آخرین شماره


شماره 2 سال 4
بهار 1387
دانلود فایل

1 - تبیین تاثير شبکه‌سازی R&D بر افزایش ارزش در SMEs ( DOI : 0)
( عباس خمسه - رضا رادفر )
2 - طراحي مدلي جهت تعيين فرصت ها و تجاري سازي آنها در مراكز تحقيق و توسعه ( DOI : 0)
( احمد موسائی )
3 - تحلیلی بر نقش سازمان‌هاي ملي انتقال فناوري ( DOI : 0)
( رضا قادری )
4 - خوشه‌هاي فناوري وکارکردهای آن در ايجاد جريان تجارت فناوري در کشور ( DOI : 0)
( سعید صمدی - امین کلاهدوزان - مریم اسفندیاری )
5 - نقش واحد R&D بر کارآفريني و ارزش افزوده بنگاه هاي کوچک و متوسط ( DOI : 0)
( بیتا فرامرزپور دارزینی - نسرین خاندان )
6 - پارک فناوري مجازي در ايران: تحليل SWOT ( DOI : 0)
( پریا دولتیابی - عبداله آقایی )
7 - رويکرد منبع محور درتدوين راهبرد فناوري ( DOI : 0)
( امید مجد رحیم آبادی - سید حبیب الله طباطبائیان )