مقاله


کد مقاله : 139306151214591857

عنوان مقاله : نقش واحد R&D بر کارآفريني و ارزش افزوده بنگاه هاي کوچک و متوسط

نشریه شماره : 14 فصل بهار 1387

مشاهده شده : 946

فایل های مقاله : 222 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بیتا فرامرزپور دارزینی bita.bf2006@gmail.com - -
2 نسرین خاندان nasrin_daraee@yahoo.com - -

چکیده مقاله

تعريف ارائه شده از سازمان همکاري و توسعه اقتصادي از R&D شامل کار خلاقي است که بر پايه اي نظام يافته انجام مي شود، تا گنجينه دانش علمي و فني حاصل از آن، به منظور ابداع کاربردهاي جديد، مورد بهره برداري قرار بگيرد. قبل از جنگ جهاني دوم تنها معدودي از موسسات خصوصي و خدماتي، تحقيقاتي براي صنايع انجام مي دادند. اما فعاليت هاي R&D زمان جنگ به سرعت پيشرفت کرده و حجم پيچيدگي هاي واحدهاي R&D افزوده شدند که در نتيجه بهبود فزاينده محصولات جديد را همراه داشت. درجه اهميت به R&D و حمايت دولت ها و سهم R&D از GDP نشاندهنده درجه توسعه يافتگي کشورها مي باشد. براي بررسي بهتر جايگاه R&D در کشور ايران و درجه هم افزايي شبکه اي آن در اين گزارش ابتدا مطالعات کتابخانه اي صورت گرفته است و الگوهاي حمايتي چند کشور توسعه يافته مورد بررسي قرار گرفت که همه آنها حاکي از ايجاد شبکه و ارتباط بين واحدهاي R&Dدر بخش دولتي و خصوصي همراه با ارتباط صنعت و دانشگاه مي باشد و ايجاد ارتباط و هم افزايي شبکه اي در کشور ما مي تواند به بهترين نحو در قالب تقويت پارک هاي علم و فناوري عملي گردد. سپس وضعيت R&D در صنايع استان کرمان مورد بررسي قرار گرفت. براساس نظرات مديران درصد بالايي از آنها به R&D اهميت داده و به ايجاد آن اقدام و آن را موثر در سودآوري و خلق ارزش مي دانستند. اما نکته مهم در پايان همه مطالب نشاندهنده لزوم حمايت حساب شده دولت از R&D و عملياتي شدن نتايج و زمينه سازي جهت شبکه اي شدن فعاليت هاي R&D دارد.