آخرین شماره


شماره 3 سال 13
تابستان 1396
دانلود فایل

1 - مکان یابی شهرک دانش بنیان در استان تهران ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.03.001)
( مهدی قرخلو - مریم موسوی )
2 - ارائه مدل اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز با استفاده از روش دیمتل ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.03.002)
( عطیه حقیقت )
3 - حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان با بررسی ارتباط درونی میان ابعاد ورودی و خروجی شاخص جهانی نوآوری ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.03.003)
( رضا سلامی - حسین میزرایی - عاطيه صفردوست )
4 - طراحی مدل مفهومی صلاحیت¬های کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه کارآفرین ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.03.004)
( مهتاب پورآتشی - مرتضی پرهیزکار )
5 - بررسی ادبیات رفتار کارآفرینانه جنایی ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.03.005)
( مجتبي ناهيد - رقیه ایزدی )
6 - از بازاریابی انبوه تا بازاریابی الکترونیکی یک‌به‌یک ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.03.006)
( آرش بهشتیان اردکانی - محمد فتحيان )
7 - مدیریت مبتنی بر شواهد: پلی بر شکاف علم مدیریت و عمل مدیر ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.03.007)
( امین پژوهش جهرمی )
8 - راهبرد مدیریت منابع انسانی در عصر دیجیتال با تکیه‌بر کلان داده ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.03.008)
( غلامرضا ملک زاده - صدیقه صادقی )