه اقتصادی کشورها ( DOI : 0)
( مهناز ربیعی )
6 - کاربرد مدل ARC در گزارش دهی سرمایه های دانشی موسسات دانش بنیان ( DOI : 0)
( معصومه مداح - بهرام صلواتی سرچشمه )
7 - نقش تحقیق و توسعه در ارزش¬آفرینی شرکتها از دیدگاه خبرگان ( DOI : 0)
( محمد رضا صدری نیا - محسن وروانی )