آخرین شماره


شماره 2 سال 11
بهار 1394
دانلود فایل

1 - تعیین اولویت‌های اکتساب فناوري در یک سازمان صنعتی؛ مطالعه موردی شناورهاي کلاس متوسط ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.02.001)
( حسین اثباتی - سید حبیب الله طباطبائیان )
2 - ارزیابی میزان موفقیت فرايند انتقال فناوري و بهبود اجرای آن با استفاده از تحلیل اهمیت عملکرد؛ مطالعه موردی شرکت صمام ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.02.002)
( سیدداود میرحبیبی - مصطفی مبلغی )
3 - شناسایی و سنجش روابط بین متغیرهای مؤثر بر نوآوری در شرکت‌های صنعتی با استفاده از تکنیک دیماتل فازی؛ مطالعه موردی شرکت‌های پتروشیمی استان بوشهر ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.02.003)
( رحیم قاسمیه - مهدی هاشمی )
4 - رایانش ابري از ديد کسب و کار ؛ ارائه راهبردهای مناسب برای حذف یا کاهش ضعف‌ها و تهدیدات ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.02.004)
( مریم عاشوری - فرید خوش الحان - نجمه جوریان )
5 - تحقيق و توسعه صنايع دارويي کشورهاي در حال توسعه؛ مورد مطالعه کشور هند ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.02.005)
( سیده صدیقه جلال پور - فرانک نادی )
6 - تأثیر دوسوتوانی نوآوری بر دانش صادراتی و عملکرد محصولات جدید در بازارهای صادراتی ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.02.006)
( مصطفی ابراهیم پور ازبری - میلاد هوشمند چایجانی - محسن اکبری )
7 - ارائه مدل برای شناسایی ابعاد و اندازه‌گیری ظرفیت جذب؛ مطالعه موردی نانو فناوری ایران ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.02.007)
( حسین قلیزاده - علیرضا معینی - علی بنیادی نائینی - مهدی محمدی )
8 - ارتقاء کارایی و دانش سازمانی در خطوط مونتاژ با استفاده از شبیه‏ سازی گسسته پیشامد ( DOI : 10.7508/jstpi.2015.02.008)
( مسلم فدایی - هادی حیدری قره بلاغ - صدیق رئیسی )