جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 55
شماره 55 سال 14
تابستان 1397
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

پروژه توسعه فناوری از نوع پروژه‌های سرمایه‌گذاری بوده و بر این اساس شناسایی شاخص‌های مهم و کلیدی عملکردی جهت سرمایه‌گذاری صحیح حائز اهمیت است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و توسعه معیارهای موفقیت در زمینه توسعه فناوری و دست‌یابی به نتایج تحلیلی دقیق از اثرات معیارها و شاخص‌ها بر یکدیگر جهت اتخاذ تصمیمات صحیح در مسیر سرمایه‌گذاری است. در این پژوهش، معیارهای موفقیت در توسعه فناوری با رویکردی جدید از نقطه‌نظر تمایز پروژه، طرح و پرتفوی شناسایی و پس از دسته‌بندی اهمیت آن‌ها از طریق پرسشنامه طیف لیکرت و آزمون‌های آماری مختلف نظیر آزمون t مورد سنجش قرار گرفته است. در نهایت رابطه‌ بین معیارهای موفقیت در هر یک از سطوح پروژه، طرح و پرتفوی و ارتباط داخلی معیارها با استفاده از روش DEMATEL و براساس روابط علی و معلولی تجزیه و تحلیل شده است. از نتایج این پژوهش می‌توان به شناسایی و دسته‌بندی معیارهای موفقیت در پروژه‌ها، طرح‌ها و پرتفوی توسعه فناوری و مشخص‌شدن تأثیرگذارترین، تأثیرپذیرترین و پراهمیت‌ترین معیارها در هر یک از گروه‌های پروژه، طرح و پرتفوی به تفکیک اشاره نمود. همچنین نحوه اثرگذاری، ارتباط و تعامل معیارهای موفقیت با یکدیگر از طریق نمودارهای "نقشه ارتباط شبکه" ارائه شده است. تمرکز روی معیارهای موفقیت براساس میزان اهمیت، تأثیرگذاری، تأثیرپذیری و سطح تعاملات این امکان را فراهم می‌کند تا تصمیمات صحیح بر مبنای این معیارها اتخاذ شود.
رضا احتشام راثی - محمد صادق بهروز - حامد صوفی
DOI : 0
کلمات کلیدی : معیارهای موفقیت ، تصمیم‌گیری چندشاخصه ، تحلیل علی و معلولی ، توسعه فناوری ، تکنیک DEMATEL
در محیط رقابتی کسب‌وکار، توسعه و حفظ یک مزیت رقابتی برای کلیه‌ی شرکت‌ها امری حیاتی است؛ نوآوری فناورانه عاملی کلیدی در تحقق این مهم به شمار می‌رود که توجه به عوامل موثر بر نوآوری فناورانه و چگونگی تاثیر این عوامل در بهبود نوآوری فناورانه را ضرورت می‌بخشد. از طرفی شناسایی مهمترین ابعاد تاثیرپذیر از نوآوری فناورانه چه درون سازمان و چه بیرون از سازمان، راهنمایی برای مدیران و مسئولان در جهت نیل به اهداف سازمان و کشور به شمار می‌رود و بیش از پیش اهمیت توجه به این نوع خاص از نوآوری را آشکار می‌سازد. مرور تحقیقات انجام‌شده در زمینه‌ی نوآوری فناورانه، نشان می‌دهد که محققان بسیاری به شناسایی، اولویت بندی و بررسی تاثیر عوامل صاحب نقش پرداخته‌اند. اما تحقیق جامعی که بصورت خاص تمامی عوامل را گرد هم آورده و دسته‌بندی‌های خاصی را اعمال کند، مشاهده نشده است. در این پژوهش با بررسی مطالعات پیشین و مرتبط با عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر در امر نوآوری فناورانه، تلاش گردیده تا با استفاده از روش تحلیل محتوا کلیه‌ی عوامل شناسایی شود، و دسته‌بندی از حیث تاثیرگذاری یا تاثیرپذیری و درون¬سازمانی یا برون¬سازمانی و همچنین ابعاد و مولفه‌ها ارائه گردد. از طریق مرور صورت گرفته بیش از بیست عامل شناسایی گردید که ابعاد و مولفه‌ها و چگونگی تاثیرگذاری یا تاثیرپذیری هر عامل نیز تشریح شد. مهمترین عامل تاثیرپذیر از نوآوری فناورانه که ضرورت توجه به این مهم را بیش از پیش آشکار می‌سازد، عملکرد شرکت است. اما نمی‌توان در خصوص اثرگذارترین عامل تصمیمی اتخاذ نمود. لذا سازمان‌ها می‌بایستی در راستای بهبود عملکرد مالی توجه ویژه‌ای به نوآوری فناورانه داشته باشند و در راستای بهبود این امر، تمامی عوامل موثر را رصد کرده و به طور خاص در کنترل و بهبود عوامل درون¬سازمانی به منظور بهبود نوآوری فناورانه بکوشند.
علی اصغر زارعی - سید عباس ابراهیمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : نوآوری ، طبقه بندی نوآوری ، نوآوری فناورانه ، نوآوری محصولی ، نوآوری فرآیندی ،
طی دهه گذشته نقش بنیادی و کلیدی فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در تسهیل فرایند گذار و تغییر سازمان‌ها به اثبات رسیده است و با توجه به توان از بین بردن فاصله زمانی و مکانی کارآیی سازمان‌ها را افزایش داده است. آمادگی الکترونیکی بستر ورود به عصر نوین و فعالیت در دنیای شبکه‌ای و همچنین رقابت در بازار است. از این‌رو طراحی الگوهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی متناسب با شرایط داخلی و محیطی سازمان‌ها و جوامع با هدف سنجش سطح آمادگی الکترونیکی آن‌ها ضروری است و بدون ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان‌، فعالیت در دنیای شبکه‌ای غیرممکن و یا موانع آن بسیار زیاد خواهد بود. در عصر اطلاعات، ارزیابی آمادگی الکترونیکی به‌منظور برنامه‌ریزی برای توسعه قابلیت‌های لازم از جنبه‌های مختلف فنی و سازمانی به‌طور روزافزونی اهمیت پیدا می‌کند. در این مقاله ضمن معرفی اجمالی مدل‌های ارائه شده برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی و طبقه‌بندی آن‌ها، عوامل مؤثر در ارزیابی آمادگی الکترونیکی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط جهت ورود به بازار تجارت الکترونیک با رویکرد ترکیبی فراتلفیق و آنتروپی شانون بررسی و شناسایی شده است. در این مقاله جهت تعیین این عوامل پس از شناسایی و معرفی انواع مدل‌های موجود؛ مفاهیم، ابعاد و شاخص‌های تحقیق با استفاده از روش فراتلفیق استخراج و با استفاده از روش آنتروپی شانون رتبه‌بندی شده‌اند که نتایج پژوهش حاکی از این است که عوامل سازمانی آمادگی الکترونیکی در رتبه اول، عوامل محیطی آمادگی الکترونیکی در رتبه دوم و عوامل سرمایه انسانی آمادگی الکترونیکی در رتبه سوم قرار می‌گیرند.
عباس طلوعی اشلقی - رضا رادفر - نقی شجاع - فرشید فرخی زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : ارزیابی آمادگی الکترونیکی ، ارزیابی آمادگی تجارت الکترونیکی ، بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط ، روش فراتلفیق ، آنتروپی شانون
امروزه، تجربه‌ موفقيت‌آميز بيشتر كشورهاي پيشرفته و نيز برخي از كشورهاي در حال توسعه در عبور از بحران‌هاي اقتصادي به‌واسطه توسعه كارآفريني در آن كشورها، موجب‌شده تا ساير كشورها نيز براي كارآفريني، كارآفرينان و شكل‌گيري کسب‌وکارهای نوآورانه اهميت خاصي قائل شوند. اين امر بيش از هر چيز، حيطه آموزش را تحت تأثير قرار داده و منجر به این شده است که به‌تدریج، دانشگاه‌ها تغيير نقش داده و به‌سوی كارآفريني روي آورند. از این‌رو تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، مدیران دانشگاه فردوسی مشهد به تعداد 151 نفر می‌باشد. طبق جدول مورگان تعداد 114 نفر به‌طور تصادفی انتخاب شدند. پس از اطمینان از روایی و پایایی، این پرسشنامه به‌صورت حضوری بین اعضای جامعه توزیع گردید و در نهایت 120 پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نیز به کمک روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل صورت پذیرفت. نتایج نشان داد تمام عوامل مورد بررسی در این تحقیق یعنی ساختار کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینانه، راهبرد کارآفرینانه، مدیریت کارآفرینانه و ارتباط دانشگاه با صنعت، از عوامل تأثیرگذار بر آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه هستند. علاوه بر این نشان داده شد که از بین عوامل مورد بررسی، عامل ساختار کارآفرینانه بالاترین میزان تأثیر را بر آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه دارد.
فرشته صادقی - یعقوب مهارتی - علیرضا خوراکیان
DOI : 0
کلمات کلیدی : کارآفرینی‌ ، دانشگاه کارآفرین ، ساختار کارآفرینانه ، فرهنگ کارآفرینانه ، مدیریت کارآفرینانه ، راهبرد کارآفرینانه ، ارتباط دانشگاه با صنعت
در جهان امروز افزایش پیچیدگی و رقابت به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم مطرح می‌باشد. سازمان‌ها و شرکتهای امروزی در محیطی پیچیده و در عین حال پویا فعالیت دارند و با یکدیگر تعامل دارند. می‌‌توان گفت با رشد روز افزون فناوری و سرعت رشد فناوری، شرکتها برای باقی ماندن در عرصه رقابت مجبور به اتخاذ استراتژی‌های انطباق پذیر و نوآورانه هستند تا بتوانند پاسخگوی تغییرات سریع،‌ عدم اطمینان‌های محیطی و مهمترین موضوع یعنی نیازهای مشتری و بازار باشند و بتوانند به این نیازها در زمان و مکان مناسب پاسخگو باشند. کارآفرینی فناورانه حوزه ای جدید، بین رشته ای و رو به رشد می باشد. در این تحقیق ابتدا نظریه های مرتبط با دو حوزه کارآفرینی و فناوری بررسی و تبیین شده و سپس حوزه کار آفرینی فناورانه به تفصیل بررسی شده است. همچنین مدلی از کارآفرینی فناورانه تحت عنوان مدل پرادون ارائه گردید. این مدل شامل هفت جز است: کارآفرین فناور، دانشگاهها، شرکتها، سرمایه، مشتریان و بازار، دولت و مشاوران. مدل کارآفرینی فناورانه می تواند محققین را در راستای تحقیقات آتی و همچنین دولتها و مناطقی که قصد دارند به توسعه و ترویج کارآفرینی فناورانه بپردازند، یاری رساند. یکی از علومی که در جهان پیشرفت‌های شگرفی داشته است و بشر را در ساخت و تولیدات محصولات جدید یاری رسانده است فناوری نانو می‌باشد. در ادامه کارآفرینی فناورانه در فناوری نانو و شرکتهای فناور این حوزه و را‌ه‌های تجاری سازی و مسیر های ورود به بازار آن با ابزارها وساز وکار های مرتبط از قبیل : شرکت های انشعابی ، لیسانس دهی ، مالکیت فکری ، فروش تجاری و توسعه داخلی بیان گردیده است.
مرتضی رستگاران
DOI : 0
کلمات کلیدی : کارآفرینی فناورانه ، فناوری نانو ، تجاری سازی ، کارآفرین فناور ، کارآفرین نانو ، شرکتهای دانش بنیان
در طی سال‌های اخیر، کشورهای در حال توسعه به دنبال استفاده از نوآوری‌های فناورانه می‌باشند که انتقال فناوری رایانش‌ابری یکی از این نوآوری‌ها می‌باشد. استفاده از نوآوری‌هایی که در زمینه فناوری‌اطلاعات وجود دارد، سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا از طریق استفاده از آن‌ها، جایگاه اقتصادی خود را ارتقا بخشند. در نتیجه ضرورت دارد تا سازمان‌ها یاد بگیرند که چگونه می‌توانند فرایندهای انتقال فناوری خود را مدیریت کنند. حاکمیت انتقال فناوری مفهوم جدیدی است که می‌تواند در این حیطه به سازمان‌ها کمک کند. پیاده‌سازی حاکمیت انتقال فناوری می‌تواند برای سازمان‌ها کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری را داشته باشد و دستیابی سازمان به مزیت رقابتی را تسهیل کند. در حیطه فناوری‌های جدیدی هم‌چون رایانش‌ابری که موفقیت و پذیرش آن مستلزم غلبه بر چالش‌ها و ریسک‌هایی است که با آن مواجه می‌باشد، حاکمیت فرایندهای انتقال این فناوری می‌تواند تا حدی از این چالش‌ها بکاهد. در نتیجه، استفاده از رایانش‌ابری می‌تواند در سازمان‌ها گسترش پیدا کند و سازمان از مزایای این فناوری بهره‌مند ‌شود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از نظر روش توصیفی-کیفی است که در آن از مطالعات کتابخانه‌ای جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش معرفی دو مدل حاکمیتی است. در ارائه این مدل‌ها از چارچوب کوبیت که یک چارچوب حاکمیتی کارآمد و توانا در زمینه فناوری‌اطلاعات می‌باشد، استفاده شده است. مدل اول جهت حاکمیت انتقال فناوری و مدل دوم جهت حاکمیت انتقال فناوری رایانش‌ابری، پیشنهاد شده است.
مژگان مرعشی - ندا عبدالوند
DOI : 0
کلمات کلیدی : انتقال فناوری ، حاکمیت انتقال فناوری ، رایانش‌ابری ، حاکمیت انتقال فناوری رایانش‌ابری ، چارچوب کوبیت
در دنیای كنونی، استفاده از فناوری پیشرفته و به‌روز، امری اجتناب‌ناپذیر است؛ به‌ويژه با حركت كشور به سمت اقتصاد دانش‌بنيان. فناوري در ابعاد مختلف زندگي انسان ظهور و بروز يافته است و آثار اجتماعي و اقتصادي فراواني به همراه دارد. اما، روبه‌رویی با فناوری‌های نوین، در كنار جذابیت‌های خاص خود، همیشه با ترس و هراس همراه بوده است. ترسِ از دست دادن موقعيت شغلي، ترس از تغيير در رفتار افراد، ترس از ناتواني در كار با فناوري و ترس از آثار ناخواسته و ناشناختۀ فناوري بر زندگي فردي و اجتماعي هميشه همراه با ظهور فناوري‌هاي نوين مطرح شده است. واژۀ «فناوری‌هراسی» اولین بار در سال 1947 برای توصیف این هراس ابداع شده است. فناوری‌هراسی، با ایجاد مقاومت در میان پذیرندگان فناوری، پذیرش و همه‌گیر شدن فناوری را با تأخیر مواجه می‌كند. در ايران نيز از ديرباز تاكنون فناوري‌هراسي به اشكال مختلف و با ظهور فناوري‌هاي مختلف خود را نشان داده است. از ورود خودروها و جايگزيني آن‌ها با كالسكه‌ها گرفته تا دستگاه پخش ويدئو، تلفن همراه، فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات، فناوري‌هاي زيستي و كسب‌وكارهاي توسعه‌يافته برمبناي فناوري‌هاي موبايل. بنابراين، آشنایی با این مفهوم و راهكارهای مواجهه با آن، برای گام برداشتن در مسیر توسعۀ فناوری و حركت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان ضروری به نظر می‌رسد. این مقاله با روش مطالعات كتابخانه‌ای انجام شده است و در آن پس از مرور تاریخچه، تعاریف و دلایل فناوری‌هراسی، نمونه‌های آن در ایران بیان می‌شود و در پایان راهكارهایی برای مقابله با فناوری‌هراسی ارائه می‌شود
مرضیه شاوردی
DOI : 0
کلمات کلیدی : فناوري ، فناوري‌هراسي ، ادراك فناوري ، آثار فناوري ، تجربۀ فناورانه
ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب شده تا ‌سازمان‌ها با بهره‌مندی از این فناوری، در کسب‌وکار خود با تولید داده‌های روزافزون مواجه شوند. علاوه بر این، سازمان‌ها جهت توسعه کسب‌وکارشان نیاز به بازشدن داده‌های مرتبط با صنعت خود که عموماً در دست دولت است و هم‌چنین نوآوری‌ در داده‌ها دارند. امروزه شاهد طوفانی عظیمی از داده‌ها به‌دلیل اقدامات افراد، کسب‌وکارها و دولت‌ هستیم. ضروری است با استفاده و استفاده مجدد از داده‌های تولیدی از طریق بازنمودن حجم وسیع داده‌ها، ارزش نهفته در آن‌ها اکتساب شود. بدین ترتیب می‌توان به‌طور اثربخش از پتانسیل موجود در داده‌های انبوه هر بخش از صنایع و کسب‌و‌کارها، برای برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و در نهایت توسعه کسب‌و‌کارها اقدام نمود. آمار و ارقام بیانگر پتانسیل داده باز در سه بخش بانکداری، بیمه و املاک و مستغلات است. برای ایجاد ارزش‌افزوده، این داده‌ها می‌بایست پردازش، ترکیب و یا بصری شوند. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی رابطه داده‌های باز دولتی و نوآوری در داده و توسعه کسب‌وکار در صنعت بیمه زندگی شرکت‌های بیمه انجام شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسش‌نامه محقق ساخته بهره‌ گرفته و نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه‌بندی شده انجام گردیده است. در این تحقیق، برای پاسخ به سؤالات پرسش‌نامه تعداد 127 نفر از کارکنان واحدهای بیمه زندگی شرکت‌های بیمه به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسش‌نامه بین سطوح مختلف کارکنان بیمه‌های زندگی شرکت‌های بیمه توزیع شد و نامبردگان در تکمیل آن مشارکت نمودند. داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار مدل‌سازی معادلات ساختاری اسمارت پی‌ال‌اس تحلیل شد. یافته‌ها با توجه به نتایج به‌دست آمده از آزمون فرضیه‌ها، حاکی از آن است که داده‌های باز دولتی بر توسعه کسب‌وکار اثرگذار است و متغیر نوآوری در داده در این میان نقش میانجی دارد.
سعید طاهری - سعيد شوال‌پور
DOI : 0
کلمات کلیدی : داده باز ، داده باز دولتی ، نوآوری در داده ، توسعه کسب‌وکار ، صنعت بیمه زندگی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :جهاد دانشگاهی -مرکز رشد رویش
مدیر مسئول :مهندس حبیب الله اصغری
سردبیر :دکتر جعفر توفیقی
هیئت تحریریه :
جعفر توفیقی
لوئیز سنز
قاسم مصلحی
امیرحسین دوایی مرکزی
مصطفی کریمیان اقبال
مهدی کشمیری
محمد صالح اولیاء
علی نقی مصلح شیرازی
فتانه تقی یاره
محمد جعفر صدیق
نصرالله جهانگرد
سید علیرضا فیض بخش
شاپا :1735-5486
شاپا الکترونیکی :1735-5664

نمایه شده