آخرین شماره


شماره 2 سال 2
بهار 1385
دانلود فایل

1 - بررسي نظام مالكيت فكري ايران ( DOI : 0)
( مهدی گودرزی - سید کامران باقری )
2 - استفاده از كارت امتيازي متوازن ، به منظور ارزيابي عملكرد مراكز رشد ( DOI : 0)
( سارا صفری - معصومه مداح )
3 - هوشمندي راهبردي در سياست گذاري ( DOI : 0)
( محمد رضا میرزا امینی )
4 - نكات كليدي براي نوشتن يك طرح كسب و كار ( DOI : 0)
( نازنین زید )
5 - آشنايي با ثبت اختراعات در فناوري نانو ( DOI : 0)
( نادر نیک کام )