جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 62
شماره 62 سال 16
بهار 1399
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

محصولات و سیستم‌های پیچیده (CoPS)، محصولات، سیستم‌ها، خدمات و دارایی‌های زیرساختی هستند که دارای هزینه بالایی بوده و نیازمند تکنولوژی پیشرفته هستند و به عنوان کالاهای سرمایه‌ای شناخته می‌شود. پيچيدگي‌هاي فناورانه محصولات CoPS به عنوان يك مزيـت رقابتي مهم عمل می‌كند و از این حیث دارای اهمیت است. از آنجا که این محصولات به صورت سفارشی ساخته می‌شوند، به توسعه این محصولات به صورت پروژه نگریسته می‌شود. متفاوت بودن ماهیت محصولات CoPS موجب شده نحوۀ مدیریت این پروژه‌ها تفاوت‌هایی با پروژه‌های معمول داشته باشد. در این پژوهش با بررسی جامع ادبیات حوزۀ CoPS از منظر مدیریت پروژه، به تفاوت‌های پروژه‌های CoPS و نحوۀ مدیریت آن‌ها پرداخته‌ایم. این مقاله به صورت مرور ادبیات نظام‌مند در حوزه CoPS انجام شده است. در این راستا جستجوی مقالات در پایگاه‌های داده فارسی و انگلیسی انجام شده است. در جستجوی اولیه 84 مقاله شناسایی شد که پس از بررسی‌های ثانویه و مطالعه چکیده، تعداد مقالات مرتبط به 22 مورد کاهش یافت. بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعۀ مقالات مرتبط، مدیریت پروژه‌های محصولات و سیستم‌های پیچیده از جنبه‌هایی نظیر مدیریت یکپارچگی، مدیریت ارتباطات، مدیریت محدوده، رویکرد برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، مدیریت زمان و هزینه، مدیریت ریسک و مدیریت ذینفعان و ... با پروژه‌های معمول، تفاوت‌هایی دارد که جهت موفقیت این پروژه‌ها، سازمان‌ها باید این تفاوت‌ها را مد نظر قرار دهند. مطابق نتایج، تعداد مطالعات انجام شده پیرامون این پروژه‌ها خیلی زیاد نبوده و در داخل کشور تحقیقات به چند مورد محدود شده است. مهم‌ترین خلأ شناسایی‌شده، کمبود مطالعات کاربردی در صنایع مختلف است.
زهرا نوری - مجتبی عزیزی
DOI : 0
کلمات کلیدی : محصولات و سیستم‌های پیچیده، ، CoPS، ، مدیریت پروژه، ، مرور ادبیات نظام‌مند ، مدیریت فناوری
فرصت کارافرینانه شامل مجموعه‌ای از باورها و اقداماتی است که خلق کالاها و خدمات را مقدور می‌سازد. سازمان‌هایی که فناوری اطلاعات و قابلیت استفاده از آن را دارند، می¬توانند این فرصت¬ها را تشخیص داده و بهره¬برداری نمایند. فناوری از حیاتی¬ترین اجزای سازمان¬های تجاری و صنعتی محسوب می¬شود و وجود یک سیستم کارامد فناوری اطلاعات زمینه¬ساز قابلیت¬های فناوری اطلاعات است. شرکت¬های فعال در پارک¬های علم و فناوری نیز که در اقتصاد دانش بنیان امروز به عنصری مهم تبدیل شده¬اند، می¬بایست در تشخیص فرصت¬های کارآفرینی فعالانه عمل کرده و از فرصت¬های موجود در محیط به مطلوب¬ترین شکل بهره¬برداری نمایند. از این¬رو، پژوهش حاضر درصدد برآمد به بررسی تأثیر قابلیت¬های فناوری اطلاعات بر تشخیص فرصت کارآفرینی به روش پیمایشی و مبتنی بر مدل¬یابی ساختاری تفسیری در محیط نرم¬افزاری Smart-PLS بپردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شرکت¬های در مرحله رشد پارک علم و فناوری زاهدان تشکیل می‌دهند که مطابق جدول مورگان 130 نفر به عتوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسش¬نامه بود. پایایی پرسش¬نامه¬ها از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، و روایی آن¬ها از طریق روایی واگرا و همگرا تأیید شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده¬ها نشان داد قابلیت¬های فناوری اطلاعات تأثیر مثبت و معنی¬داری به میزان 472/0 بر تشخیص فرصت کارآفرینی دارد. بنابراین شرکت¬های مستقر در پارک علم و فناوری می¬بایست به نقش قابلیت¬های فناوری اطلاعات و ابعاد آن در تشخیص فرصت کارافرینی توجه نمایند.
حسن غفاری - فرحناز آهنگ - ابوبکر ریسی - مهیم شیهکی
DOI : 0
کلمات کلیدی : اقتصاد ، فناوری ، فناوری اطلاعات ، تشخیص فرصت
تغییرات مداوم محیطی، بقای سازمان¬ها را به شکل¬های مختلف تهدید می¬کند. رقابت¬پذيري معياري كليدي براي ارزيابي درجه موفقيت كشورها، صنايع و بنگاه¬ها در ميدان¬هاي رقابتي سياسي، اقتصادي و تجاري به حساب مي¬آيد، بدين معني كه هر كشور، صنعت يا بنگاهي كه از توان رقابتي بالايي در بازارهاي رقابتي برخوردار باشد، مي¬توان گفت كه از رقابت پذيري بالاتري برخوردار مي¬باشد. دستیابی به رقابت¬پذیری سازمانی بالاترین هدفی است که سازمان¬ها برای رسیدن به آن به اقدامات مختلفی روی می¬آورند. هم¬چنین در اقتصاد معاصر دانش، پایه و اساس رقابت¬پذیری سازمانی می¬باشد و مهم¬ترین اهداف هر نظام اقتصادی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. شرکت¬های دانش¬بنیان می¬توانند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا نمایند چون نوآور بودن و رقابت¬پذیری از ویژگی¬های مهم آنهاست. در این پژوهش سعی شده تا با ارائه مدلی یکپارچه عوامل موثر بر رقابت-پذیری سازمانی شناخته شود و گامی در جهت افزایش شناخت رقابت¬پذیری سازمان¬ها برداشته شود. بدین منظور تعداد 100 پرسشنامه بین شرکت¬های دانش¬بنیان مستقر در پارک علم و فناوری یزد توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده¬ها نیز به¬واسطه مدلسازي معادلات ساختاري و با کمک روش حداقل مربعات جزئی و به¬کارگیري نرم¬افزار پی¬ال¬اس انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که رابطه معناداری بین قابلیت¬ بازاریابی و رقابت¬پذیری سازمانی و هم¬چنین رابطه معناداری بین قابلیت نوآوری سازمانی و رقابت¬پذیری سازمانی وجود دارد، بین بازارمحوری و قابلیت¬ بازاریابی نیز رابطه معناداری مشاهده شد، رابطه بین یادگیری¬محوری و قابلیت نوآوری سازمانی نیز معنادار بوده است.
سیدمحمد طباطبایی نسب - فرزانه دشتی خویدکی - رقیه محمدیان یزد
DOI : 0
کلمات کلیدی : رقابت¬پذیری سازمانی؛ ، شرکت¬های دانش¬بنیان؛ ، قابلیت¬ بازاریابی؛ ، قابلیت نوآوری سازمانی؛ ، یادگیری¬محوری
در ادبیات موجود کارآفرینی، رویکردهای مختلفی در خصوص تعیین عوامل مؤثر بر فعالیت¬های کارآفرینانه وجود دارد که دلیل آن ¬را می¬توان در رشته¬های مختلف علوم مورد بررسی قرار داد. بعنوان یک مطالعه بین رشته¬ای، کارآفرینی متشکل از جنبه¬های مطالعات اقتصادی، تاریخی، روانشناسی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. همه¬ی این مطالعات از نقطه¬نظرها و جنبه¬های مختلفی بر کارآفرینی تمرکز می¬کنند. از آنجایی که کارآفرینی به عنوان ابزاری مناسب برای تحریک و رشد اقتصادی شناخته شده است، شناسایی عوامل تعیین کننده فعالیت کارآفرینی امکان می¬دهد تا سیاست¬های مناسب برای افزایش بهره¬وری و رشد اقتصادی در یک اقتصاد طراحی شود. به دلیل گستردگی عوامل تاثیرگذار بر فعالیت¬های کارآفرینانه، مطالعات متعددی از جنبه¬های مختلفی عوامل مؤثر بر آن را مورد مطالعه قرار داده¬اند. هدف این پژوهش بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی در سطح کلان است که با توجه به ادبیات موجود در این زمینه تأثیر¬گذاری بیشتری را نسبت به سایر عوامل دارد. پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل توصیفی و از طریق جمع¬آوری منابع کتابخانه¬ای انجام شده است. در نهایت منابع گرداوری شده در دو دسته فاکتورهای سمت عرضه و سمت تقاضا دسته بندی گردید. عوامل مورد بررسی در طرف عرضه شامل توسعه اقتصادی، توسعه تکنولوژیکی، جهانی¬شدن، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی است و فاکتورهای طرف تقاضا شامل تحصیلات، رشد جمعیت، تراکم جمعیت، سطح درآمد، شکاف درآمدی، دسترسی به تامین مالی، مالیات، قوانین انعطاف¬ناپذیر بازار کار، ساختار سیاسی، مهاجرت، نرخ بیکاری، ویژگی¬های نهادی و محیط اقتصاد کلان می¬باشد.
امینه زیوری - محسن محمدی خیاره - رضا مظهری
DOI : 0
کلمات کلیدی : کارآفرینی ، عوامل سمت عرضه ، عوامل سمت تقاضا ، توسعه اقتصادی ، محیط اقتصاد کلان ، تامین مالی
رسانه¬ی اجتماعی به عنوان یکی از کانال¬های بازاریابی که به سرعت در حال گسترش است و در حال حاضر بیش از دو سوم از کاربران اینترنت را به خود اختصاص می¬دهد. از سویی دیگر، صنعت هتلداری یکی از ارکان اصلی فعالیت گردشگری به شمار می¬رود؛ به‌طوری‌که بسیاری از کشورها با سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در بخش هتل‌سازی، به‌دنبال جذب گردشگران بیشتر هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تصویر مقصد بر نیت سفر¬گردشگران با توجه نقش تعدیلگری رسانه¬های اجتماعی در صنعت هتلداری است. جامعه آماری این پژوهش شامل كليه گردشگران مراجعه-کننده به هتل¬های 5 ستاره تبریز ¬می¬باشد. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماري حداقل حجم نمونه در سطح اطمينان 95 درصد و دقت برآورد پنج درصد با استفاده از فرمول كوكران 384 نفر انتخاب شد. ابزار گرد‌آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن توسط خبرگان تایید شده و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد شد. تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده¬های جمع¬آوری شده از روش¬های آماری توصیفی و استنباطی (پیرسون و آزمون رگرسیون) استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه¬ها نشان می-دهد که؛ تصویر مقصد تأثیر مثبت و معناداری بر نیت سفر گردشگر دارد و همچنین تصویر مقصد بر نیت سفر گردشگران با نقش تعدیل¬گری رسانه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
سید حسام الدین هدایت زاده - هوشمند باقری قره بلاغ
DOI : 0
کلمات کلیدی : تصویر مقصد، ، نیت سفر گردشگران، ، رسانه‌های اجتماعی، ، بازاریابی، ، صنعت هتلداری
هدف پژوهش: مديريت زنجيره تامين سبز تأثير شايان توجهي بر محيط‌زيست دارد که اساس آن بر يکپارچگي مديريت محيط‌زيست و مديريت زنجيره تأمين براي کنترل آثار زيست‌محيطي در چرخه عمر محصول به وسيله تسهيم اطلاعات و هماهنگي و همکاري تمام زنجيره تأمين است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و رتبه‌بندی ابعاد «مدیریت زنجیره تأمین سبز» در صنعت پتروشیمی، و همچنین شناسایی زیر شاخص‌های این ابعاد اصلی به عنوان اهداف فرعی پژوهش است. متدلوژی/روش‌شناسی: جهت تحقق اهداف و پاسخ به سؤال‌های پژوهش، این پژوهش در دو گام انجام شده است. در گام اول با مطالعه متون علمی و کسب نظر خبرگان آشنا به مسائل زیست‌محیطی، مديريت زنجيره تأمين سبز و صنعت پتروشیمی، شاخص‌های مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز بر اساس ابعاد اصلی استخراج‌شده شناسایی و مبنای تهیه پرسشنامه اول قرار گرفت. پس از جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و تعیین میانگین جامعه و میزان اهمیت ابعاد و شاخص‌ها، 4 بُعد از میان 5 بُعد و 11 شاخص از 22 شاخص انتخاب شد. در گام دوم از روش دیمتل به منظور تجزیه‌وتحلیل علی و معلولی و رتبه‌بندی ابعاد و شاخص‌های موثر استفاده شد. نتایج پژوهش: نتایج نشان‌دهنده آن است که ابعاد جامعه و مشارکت سازمانی و شاخص‌های تشكیل کارگروه، پشتیبانی مدیریت ارشد، انتظار جامعه از شرکت و آموزش و تربیت زیست‌محیطی به ترتیب بیش‌ترین وزن و بالاترین اهمیت را در این صنعت دارند.
فرشید فرخی زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : رتبه‌بندی ، زنجیره تأمین ، مدیریت زنجیره تأمین سبز ، صنعت پتروشیمی ، روش دیمتل
چکیده رایانش ابری به عنوان یکی از مهم¬ترین موضوعات مورد بحث در میان شرکت‌های فناوری اطلاعات مطرح است. شرکت‌های کوچک و متوسط با بودجه کم و نیروی انسانی محدود یکی از گروه های عمده¬ای هستند که تمایل به استفاده از رایانش ابری برای دست یافتن به مزایای این تکنولوژی دارند. فاکتورهای متعددی تطابق این شرکت‌ها با ابر را تحت تاثیر قرار می¬دهند. قبل از تصمیم گیری برای تطابق شرکت‌ها با ابرابتدا باید این فاکتورها ارزیابی شوند. هدف این تحقیق تشخیص این فاکتورها و رتبه¬بندی آنهاست. اینکه هر فاکتور چه میزان تاثیرگذاری را در تطابق شرکت‌های کوچک و متوسط با ابر را دارد. بر همین اساس با توجه به دو تئوری معروف اشاعه نوآوری (DOI) و تئوری تکنولوژی و سازمان و محیط(TOE). براساس مطالعات گذشته، مدل مفهومی با دوازده فاکتور ارائه شد که داده¬ها توسط پرسشنامه از 59شرکت دانش بنیان جمع آوری شد. که تمامی این شرکت‌های کوچک و متوسط در شرکت¬های دانش بنیان قرار داشتند. 59 متخصص یا تصمیم¬گیرنده فناوری اطلاعات شرکت‌ها به پرسشنامه¬ها پاسخ دادند. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی بوده و برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS ویراست 23، MINITAB ویراست 17 و EXCEL ویراست 2013 استفاده شده است. به طور خلاصه نتایج این تحقیق نشان می¬دهد که نوآوری تصمیم گیرندگان فناوری اطلاعات و نیاز بیشترین تاثیر را در تطابق این شرکت‌ها با ابر دارند.
خاطره اسمعیلی رنجبر - مژده سلاجقه
DOI : 0
کلمات کلیدی : رایانش ابری شرکت های دانش بنیان ایران فاکتورها تطابق رتبه بندی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :جهاد دانشگاهی -مرکز رشد رویش
مدیر مسئول :مهندس حبیب الله اصغری
سردبیر :دکتر جعفر توفیقی
هیئت تحریریه :
جعفر توفیقی
لوئیز سنز
قاسم مصلحی
امیرحسین دوایی مرکزی
مصطفی کریمیان اقبال
مهدی کشمیری
محمد صالح اولیاء
علی نقی مصلح شیرازی
فتانه تقی یاره
محمد جعفر صدیق
نصرالله جهانگرد
سید علیرضا فیض بخش
معصومه مداح
شاپا :1735-5486
شاپا الکترونیکی :1735-5664

نمایه شده