جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 60
شماره 60 سال 15
پاییز 1398
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

سازمان‌های امروزی در محیطی کاملاً متغیر و پیچیده فعالیت می‌کنند و پیوسته در تلاش هستند برای باقی ماندن در عرصه رقابت، رویکردهای نوینی در پرورش، حفظ و نگهداری منابع انسانی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه سازمانی اتخاذ کنند. منتورینگ، هنر تسهیل کردن اجرای فعالیت‌ها، فرآيند یادگیری و پیشرفت فردی است و به‌طور مداوم بر فرآيندهای پیشرفت و رشد افراد تمرکز می‌کند. منتورینگ رویکردی نوین پیش روی سازمان‌ها در جهت هدایت صحیح نیروی انسانی در رسیدن به اهداف سازمانی است بنابراین منتورینگ، فرد باتجربه را قادر می‌سازد که فردی کم‌تجربه را از طریق توسعه شایستگی‌هایش هدایت و حمایت کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رویکرد منتورینگ، تعیین معیارهای شایستگی و ارزیابی کیفی منتورها در شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان است. در آزمودن منتورها ابتدا پروتکل مربوط به ارزیابی و اولویت‌بندی شایستگی‌ها به‌منظور استخراج معیارهای پراهمیت در اختیار منتورها قرار گرفت که بر اساس نظرات ایشان و معیارهای بااهمیت بالاتر، پرسشنامه محقق ساخته‌ای تدوین و مطابق با جامعه موردپژوهش از 20 شرکت تولیدی - خدماتی از بین شرکت‌های مستقر در شهرک سنجش شد. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تائید می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و به‌منظور انجام آزمون‌های آماری از نرم‌افزار SPSS استفاده‌شده است. نتایج نشان داد منتورها در چهارچوب رویکرد منتورینگ به‌طورکلی در سطح متوسط و خوبی عمل کرده‌اند. با توجه به آزمون t تک گروهی تمامی معیارها به غیر از برخی از آن‌ها با اختلاف ناچیز در ارزیابی عملکرد منتورها مناسب هستند.
مهدیه مهدیخانی - مرتضی راستی برزکی
DOI : 0
کلمات کلیدی : منتورینگ ، منتور ، منتی ، پارک علم و فناوری ، شرکت‌های دانش‌بنیان
پیاده‌سازی سیستم‌های هوش کسب و کار (BI) نیاز به مقدار زیادی منابع و زمان دارد. آمارها نشان می‌دهند که میلیاردها دلار آمریکا بر این سیستم های هوش کسب وکار (BIS) صرف می‌شود، که نشان می‌دهد چقدر مهم هستند. همچنین هزینه‌های این سیستم‌ها بخش بزرگی از هزینه‌های سازمان است. متأسفانه، با تمام این هزینه‌های عظیم در این سیستم‌ها، بیش از نیمی از پروژه‌های BI به مزایای واقعی سیستم های هوش کسب وکار نمی‌رسند. در اینجا یکی از دلایلی که سازمان‌ها قادر به درک مزایای واقعی سیستم های هوش کسب وکار نیستند این است که بسیاری از آن‌ها برای این سیستم‌ها آماده نیستند. این به خاطر برخی از چالش‌ها در پیاده‌سازی سیستم‌های BI در سازمان‌ها است. تجارب پیاده‌سازی BI نشان می‌دهد که پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز BI از پیاده‌سازی زیرساخت‌های فنی (جنبه‌های سخت‌افزاری) فراتر است و نیازمند کنترل جنبه‌های نرم و مدیریت تغییر است که به‌عنوان سخت‌ترین جنبه‌های اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های کاربردی BI شناخته‌شده‌اند. هوش کسب‌وکار یک مفهوم پیچیده است و معماری چندلایه دارد، به همین دلیل است که مدل آمادگی BI نیاز است. ارزیابی آمادگی BI بخش¬¬های خاصی از ریسک اجرا را شناسایی می‌کند تا این خطرات را مدیریت نموده و کاهش دهد و لذا احتمال موفقیت BI را افزایش می‌دهد. تاکنون چندین مدل برای آمادگی سیستم های BIارائه شده است. در این مقاله مدل‌های ارائه شده برای آمادگی BI معرفی می¬شود و سپس این مدل ها بر اساس عوامل تاثیرگذار در آمادگی BI مورد مقایسه قرار می-گیرند.
آزاده لیلی - مینا رنجبر فرد
DOI : 0
کلمات کلیدی : هوش کسب و کار ، آمادگی BI ، مدل های آمادگی BI ، معیارهای امادگی BI ، سیستم های BI
در این پژوهش به بررسی اثربخشی نقش قراردادی و رابطه ای دولت در دستیابی به نوآوری استراتژیک از طریق برون سپاری فناوری اطلاعات پرداخته شده است. روش اجراي پژوهش حاضر توصيفي (غير آزمايشي) و طرح پژوهشي همبستگي از نوع تحلیل مسیر است. جامعه آماری در اين تحقيق کلیه کارکنان دانشگاه آزاد قزوین می باشد، با توجه به حجم جامعه آماري، برای تعیین تعداد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. 317 نفر از کارکنان در شهر قزوین به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روشهاي گردآوري اطلاعات از طریق کتابخانه ای و میدانی و پرسشنامه استاندارد اوشری ،کاتلارسکی و گرباسی 2015بوده است. براي بررسي روايي پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده‌شده است. ضريب آلفاي کرونباخ براي يک مقياس بيش از 7/0 محاسبه گردید، پايايي آن مقياس مطلوب ارزيابي شد. برای تحلیل داده‌های این پژوهش از آزمون‌های توصیفی و استنباطی استفاده شد. در این پژوهش از 2 فرضیه استفاده شد که نتایج حاصل از فرضیه اول میان کیفیت روابط مشتری- تامین کننده و احتمال دستیابی به نوآوری استراتژیک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.در فرضیه دوم قرارداد مستقل (قیمت ثابت، زمان و مواد یا سرمایه گذاری مشترک با به اشتراک گذاشتن سود) و هر مجموعه قرارداد مشتری (یعنی ترکیبی از انواع مختلف قرارداد با یک یا چند تامین کننده) بر کیفیت روابط مشتری- تامین کننده با احتمال دستیابی به نوآوری استراتژیک تاثیر می گذارد.
حسین شعبانی - رضا احتشام راثی
DOI : 0
کلمات کلیدی : نقش قراردادی و رابطه ای دولت، نوآوری استراتژیک، برون سپاری فناوری اطلاعات
وجود پیشرفت‌های مختلف در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و بکارگیری این پیشرفت‌ها توسط جوامع بشری، دارای آثار دوگانه‌ای بر مصرف یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی یعنی انرژی الکتریسیته است. بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات از يكسو باعث جانشين نمودن تكنولوژي‌هاي جديد با تكنولوژي‌هاي قديمي شده و لذا منجر به بهبود بهره‌وري و كارايي مصرف انرژی الکتریسیته و در نتيجه كاهش مصرف آن مي‌شود (اثر جانشيني) از سوي ديگر نصب، راه‌اندازي و بهره‌برداري از تجهيزات جديد فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث افزايش تقاضا براي مصرف انرژی الکتریسیته مي‌شود (اثر درآمدي). بنابراين اثر كلي فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی الکتریسیته تابعي از قدرت نسبي يكي از اثرات جانشيني و درآمدي است. بر همین اساس در مقاله حاضر، رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و مصرف انرژی الکتریسیته در گروهی از کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 2015-1994 مورد بررسی قرار گرفت و برای این منظور از الگوی پانل پویا با رویکرد PMG استفاده گردید. نتایج تحقیق در قالب دو مدل جداگانه نشان می‌دهند که افزایش بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث می‌شود تا مصرف سرانه انرژی الکتریسیته هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت در کشورهای منتخب در حال توسعه افزایش یابد. همچنین نتایج نشان می‌دهند که در كشورهاي منتخب در حال توسعه، رشد اقتصادي علت مصرف انرژی الکتریسیته بوده ضمن اینکه رابطه عليت يك‌طرفه از فناوری اطلاعات و ارتباطات به مصرف برق و رشد اقتصادي وجود دارد.
موسی خوشکلام
DOI : 0
کلمات کلیدی : فناوری اطلاعات ، ارتباطات ، مصرف برق ، کشورهای در حال توسعه ، مدلسازی
امروزه، سازمان های دولتی از جمله دانشگاه ها برای کارآفرین شدن با مشکلاتی روبه رو هستند. ولی این سازمان ها دارای پتانسیل و توانی ویژه برای کارآفرینی هستند که در صورت فراهم نمودن زمینه های لازم به نتایجی بهینه در این زمینه می توان دست یافت. برای فراهم نمودن این زمینه ها، تغییرات اساسی در ساختار این سازمان ها امری ضروری به نظر می رسد. از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ابعاد ساختار سازمانی بر آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، مدیران دانشگاه فردوسی مشهد به تعداد 151 نفر می‌باشد. طبق جدول مورگان تعداد 114 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. پس از اطمینان از روایی و پایایی، این پرسشنامه بصورت حضوری بین اعضای جامعه توزیع گردید و در نهایت 120 پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز به کمک نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. نتایج نشان داد از نظر مدیران دانشگاه فردوسی مشهد، ابعاد ساختار سازمانی یعنی رسمیت، پیچیدگی و تمرکز، از عوامل تعیین‌کننده آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه هستند. علاوه بر این نشان داده شد که از بین ابعاد ساختار سازمانی، عامل رسمیت بالاترین میزان تاثیر را بر آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه دارد.
فرشته صادقی - یعقوب مهارتی - علیرضا خوراکیان
DOI : 0
کلمات کلیدی : کارآفرینی‌ ، دانشگاه‌کارآفرین ، ساختار کارآفرینانه ، رسمیت ، پیچیدگی ، تمرکز
رایانش ابری به عنوان یک فناوری جذاب در حال رشد در بین شرکت ها در سراسر جهان شناخته شده است. درحالی که مزایای زیادی می تواند برای واحد منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط داشته باشد با این حال بهره گیری از آن می تواند دربردارنده چالش های چندی نیز باشد. در مطالعه حاضر با تمرکز بر بررسی ادبیات رایانش ابری و مرور تحقیقات پیشین که بر روی نقش فناوری رایانش ابری، کاربردهای آن، مزیت ها و چالش های آن در سازمان های کوچک و متوسط و به ویژه در سیستم های مدیریت منابع انسانی مبنی بر رایانش ابر می باشد، بررسی شده است. بر اساس یافته های این مطالعه کاربردهای رایانش ابری در نظام های مدیریت منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط گسترده است. این فناوری می تواند در استعدادیابی و جذب استعدادها، آموزش و توسعه منابع انسانی، نظام های مدیریت جبران خدمات و مدیریت و ارزیابی عمکلرد منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرد. هم چنین مزیت ها و چالش های این فناوری در مدیریت منابع انسانی شرکت های کوچک و متوسط در دو دسته کلی شامل عوامل داخلی و خارجی معرفی شده است. مزیت ها و چالش های داخلی شامل عوامل فنی، امنیتی، منابع انسانی، و مالی می باشد و عوامل خارج از سازمان شامل عوامل محیطی و قانونی بوده است. بخشی از این مزیت ها و چالش ها به واسطه اندازه کوچک و متوسط این شرکت ها و بخشی از آن ناشی از شرایط نظام های مدیریت منابع انسانی می باشد.
مونا کاردانی ملکی نژاد - محمد مهدی فراحی
DOI : 0
کلمات کلیدی : شرکت های کوچک و متوسط؛ ، رایانش ابری؛ ، کاربردها؛ ، مزایا و چالش ها؛ ، مدیریت منابع انسانی
دریافت و به اشتراک‌گذاری اطلاعات ساده‌تر و ارزان‌تر از قبل، سازمان‌ها را قادر به اداره حجم زیادی داده‌ها در سرعت و تنوع زیاد به نام بزرگ داده‌ها کرده است. داده‌های بزرگ فرصت‌های زیادی را زمانی که مشکلات مرتبط به درستی حل شوند فراهم می‌کند. فن‌آوری‌های پردازش داده‌های موجود برای مواجهه با مقادیر زیاد داده‌های تولید شده مناسب نیستند. قالب‌های پیشنهادی برای کاربردهای بزرگ داده، به ذخیره، تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌ها کمک می‌کنند. در این تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، تعدادی از چارچوب‌های مهم بزرگ داده موجود (هادوپ، فلینک، استورم، اسپارک و سمزا) را مورد مطالعه و مقایسه تطبیقی قرار گرفته است. چارچوب بزرگ داده‌های مورد مطالعه، به طور کلی در دو دسته طبقه‌بندی می‌شود: (۱) حالت دسته‌ای و (۲) حالت جریانی.‌ چارچوب هادوپ،‌ داده‌ها را در حالت دسته‌ای پردازش می‌کند، در حالی که چارچوب‌های دیگر، اجازۀ پردازش جریانی یا بلادرنگ را می‌دهند. نهایتاً مهم‌ترین کاربردها و چالش‌های حاصل از کاربرد فناوری بزرگ داده تشریح شده است. مهم‌ترین کاربردهای تحلیل بزرگ داده عبارتند از: کاربردهای برنامه‌های بهداشتی، سیستم‌های توصیه‌گر، شهر هوشمند و تحلیل شبکه‌های اجتماعی. همچنین مهم‌ترین چالش‌های کاربرد بزرگ داده‌ها، شامل محرمانگی در سیستم‌های ذخیره‌سازی، كمبودهاي نرم افزاري و محدوديت ابزارها و امكانات سخت‌افزاری موجود، لزوم سرمايه‌گذاري بزرگ اوليه و فقدان مهارت‌هاي تكنيكي و نيروي كار خبره می‌باشد.
یاسر قاسمی نژاد - سید عباسعلی کتابچی
DOI : 0
کلمات کلیدی : فناوری بزرگ داده ، بررسی تطبیقی چارچوب‌ها ، کاربرد بزرگ داده ، چالش‌ها

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :جهاد دانشگاهی -مرکز رشد رویش
مدیر مسئول :مهندس حبیب الله اصغری
سردبیر :دکتر جعفر توفیقی
هیئت تحریریه :
جعفر توفیقی
لوئیز سنز
قاسم مصلحی
امیرحسین دوایی مرکزی
مصطفی کریمیان اقبال
مهدی کشمیری
محمد صالح اولیاء
علی نقی مصلح شیرازی
فتانه تقی یاره
محمد جعفر صدیق
نصرالله جهانگرد
سید علیرضا فیض بخش
معصومه مداح
شاپا :1735-5486
شاپا الکترونیکی :1735-5664

نمایه شده