آخرین شماره


شماره 4 سال 1
پاییز 1384
دانلود فایل

1 - دانشگاه كارآفرين ، نظام ملي نوآوري و توسعه مبتني بر دانايي ( DOI : 0)
( مهدی فاتح راد - حمید رضا تقی یاری )
2 - شاخص هاي ارزيابي شركتهاي مستقر در مركز رشد ( DOI : 0)
( فضل اله ادیب نیا - محمد رضا حسینی )
3 - توسعه فناوري ، چرخه فناوري و ايجاد ارزش اقتصادي پايدار ( DOI : 0)
( غلامرضا ملک زاده )
4 - بررسي و ارزيابي مدلهاي مختلف مراكز رشد ( DOI : 0)
( ايمان محمدیان خراسانی - حبیب اله اصغری )
5 - مقدمه اي بر رهبري نيروي انساني ، با تاكيد بر مديريت مشاركتي ( DOI : 0)
( سید رضا علوی )