جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970805165252 شناسایی فاکتورهای مؤثر در پذیرش اینترنت‌اشیاء از دیدگاه کاربران با استفاده از مدل تکمیلی TAM ارائه‌شده در مدل گایو و بای. مورد مطالعه: مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران ـ همراه‌اول
محمد کارگرشریف آباد
احمد علی یزدان پناه
محسن گرامی
2 13990323237736 ارائه مدلی برای پذیرش سیستم آموزش الکترونیک در دانشگاه علوم‌پزشکی قزوین
مرضیه موحدين
حسن رشیدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)