آخرین شماره


شماره 3 سال 2
تابستان 1385
دانلود فایل

1 - مقدمه ای بررویکرد دانش محور در تبیین فرایند کارآفرینی ( DOI : 0)
( سید جلال موسوی بازرگانی )
2 - برنامه حمايت دولت از نوآوري صنعتي ( DOI : 0)
( محمدرضا امیدخواه - مهدی آذری محمدی )
3 - نحوه نگارش گزارش اختراع به منظور ثبت پتنت ( DOI : 0)
( محمدرضا بختیاری - سید کامران باقری )
4 - مديريت دانش، فرهنگ و آموزش عالی ( DOI : 0)
( محمد علی نعمتی )
5 - آینده و فضای کسب و کار ( DOI : 0)
( حمید هاشمی )
6 - هنجارهای علم کارآفرینانی و تاثیرات آن در بینش متقابل دانشگاه و صنعت ( DOI : 0)
( هنری ایکوویتز - فیروزه اسبقی خانقاه )