آخرین شماره


شماره 2 سال 12
بهار 1395
دانلود فایل

1 - ارزيابي دانش و توانايي کارکنان دانشی در سازمان‌هاي دانش‌بنيان با استفاده از مدل اندازه‌گيري توانايي انساني شانون ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.02.001)
( عباس افرازه - محمد عليمرادي - سجاد گل‌محمدي )
2 - ارائه مدل مفهومی چابکی استراتژیک در سازمان‌های پژوهش و فناوری ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.02.002)
( رضا بندريان )
3 - تحلیل شرکت‌های نوپای مبتنی بر دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی از منظر رویکرد منبع‌محور ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.02.003)
( امین پژوهش جهرمی - جواد پورکریمی - یعقوب انتظاری - امیر ناصر اخوان )
4 - الزامات گذر از نوآوری بسته به نوآوری باز ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.02.004)
( منوچهر منطقی - پريسا حسن‌آبادي )
5 - هم‌پایانی در نقش رويکرد ضعيف تمرکززدايي در ارتقاي خلاقيت و نوآوري سازمان‌هاي صنعتي ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.02.005)
( یاسر قاسمی نژاد - منصور صادقي مال‌اميري )
6 - نوآوری باز و مشارکت ذی‌نفعان (مزایا و مخاطرات) ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.02.006)
( فرزانه بختياري - مجتبي ناهيد )
7 - انتخاب و اولويت‌بندي روش‌هاي مناسب انتقال تکنولوژي در صنايع لبني استان مازندران با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.02.007)
( احمد طالشيان - بابک شيرازي )
8 - شناسایی شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.02.008)
( سعيد صفري - رضا عباسي - مژگان سلطاني علي‌آباد )