فهرست مقالات برحسب موضوع انتقال فناوري و تجاري‌سازي پژوهش


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - بررسي توان جذب فناوري در اقتصاد ايران
   بهزاد سلمانی فیروز فلاحی پرویز محمدزاده اکبر انرجاني خسروشاهي
   امروزه اين طور بيان مي‌شود كه صرفاً تكيه بر سرمايه فيزيكي و نيروي كار به عنوان منابع اصلي رشد اقتصادي، باعث مي‌شود كشور در روند توسعه پايدار نسبت به ساير كشورها عقب‌تر حركت كند. بهبود بهره‌وری از طریق پیشرفت‌های فناوری تنها راهی است که تضمین تداوم رشد اقتصادی را به دنبا چکیده کامل
   امروزه اين طور بيان مي‌شود كه صرفاً تكيه بر سرمايه فيزيكي و نيروي كار به عنوان منابع اصلي رشد اقتصادي، باعث مي‌شود كشور در روند توسعه پايدار نسبت به ساير كشورها عقب‌تر حركت كند. بهبود بهره‌وری از طریق پیشرفت‌های فناوری تنها راهی است که تضمین تداوم رشد اقتصادی را به دنبال دارد. بنابراين، مطالعه بالقوه اقتصاد از نوآوري‌هاي فناورانه و ظرفيت جذب فناوري به منظور تخصيص منابع كمياب مؤثر و مهم است. در اين راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی توانایی جذب فناوری خارجی در اقتصاد ایران می‌باشد. برای این منظور، فرضیه قدرت جذب فناوری تیکسیرا و فورتونا (2010) با داده‌های آماری ایران در طی دوره 1347 تا 1390 آزمون شد. بر اساس این نظریه، وجود سرمایه انسانی مناسب باعث می‌شود تا فناوری ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، واردات کالاهای سرمایه‌ای و قراردادهای همکاری بین کشورها بیشتر و بهتر جذب اقتصاد شود. ضمناً هرچه بخش تحقیق و توسعه قوی‌تر باشد، این جذب بیشتر خواهد بود. نتایج حاصل از تخمین مدل به روش هم‌جمعی جوهانسن و جوسیلیوس حاکی از مثبت و معنی‌دار بودن امکان جذب فناوری‌های خارجی به واسطه وجود سرمایه انسانی مناسب در ایران می‌باشد. در حالی که امکان جذب فناوری از کانال تحقیق و توسعه معنادار نبوده و تأثير معناداری بر سطح فناوری در ایران نمی‌تواند داشته باشد. در مجموع اقتصاد ایران به طور عمده توانایی جذب فناوری از طرف سه مؤلفه مهم جذب را دارا می‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - الگوی ترجمه دانش از تحقیقات تا صنعت؛ مطالعه موردی یکی از مراکز تحقیقاتی صنایع دفاعی
   یوسف نعیمائی عالی حسینعلی حسن پور مهدی مغان جهانبخش ممبینی سهیل امامیان
   ترجمه دانش محل تلاقی دو فرايند متفاوت پژوهش و عمل است و این دو را به شکل روشنی به هم پیوند می‌دهد. ترجمه دانش فرايندی پویا و گام به گام است که شامل سنتز، انتشار، تبادل و کاربرد اخلاق‌مدار یافته‌های تحقیق به منظور ارائه سرویس‌ها و محصولات اثربخش‌تر و تقویت سیستم می‌باشد. چکیده کامل
   ترجمه دانش محل تلاقی دو فرايند متفاوت پژوهش و عمل است و این دو را به شکل روشنی به هم پیوند می‌دهد. ترجمه دانش فرايندی پویا و گام به گام است که شامل سنتز، انتشار، تبادل و کاربرد اخلاق‌مدار یافته‌های تحقیق به منظور ارائه سرویس‌ها و محصولات اثربخش‌تر و تقویت سیستم می‌باشد. این امر به واسطه سیستم پیچیده‌ای از ارتباطات بین محققان و استفاده‌کنندگان از دانش است که تحقق می یابد. ترجمه دانش تسریع‌کننده "چرخه دانش" در راستای تبدیل دانش به عمل است. بهره‌گیری از مشاهده و تصمیم‌سازی متناسب با شرایط و اقتضائات میدانی که ترجمه دانش پیشنهاد می‌دهد، در پژوهش‌های صنعتی بسیار راهگشا است. در این پژوهش الگوی چرخه ترجمه دانش از تحقیقات تا صنعت (مطالعه موردی: یکی از مراکز تحقیقاتی صنایع دفاعی) ارائه می‌گردد. با گسترش مفهوم ترجمه دانش، شاهد ارائه مدل‌ها و ساختارهایی هستیم که هر یک راهبردی را برای غلبه بر شکاف موجود بین آنچه می‌دانیم و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، پیشنهاد می‌دهند. در این پژوهش با مطالعه برخی از این مدل‌ها، مدلی مناسب و اقتضایی ارائه گردیده است. مدل پیشنهادی از فرايندهای "ارزیابی نیازمندی‌های تحقیق، بررسی طرح و قراردادن در مسیر تحقیق، فرايند تحقیق، خروجی‌های اولیه تحقیق، ساخت نمونه معیار تولید، به کارگیری نمونه توسط کاربران و خروجی نهایی تحقیق" تشکیل شده است. برای گردآوری داده، از ابزار مصاحبه و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل متخصصان دانشگاهی، مدیران و پژوهشگران مراکز تحقیقات دفاعی که آشنا با موضوع ترجمه دانش هستند، می‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - ارزیابی میزان موفقیت فرايند انتقال فناوري و بهبود اجرای آن با استفاده از تحلیل اهمیت عملکرد؛ مطالعه موردی شرکت صمام
   سیدداود میرحبیبی مصطفی مبلغی
   سازمان‌ها برای بقا و تولید محصولات جدید مورد نیاز محیط خود نیاز به فناوري جدید دارند یکی از راه‌های اکتساب فناوري انتقال آن از سازمان‌های دیگر می‌باشد. یکی از مشکلات صنایع کشورهای در حال توسعه عدم اثربخشی فناوري انتقال یافته وارداتی می‌باشد که دلیل این امر عدم طی کامل ف چکیده کامل
   سازمان‌ها برای بقا و تولید محصولات جدید مورد نیاز محیط خود نیاز به فناوري جدید دارند یکی از راه‌های اکتساب فناوري انتقال آن از سازمان‌های دیگر می‌باشد. یکی از مشکلات صنایع کشورهای در حال توسعه عدم اثربخشی فناوري انتقال یافته وارداتی می‌باشد که دلیل این امر عدم طی کامل فازهای انتقال فناوري و یا عدم شناسایی اولویت‌های بهبود در این فازها می‌باشد فرايند انتقال فناوري شامل 6 فاز می‌باشد این فازها به ترتیب عبارتند از: گزینش و اکتساب، انطباق، جذب، کاربرد، توسعه و بهبود و انتشار. در این تحقیق با بررسی تحقیقات میدانی و مطالعات انجام شده در حوزه فرايند انتقال فناوري مؤلفه‌های تأثیرگذار در فرايند انتقال فناوري شناسایی و تعیین گردید و با استفاده از آزمون تی استیودنت رابطه معنی‌داری این مؤلفه‌ها بر فرايند انتقال فناوري، بررسی و اثبات شدند و سپس با جمع‌آوری نظر خبرگان، اقدام به ارزیابی میزان موفقیت فرايند انتقال فناوري نموده و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اهمیت فازها به ترتیب مشخص شده‌اند و با میزان موفقیت آنها مقایسه شدند سپس شاخص‌های فازهای انتقال فناوري با استفاده از تحلیل اهمیت عملکرد (IPA) از دو بعد اهمیت و عملکرد ارزیابی شدند تا از طریق شناسایی اولویت‌های بهبود و تمرکز در جهت رفع آنها و تخصیص منابع، فرايند انتقال فناوري در شرکت صمام بهبود یابد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - طراحی مدل انتقال فناوری و دانش نانو در ايران به روش دلفي فازي
   سعیده شکوهی
   نانوفناوری نقش بسیار مهمی در توسعه علمی، اقتصادی و سیاسی کشورها ایفا می کند. به طوری که تطبیق با جهان پویای امروز و تبدیل شدن به قدرت اول منطقه خاور میانه و قرارگیری در صف پیشگامان این عرصه مشروط به اکتساب فناوری و دانش فناورانه مرتبط با نانو است. یکی از راه های کوتاه م چکیده کامل
   نانوفناوری نقش بسیار مهمی در توسعه علمی، اقتصادی و سیاسی کشورها ایفا می کند. به طوری که تطبیق با جهان پویای امروز و تبدیل شدن به قدرت اول منطقه خاور میانه و قرارگیری در صف پیشگامان این عرصه مشروط به اکتساب فناوری و دانش فناورانه مرتبط با نانو است. یکی از راه های کوتاه مدت، ضربتی و اثربخش اکتساب نانوفناوری و دانش آن، انتقال فناوری است که علی رغم اهمیت بسیار زیاد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر، شرایط خاص ایران و فشار تحریم ها به ضرورت این مسئله می‌افزاید. زیرا، تعامل دانشی و فنی در شرایط تحریم پیچیده تر و دشوارتر می شود و امکان انتقال کامل دانش و فناوری به خصوص در زمینه فناوری های پیشرفته و بسیارپیشرفته نظیر نانوفناوری کاهش می یابد. لذا، بررسی و شناسایی تأثیرگذارترین عوامل بر انتقال دانش و فناوری نانو و طراحی مدلی بومی برای تسهیل تصمیم گیری صحیح و هوشمندانه در این حوزه با آگاهی از نبود چنین مدلی در ادبیات موضوع، دغدغه و محرک اصلی تحقیق حاضر است. تحقق اهداف پژوهش، با بهره گیری از روش دلفی فازی در شناسایی 18 عامل اصلی مؤثر بر انتقال فناوری و دانش نانو، وزن دهی عوامل یا معیارهای مدل پیشنهادی و طبقه بندي آنها در 5 گروه کلي: 1- منبع (تأمين کننده) فناوری، 2- دريافت کننده (متقاضي) فناوری، 3- فرایند انتقال فناوری، 4- ماهيت فناوری و 5- محيط پيرامون فرایند انتقال فناوری میسر شده است و مبناي طبقه بندي عوامل بر رويکرد سيستم هاي باز به مسئله انتقال فناوری استوار می باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - نوآوري و صادرات مبتني بر فناوري برتر مقایسه جمهوری اسلامی ايران با کشورهاي منتخب سند چشم‌انداز
   ابولفضل شاه آبادی هانیه ثمری
   در عصر حاضر، بخش عمده‌اي از توان اقتصادي ملل براي تسلط بر بازارهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در گرو کسب دانش و فناوري و به کارگيري آن در خلق محصولاتي متنوع و هماهنگ با نياز کنوني جهان است. استفاده از فناوري در توليد و صادرات، موجب افزایش قدرت رقابت پذیری و افزایش سهم در با چکیده کامل
   در عصر حاضر، بخش عمده‌اي از توان اقتصادي ملل براي تسلط بر بازارهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در گرو کسب دانش و فناوري و به کارگيري آن در خلق محصولاتي متنوع و هماهنگ با نياز کنوني جهان است. استفاده از فناوري در توليد و صادرات، موجب افزایش قدرت رقابت پذیری و افزایش سهم در بازار جهانی می‌گردد. هدف مطالعه حاضر، بررسي تأثير نوآوري بر صادرات با فناوري برتر ایران در مقایسه با کشورهاي منتخب سند چشم انداز در بازه زماني 2012-2007 به منظور ارائه توصيه هاي به سياست گذاران کلان اقتصادي در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز و مقابله جدي با تحريم هاي اقتصادي است. نتايج بيانگر رابطه مثبت بين نوآوري و صادرات با فناوري برتر در کشورهاي مورد مطالعه است. بر اساس تحليل هاي حاضر، در بين کشورهاي مورد مطالعه، بهترين و ضعيف ترين عملکرد صادرات مبتني بر فناوري برتر به ترتيب متعلق به ترکيه و قطر است. جمهوري اسلامي ايران درخصوص صادرات با فناوري برتر و در دو شاخص نوآوری (تعداد حق اختراع و تعداد مقالات علمی و فنی چاپ شده) در رتبه دوم منطقه قرار گرفته است ولی در سایر شاخص ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. علی رغم وجود نسل جوان آموزش دیده و گسترش تحصیلات تکمیلی به دلیل ناهماهنگی بین سیاست های کلان اقتصادی با سیاست های پژوهشی و نوآوری و خلاء تقاضا محوری نوآوری، هنوز جایگاه برتر ایران در صادرات با فناوری برتر در منطقه تحقق نیافته است. لذا جهت مقابله جدی با تحریم های اقتصادی و تحقق اهداف سند چشم انداز ضرورت دارد، اقدام به اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی در راستای ایجاد بستر مناسب جهت بسط تقاضای فعالیت‌های نوآوری صورت پذیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - ارتقاي ظرفيت انتقال و توانمندي تجاري سازي دستاوردهاي فناورانه سازمانهاي پژوهش و فناوري از طريق ايجاد مراکز توسعه کسب و کار فناورانه
   رضا بندريان
   هدف از انجام تحقيقات در سازمان‌هاي پژوهش و فناوری حصول به نوآوري فناورانه به منظور خلق فرصت‌هاي كسب ‌و كار جديد و يا نوسازی یا متحول نمودن كسب‌ و كارهاي فعلي است. بر این اساس سازمان‌هاي پژوهش و فناوری ایده‌های فناورانه را در مسیر توسعه فناوری و تمهید تجاری‌سازی قرار می‌ چکیده کامل
   هدف از انجام تحقيقات در سازمان‌هاي پژوهش و فناوری حصول به نوآوري فناورانه به منظور خلق فرصت‌هاي كسب ‌و كار جديد و يا نوسازی یا متحول نمودن كسب‌ و كارهاي فعلي است. بر این اساس سازمان‌هاي پژوهش و فناوری ایده‌های فناورانه را در مسیر توسعه فناوری و تمهید تجاری‌سازی قرار می‌دهند. لازمه پيمودن موفق این مسیر، حرکت متوازن و همزمان «علمي– فني» و «تجاري» برای هر یک از ایده‌های فناورانه است. يکي از بهترين الگوها برای پیمودن مسیر متوازن تجاری همزمان با مسیر «علمي- فني» که در سازمان‌هاي پژوهش و فناوري موفق و پيشرو در نقاط مختلف جهان مشاهده گرديده ايجاد مراكزي تحت عنوان «مركز توسعه كسب و كارهای فناورانه» است. مأموريت مراكز توسعه كسب و كار در سازمان‌ها‌ي پژوهش و فناوري پیاده‌سازی الزامات تجاری‌سازی در فرایند توسعه فناوری و سپس ارائه مشاوره و كمك فني، اقتصادي و تجاري پیرامون دستاوردهای فناورانه در حال ورود به مرحله تجاری‌سازی می‌باشد. این خدمات در خصوص مبانی شکل‌گیری كسب و كار براي دستاوردهای فناورانه سازمان خود به مشتریان بالقوه و بالفعل آن می‌باشد. این مقاله ابتدا به لزوم و اهمیت ایجاد مركز توسعه كسب و كارهای فناورانه در سازمان‌هاي پژوهش و فناوري اشاره می‌کند و سپس به ارائه تعریف و وظایف این مراکز در سازمان‌هاي پژوهش و فناوري می‌پردازد و در نهایت با نتیجه‌گیری پایان می‌یابد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - مروري بر مدل‌هاي خطي تجاري‌سازي
   آیدا متین شادی محمدزاده
   شاه ‌کليد دنياي امروز، خلق ارزش است. راهکار ورود به دنياي کسب و کار امروزي فناوري است و شاه کليد فناوري، تجاري‌‌سازي و ارزش افزوده ناشي از آن است. تجاري‌سازي، فرايند تبديل فناوري‌هاي جديد به محصولات موفق تجاري است و در برگيرنده آرايه‌هاي مختلفي از فرايندهاي مهم فني، تجا چکیده کامل
   شاه ‌کليد دنياي امروز، خلق ارزش است. راهکار ورود به دنياي کسب و کار امروزي فناوري است و شاه کليد فناوري، تجاري‌‌سازي و ارزش افزوده ناشي از آن است. تجاري‌سازي، فرايند تبديل فناوري‌هاي جديد به محصولات موفق تجاري است و در برگيرنده آرايه‌هاي مختلفي از فرايندهاي مهم فني، تجاري و مالي است که باعث تبديل فناوري جديد به محصولات يا خدمات مفيد مي‌شود. به عبارتي تجاري‌‌سازي يافته‌هاي پژوهشي، حلقه اتصال فناوري و بازار است و تمرکز آن بر حلقه‌هاي انتهايي زنجيره ارزش است. از آنجا که به بازار رسانيدن يک محصول مي‌تواند تضمين‌کننده موفقيت و بقاي سازمان باشد، تجاري‌‌سازي دانش فني به عنوان يک عامل حياتي مطرح شده است. در سازمان‌هاي تحقيقاتي بدون تجاري‌‌سازي يک محصول، تحقيقات معنايي ندارد؛ زيرا بدون دستيابي به مشتريان خاص يک محصول، توليد و يا انجام آزمايش در مورد يک ايده بي‌فايده به نظر مي‌رسد. جهت به‌کارگيري مفهوم تجاري‌سازي در سازمان‌ها، لازم است با مدل‌هاي آن آشنا شويم. در يک تقسيم‌بندي، مدل‌هاي تجاري‌سازي به دو دسته مدل‌هاي خطي و کارکردي دسته‌بندي مي‌شوند. با توجه به اهميت مدل‌هاي خطي، در اين مقاله پس از بررسي مفهوم تجاري‌سازي، مهمترين مدل‌هاي خطي تجاري‌سازي را بررسي خواهيم نمود. مدل‌هاي خطي که در اين مقاله بررسي شده‌اند عبارتند از مدل گلداسميت، مدل کوکوبو، مدل کوپر (مدل مرحله-دروازه)، مدل راث‌ول و زيگفيلد، مدل اندرو و سرکين، مدل جولي و مدل يونگ- دوک‌لي. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - مطالعه تطبيقي مدل‌هاي انتقال فناوري
   حسنعلی آقاجانی رامین فرزادفر
   جهان امروز، جهان پیشرفت‌های عمده و عظیم در پدیده‌هاست که فناوری یکی از مهمترین عوامل تولید کالا و خدمات در آن محسوب می‌شود. انـتقال فناوری، فـراينـد پيچيده و دشـواري اسـت كـه بـدون مطالـعه و بــررسي‌هـاي لازم ممکن است منجر به هـدر رفتـن سرمـايــه، زمـان و تـضعيـف فناوری چکیده کامل
   جهان امروز، جهان پیشرفت‌های عمده و عظیم در پدیده‌هاست که فناوری یکی از مهمترین عوامل تولید کالا و خدمات در آن محسوب می‌شود. انـتقال فناوری، فـراينـد پيچيده و دشـواري اسـت كـه بـدون مطالـعه و بــررسي‌هـاي لازم ممکن است منجر به هـدر رفتـن سرمـايــه، زمـان و تـضعيـف فناوری گــردد. هدف این تحقیق ارائه یک چارچوب مناسب جهت بررسی عوامل مؤثر در انتقال فناوری بوده که با رویکرد مقایسات تطبیقی صورت پذیرفته است. از این رو ابتدا به‌طور مختصر به تعریف انتقال فناوری پرداخته شده و بعد از آن مدل‌های انتقال فناوری به تفضیل مورد بحث قرار گرفته است. به دنبال آن برای درک بهتر موضوع نمونه مطالعات صورت گرفته در ایران ارائه شده ‌است. یافته‌ها با استفاده از روش مقایسه دیدگاه‌های تئوریکی مختلف حاصل گردید و عوامل مؤثر بر انتقال فناوری در ده طبقه کلی آشنایی با بازار، تمایل و توانایی انتقال‌دهنده وگیرنده‌ی ‌فناوری، سطح خطرپذيري و عدم‌اطمینان فناورانه، چرخه‌ی ‌عمر فناوری، تعاملات سازمانی، ماهیت ‌فناوری، هدف از همکاری، عوامل اقتصادی و مالی، ویژگی‌های دارنده فناوری (منبع) و فعالیت‌های تحقیق و توسعه معرفی گردید. هر یک از این عوامل خود شامل شاخص‌هایی می‌شود که در سنجش مدل‌های انتقال فناوری در تحقیقات آتی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت بر اساس چارچوب پیشنهادی و یافته‌های تحقیق، پیشنهادهایی برای بهبود و موفقیت و اثربخشی پروژه‌های انتقال فناوری در ایران ارائه گردیده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - جايگاه تجاري سازي در مديريت نوآوري و معرفي عمده مدلهاي تجاري سازي در حوزه صنايع پيشرفته
   جهانگیر یدالهی فارسی زهرا کلاتهایی
   رقابتی بودن و سرعت بالای تولید و بهره‌برداری از دانش در دنیای امروز، چگونگی تبدیل آن را به جریان بازده اقتصادی برای محققان، صاحبان و سرمایه‌گذاران دانش به چالش اصلي مديريتي بدل ساخته است. به عبارتی باید چاره کار را در فرایند تجاری‌سازی و شیوه بهره‌برداری از فرصت‌ها جستج چکیده کامل
   رقابتی بودن و سرعت بالای تولید و بهره‌برداری از دانش در دنیای امروز، چگونگی تبدیل آن را به جریان بازده اقتصادی برای محققان، صاحبان و سرمایه‌گذاران دانش به چالش اصلي مديريتي بدل ساخته است. به عبارتی باید چاره کار را در فرایند تجاری‌سازی و شیوه بهره‌برداری از فرصت‌ها جستجو کرد. تصمیم برای انتخاب شیوه مناسب بهره‌برداری از یک فرصت، نقش بسزایی در موفقیت یک کسب و کار دارد. تجاري‌سازي دانش و فناوري بخش مهمي از فرايند نوآوري است و هيچ فناوري و محصولي بدون طی این فرایند، با موفقيت وارد بازار نمي‌شود. تجاری‌سازی تلاشی در جهت کسب سود از نوآوری، از طریق تبدیل فناوري‌هاي جدید به محصولات، فرایندها، و خدمات جدید و فروش آنها در محیط بازار به شمار می‌رود. برای بسیاری فناوري‌هاي جدید، تجاری‌سازی بر افزایش مقیاس از نمونه اولیه به تولید انبوه و دستیابی به منابع بیشتر دلالت می‌کند. راهبردهاي تجاری‌سازی، شیوه‌های متفاوت بهره‌برداری از فناوري‌ها و تحقیقاتی را شامل می‌شود که محققان و شرکت‌های نوپا برای انتقال دانش از مفهوم به بازار به آن نیاز دارند. از طرفی تصمیم برای تجاری‌سازی فناوري جدید ارتباط نزدیکی با ویژگی‌های سیستم نوآوری که شرکت در آن عمل می‌کند نیز دارد. برای انجام موفقیت‌آمیز تجاری‌سازی، انتخاب مدل و راهبرد مناسب امری اجتناب‌ناپذیر است. در این مقاله، ضمن تعریف تجاری‌سازی و بیان اهمیت و ضرورت توجه خاص به این موضوع به عنوان زیرساخت اساسی تولید و مدیریت دانش، به معرفی برخی مدل‌های برجسته و راهبردهاي عمومی مورد استفاده در تجاری‌سازی دانش و فناوري خواهیم پرداخت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - تجاري سازي موفق فناوري با رويکرد تيمي
   مصطفی بغدادی مرضیه شاوردی
   ايده‏پردازي، پژوهش و نوآوري فناورانه، زماني ارزشمند است که منجر به خلق ثروت شود. تجاري‏سازي روشي است که مي‏توان به واسطه آن علم را به اقتصاد گره زده و به خلق ثروت از نوآوري پرداخت. موفقيت در توسعه و تجاري‏سازي فناوري، مستلزم کنار هم قرار گرفتن عوامل متعددي از جمله تفکر چکیده کامل
   ايده‏پردازي، پژوهش و نوآوري فناورانه، زماني ارزشمند است که منجر به خلق ثروت شود. تجاري‏سازي روشي است که مي‏توان به واسطه آن علم را به اقتصاد گره زده و به خلق ثروت از نوآوري پرداخت. موفقيت در توسعه و تجاري‏سازي فناوري، مستلزم کنار هم قرار گرفتن عوامل متعددي از جمله تفکر خلاق، دانش فني مناسب، تفکر و روحيه کارآفريني و منابع مالي است. اما به ندرت پيش مي‏آيد يک فرد به تنهايي همه اين ويژگي‏ها را داشته باشد. از اين رو، بهترين راهکار براي تجاري‏سازي موفق فناوري، ايجاد تيمي متشكل از چهار شخصيت مختلف با ويژگي‏هاي فوق مي‏باشد: اين چهار شخصيت عبارتند از مخترع/نوآور، سرمايه‏گذار، فناور و كارآفرين. اين مقاله ضمن بررسي تعاريف و مفاهيم تجاري‏سازي، به سيزده مرحله در فرايند تجاري‏سازي -از ايده‏پردازي تا توسعه موفقيت و رشد- اشاره مي‏کند. در ادامه تشکيل تيم نوآوري را به عنوان يکي از راهکارهاي موفقيت تجاري‏سازي پيشنهاد داده و به بيان ويژگي‏هاي تيم نوآوري و اعضاي آن و نقش آنها در مراحل مختلف تجاري‏سازي مي‏پردازد. در پايان مقاله نيز به منظور دستيابي به دستاوردهاي بيشتر و بهتر در حوزه تجاري‏سازي، با توجه به شرايط موجود کشور پيشنهاداتي ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - مقايسه تطبيقي ميزان به کارگيري عوامل موثر در انتقال فناوري با رويکرد MCDM (مطالعه موردي شرکتهاي صنعت فولاد)
   صدیق رئیسی محمود  مهدی زاده هادی حیدری قره بلاغ مجتبی پیرهادی
   امروزه مدیریت فناوري یکی از مهمترین عوامل در بهبود و توسعه تولید کالا و خدمات می‌باشد. در سال‌های اخیر به دلیل شتاب در پیشرفت علمی، بسیاری از کشورها شروع به انتقال فناوري نموده‌اند. هدف اين تحقيق مقايسه تطبيقي ميزان به کارگيري عوامل موثر بر انتقال فناوري است. با توجه به چکیده کامل
   امروزه مدیریت فناوري یکی از مهمترین عوامل در بهبود و توسعه تولید کالا و خدمات می‌باشد. در سال‌های اخیر به دلیل شتاب در پیشرفت علمی، بسیاری از کشورها شروع به انتقال فناوري نموده‌اند. هدف اين تحقيق مقايسه تطبيقي ميزان به کارگيري عوامل موثر بر انتقال فناوري است. با توجه به نتایج عوامل کليدي شناسايي شده در فرايند انتقال فناوري، الگویی جهت به کارگیری عوامل مؤثر بر انتقال فناوري در صنعت فولاد کشور تدوین شده است. اهدافی که در اين تحقيق دنبال شده این است که انتقال فناوري در صنعت فولاد کشور تا چه اندازه منطبق بر عوامل مؤثر بوده است. با استفاده از نظر خبرگان در رابطه با میزان اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انتقال فناوري و بهره‌گیری از تکنیک‌های MCDM به رتبه‌بندی و اولویت‌بندی هر یک از عوامل مؤثر شناسایی شده پرداخته شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه براي تحلیل و پردازش داده‌ها استفاده شده است و پایایی و روایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 950/. به دست آمده است که نشان دهنده پایایی و روایی پرسشنامه می‌باشد. براي انجام تحليل‌هاي آماري از روش‌هاي آمار توصيفي و آزمون t تک نمونه‌اي، آزمون t زوجي و آزمون مقايسه ميانگين استفاده شده که همه موارد توسط نرم‌افزار SPSS آناليز شده است. در نهايت بر اساس الگوي پيشنهادي و نتايج ارزيابي‌ها و تحليل‌ها، پيشنهادهایی براي بهبود و موفقيت و اثر بخشي پروژه‌هاي انتقال فناوري در ايران ارائه گردیده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - بررسي روش های انتقال اثربخش فناوري
   امیر حسین  امیر خانی محمد جواد  اسفندیاری
   امروزه انتقال فناوري جدید و برتر به عنوان یکی از روش‌های حفظ مزیت رقابتی محسوب مي‌شود. کشور ما در زمرة کشورهاي در حال توسعه قرار دارد و انتقال فناوري به عنوان راه ميانبري براي دستيابي به فناوري‌هاي روز به اين کشورها توصيه مي‌شود؛ به شرط آنکه فناوري واقعاً انتقال پيدا کن چکیده کامل
   امروزه انتقال فناوري جدید و برتر به عنوان یکی از روش‌های حفظ مزیت رقابتی محسوب مي‌شود. کشور ما در زمرة کشورهاي در حال توسعه قرار دارد و انتقال فناوري به عنوان راه ميانبري براي دستيابي به فناوري‌هاي روز به اين کشورها توصيه مي‌شود؛ به شرط آنکه فناوري واقعاً انتقال پيدا کند. با توجه به نرخ بالای شکست پروژه‌های انتقال فناوري در بسیاری از بنگاه‌ها،توجه به شناسایی عوامل بازدارنده و تسریع کننده جذب و توسعه فناوري از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این مقاله پس از تعريف مفاهيم چندوجهي فناوري، توضيح داده شد كه فناوري به دو روش درون‌زا و انتقال از ساير كشورها قابل كسب است. فرایند انتقال فناوري شامل سه بخش عمده است: - انتخاب و کسب فناوري - انطباق، کاربرد و جذب فناوري - توسعه و انتشار فناوري. تلاش شد در ضمن توضيحات در مورد فرايند انتقال فناوري، عوامل مؤثر و موانع انتقال فناوري، ضرورت انتقال فناوري و تأثیر آن در رشد و توسعه اقتصادي تبیین شود. عدم بومي‌سازي، يکي از دلايل اصلي ناموفق بودن فرايند انتقال فناوري است كه با بيان مهمترين دلايل عدم توفيق مؤسسات تحقيق و توسعه در بومي‌سازي فناوري‌هاي وارداتي به آن پرداخته شد. همچنین در راستای دستیابی به موفقیت در انتقال فناوري شرکت‌های گیرنده فناوري لازم است اقدام به جلب دانش ضمنی آن نیز بنمایند. در پايان اهمیت دانش ضمنی و ضرورت بسترسازی برای انتقال دانش ضمنی بيان گرديده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - ارائه الگوی انتخاب مناسب ترین روش انتقال فناوری با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی؛ مطالعه موردی شرکت ایران خودرو دیزل
   احسان دهقانی مصطفی مبلغی
   انتقال فناوری فرایند حساس و پیچیده‌ای است که اگر با آگاهی و پژوهش صورت نگیرد، هزینه‌ها و زیان‌های هنگفتی را به دنبال خواهد داشت. از آنجا که مخاطب این فرایند عمدتاً کشورهای در حال توسعه هستند، می‌توان عنوان نمود که مطالعه و بررسی روند اکثر فناوری‌های انتقال یافته به کشور چکیده کامل
   انتقال فناوری فرایند حساس و پیچیده‌ای است که اگر با آگاهی و پژوهش صورت نگیرد، هزینه‌ها و زیان‌های هنگفتی را به دنبال خواهد داشت. از آنجا که مخاطب این فرایند عمدتاً کشورهای در حال توسعه هستند، می‌توان عنوان نمود که مطالعه و بررسی روند اکثر فناوری‌های انتقال یافته به کشورهای در حال توسعه، عموماً بیانگر ضعف‌هایی است که به دلیل ناآگاهی از شرایط، وضعیت و نیازهای موجود و همچنین سیاست‌ها و اهدافی که انتقال دهنده فناوری آنها را دنبال می‌نماید، منجر به شکست‌های جبران ناپذیری گشته و متقاضی را از دستیابی به اصل فناوری باز می‌دارد. از این رو در این پژوهش به دلیل اهمیت فناوری و انتقال آن در صنایع خودرو سازی، ضمن تمرکز بر عوامل تأثیرگذار بر این فرایند در شرکت ایران خودرو دیزل که جزء بزرگترین و مهمترین خودروسازان داخلی می‌باشد، تلاش شده است تا نقاط ضعف و عواملی که بر تضعیف این فرایند دامن می‌زند، و نیز آن دسته از روش‌های انتقال فناوری که متناسب با سیاست‌ها و راهبردهای ملی، وابستگی کمتری را به دنبال دارد کشف و شناسایی شده و در ادامه پس از بحث با خبرگان و نظرسنجی از متخصصان این عرصه و با بکارگیری مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی در نرم‌افزار Expert Choice، به مقایسه هر یک از معیارها و روش‌های موجود پرداخته و برترین روش‌ها به ترتیب اولویت معرفی شوند. در نهایت تمامی نتایج و دستاوردهای پژوهش در قالب الگوی انتخاب مناسب‌ترین روش انتقال فناوری و طرح الگوریتمی که به سهولت تصمیم‌گیری در این انتخاب یاری می‌رساند و به سایر شرکت‌های فعال در این صنعت نیز پیشنهاد می‌گردد، خلاصه مي‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - ارائه مدل روش جذب فناوري مبتنی بر الگوی رقابت صنعتی پورتر در صنعت قطعه‌سازی خودرو
   کامبیز طالبی سمیه صاحبی
   در مسیر توسعه اقتصادی جهت ارتقاء سطح فناوري یک کشور روش‌هاي گوناگونی از جمله معرفی و جذب فناوري از خارج‌، بهبود فناوري موجود و توسعه فناوري جدید به شکل بومی‌سازی به کمک تحقیق و توسعه (R&D) رسمی مورد استفاده قرار مي‌گیرند. با وجود اینکه انتقال و جذب فناوري ابزاری مؤثر در چکیده کامل
   در مسیر توسعه اقتصادی جهت ارتقاء سطح فناوري یک کشور روش‌هاي گوناگونی از جمله معرفی و جذب فناوري از خارج‌، بهبود فناوري موجود و توسعه فناوري جدید به شکل بومی‌سازی به کمک تحقیق و توسعه (R&D) رسمی مورد استفاده قرار مي‌گیرند. با وجود اینکه انتقال و جذب فناوري ابزاری مؤثر در توسعه صنعت به شمار مي‌آید اما واردات صرف ماشین‌آلات و ابزار و ادوات صنعتی به معنای جذب نیست بلکه جذب مناسب آن است که به همراه دانش فنی و چگونگی استفاده از آن باشد تا به راحتی با شرایط محیطی منطبق شده و بومی گردد. در این راستا تناسب بین راهبرد فناوري و راهبرد کسب و کار جهت افزایش مزیت رقابتی و همچنین بومی‌سازی فناوري در سطح ملی بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه هدف از انجام تحقیق مشخص نمودن وجود یا عدم وجود ارتباط عوامل راهبردی پنج‌گانه پورتر با راهبرد جذب فناوري با توجه به مدل جذب فناوري چو ویو و همچنین تشخیص میزان همبستگی این عوامل با روش جذب فناوري و نهایتاً ارائۀ مدلی جهت همسو نمودن اهداف راهبردي و فناورانه شرکت می‌باشد. برای رسیدن به اهداف تحقیق روش آزمون ناپارامتریک مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور جهت مشخص نمودن استقلال یا همبستگی متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از آزمون کای اسکوئر و برای تعیین میزان همگونی آنها از شاخص تاو کندال b استفاده شده است. بر اساس نتایج بررسی متغیر قدرت چانه‌زنی خریداران دارای بیشترین ضریب همبستگی با روش جذب فناوري مي‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - کاربرد شناسایی دوره عمر سازمان در انتخاب راهبردهای اکتساب فناوری
   مهرداد شفیعی
   پاسخ به این سوال که توسعه فناوری با استفاده از کدام یک از روش های توسعه داخلی، همکاری با سایر شرکتها یا خرید فناوری انجام شود،یکی از ابعاد اصلی راهبرد فناوری یک بنگاه را تشکیل می دهد.پس از تصمیم گیری در مورد انتخاب راهبرد توسعه فناوری،بسیاری از بنگاه ها در مراحل مختلف چ چکیده کامل
   پاسخ به این سوال که توسعه فناوری با استفاده از کدام یک از روش های توسعه داخلی، همکاری با سایر شرکتها یا خرید فناوری انجام شود،یکی از ابعاد اصلی راهبرد فناوری یک بنگاه را تشکیل می دهد.پس از تصمیم گیری در مورد انتخاب راهبرد توسعه فناوری،بسیاری از بنگاه ها در مراحل مختلف چرخه زندگی خود، با توجه به اقتضائات بازار، هدف و راهبردهای شرکتی از روش های متفاوتی جهت اکتساب فناوری استفاده می کنند. هر بنگاهی جهت حضور موفق در بازار، نیازمند به اکتساب فناوری به بهترین وجه می باشد و بنابراین شناسایی راهبردهای اکتساب فناوری و نقاط قوت و ضعف هر راهبرد از اهمیت به سزایی برخوردار است. از جمله مسائل مهمی که در این زمینه مطرح است انتخاب ترکیبی از راهبردهای مناسب اکتساب فناوری از میان راهبردهای مختلف است، به نحوی که بیشترین منفعت را برای بنگاه به همراه داشته باشد. در هر راهبرد نیزروش های مختلفی برای اکتساب فناوری و همکاری فناورانه وجود دارد که با توجه به نوع نیاز سازمان و محتوای فناوری و همچنین خصوصیات شرکت های اکتساب دهنده و اکتساب گیرنده ، بعضی از این روش ها کاراتر و اثربخش تر خواهند بود. از جمله ابزار ها که می تواند به تعیین درجه تناسب راهبرد کسب فناوری با وضعیت سازمان کمک کند، شناسایی محل قرارگیری سازمان بر روی منحنی دوره عمر آن است. در این مقاله سعی بر این است که بر پایه یک مطالعه تطبیقی و با ترکیب مفاهیم دوره عمر سازمان و راهبردهای اصلی اکتساب فناوری ،راهبردهای اصلی بالقوه مناسب برای بنگاه در هر یک از مراحل دوره عمر خود تعیین و معرفی گردد. در واقع هدف این مقاله عبارتست از برقراری تناظری بین شرایط سازمان در هر یک از مراحل دوره عمر خود و شرایطی که به طور عمومی برای اتخاذ هر یک از راهبردهای اصلی اکتساب فناوری لازم است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - همکاریهای فناورانه ؛ مفاهیم کلیدی و عوامل موفقیت
   رضا انصاری
   در دنیای امروز، به ویژه پس از توسعه پارادایم نوآوری باز، همكاريهاي تکنولوژیک از جمله مهم‌ترین منابع نوآوری محسوب می شود، چرا که در فضای جدید رقابت، سازمان‌ها نیازمند منابع نوآوری هستند و مزیت‌های رقابتی فعلی و منابع داخلی آنها برای رقابت‌پذیری کافی نمی‌باشد و بر این اسا چکیده کامل
   در دنیای امروز، به ویژه پس از توسعه پارادایم نوآوری باز، همكاريهاي تکنولوژیک از جمله مهم‌ترین منابع نوآوری محسوب می شود، چرا که در فضای جدید رقابت، سازمان‌ها نیازمند منابع نوآوری هستند و مزیت‌های رقابتی فعلی و منابع داخلی آنها برای رقابت‌پذیری کافی نمی‌باشد و بر این اساس همکاریهای تکنولوژیک به عنوان ابزاری اثربخش برای توسعه مزیت رقابتی و از بین بردن شکاف میان توانمندی‌های موجود و مطلوب به شمار می‌آیند و این باعث شده که همكاريهاي تکنولوژیک به عنوان موتور رشد و بهره وري در بازارهاي محلي و بين المللي و يکي از مهمترين ابزارهای مديريت كسب وكار براي بهبود رقابت پذيري سازمانها و مانورهاي استراتژيك در محيطهاي پيچيده و پویا نقش خود را ایفا نماید. گسترش همكاريها در سالهای اخير به حدی رسیده که 500 کسب وکار رده اول جهاني، بيش از 60 درصد اتحادهای استراتژيک را داراست. اين مشارکتها الزاما همواره موفقيت آميز نيستند و نرخ شکست در آنها در برخی منابع 70 تا80 درصد گزارش شده است و این موجب شده تا تلاشهای علمی صاحب نظران بر این امر استوار گردد که راهکارهای افزایش اثربخشی همکاریها، روشهای مناسب همکاری، ریسکهای همکاری و عوامل موفقیت برخی همکاریها چه می باشد؟ در این مقاله تلاش می شود، با مروری بر مفاهیم کلیدی همکاری‌های تکنولوژیک شامل روند مقالات مرتبط با همکاری تکنولوژیک، پاراديم هاي تئوريك شكل گيري همكاري هاي تكنولوژيك، اهداف و انگیزه‌های همکاری تکنولوژیک، ریسک‌های همکاری، انواع همکاری، الگوها و معیارهای انتخاب روش همکاری و عوامل موثر بر موفقيت همكاري های تکنولوژیک، بینشی برای مدیران و سیاستگذاران در این زمینه فراهم آورد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - شناسایی عوامل نهادی و محیطی مؤثر بر انتقال فناوری در حوزه زیست فناوری
   جهانگیر یدالهی فارسی زهرا امینی
   انتقال فناوری مقوله‌اي مهم و اساسي در ارتقاي سطح فناوری يك كشور و در نهايت حركت به سمت توسعه پايدار است. انتقال فناوری تحقیقات دانشگاهی، به منصه‌ظهورگذاشتن و استفاده عملی از نتیجه تحقیقات است. انتقال فناوری نیازمند مشارکت دو یا چند طرف است. در اینجا یک طرف دانشگاهیان و چکیده کامل
   انتقال فناوری مقوله‌اي مهم و اساسي در ارتقاي سطح فناوری يك كشور و در نهايت حركت به سمت توسعه پايدار است. انتقال فناوری تحقیقات دانشگاهی، به منصه‌ظهورگذاشتن و استفاده عملی از نتیجه تحقیقات است. انتقال فناوری نیازمند مشارکت دو یا چند طرف است. در اینجا یک طرف دانشگاهیان و محققین با ایده‌های جدید قرار دارند، و در سوی دیگر صنعت است که از این انتقال فناوری یا تجاری‌سازی منتفع می‌شود. با توجه به رشد سريع فناوري‌هاي نو و اهميت آنها از لحاظ رفاه عمومي و رشد اقتصادي، غفلت از آنها ممكن است ما را از قافله فناوری دور كند. استفاده از ایده‌های دانشگاهیان و محققان و انتقال این ایده‌ها و تحقیقات دانشگاهی به صنعت و منتفع‌شدن صنعت از تحقیقات آکادمیک را انتقال فناوری گویند. صنعت بیوتکنولوژی (زيست فناوري) با گستره کاربردی وسیعی که دارد، حجم بزرگی از بازار تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. با توجه به رشد روزافزون و اهمیت صنعت زیست فناوری، این صنعت انتخاب شد. در این مطالعه به بررسی عوامل نهادی و محیطی مؤثر بر این فرآیند می‌پردازیم. عوامل نهادی، عواملی هستند که در اختیار بنگاه هستند و بنگاه بر آنها احاطه کامل دارد. ولی عوامل محیطی خارج از کنترل بنگاه بوده و بر آن محاط است، و سپس با استفاده از روش تحقیق آمیخته (تلفیقی از روش‌های کمّی و کیفی) برخی عوامل شناسایی شده و به آزمون گذاشته شدند. در بخش کیفی و با استفاده از روش مصاحبه، چندین متغیر شناسایی شدند و سپس با توزیع پرسشنامه میان 60 محقق زیست فناور به آزمون گذاشته شد. در نتیجه عوامل محیطی و نهادی تعیین شدند و مشخص شد که عوامل نهادی اهمیت بیشتری از عوامل محیطی دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - ارزيابي ميزان موفقيت فرايند انتقال فناوري و تعيين بهترين روش انتقال فناوري با مدل AHP؛ مطالعه موردي صنايع آذرآب
   عباس خمسه آزاده آزادی
   یکی از مشکلات صنایع کشورهای در حال توسعه عدم اثربخشی فناوري انتقال یافته وارداتی می باشد. که مهمترین عامل این امر عدم طی کامل فازهای انتقال فناوري و یا عدم استفاده از روش انتقال فناوري مناسب می باشد. امروزه در شركتها و كشورهاي درحال توسعه به جهت كمتر نمودن فاصله خود ب چکیده کامل
   یکی از مشکلات صنایع کشورهای در حال توسعه عدم اثربخشی فناوري انتقال یافته وارداتی می باشد. که مهمترین عامل این امر عدم طی کامل فازهای انتقال فناوري و یا عدم استفاده از روش انتقال فناوري مناسب می باشد. امروزه در شركتها و كشورهاي درحال توسعه به جهت كمتر نمودن فاصله خود با كشورهاي توسعه يافته در زمينه نوآوري و ايجاد مزيت رقابتي متوسل به روشهاي گوناگوني مي شوند يكي از مهمترين آنها انتقال فناوري‌هاي جديد است که از آن طريق توانسته اند تا حدي فاصله خود را با توجه به شتاب كشورهاي صنعتي كمتر نمايند. انتقال فناوري باروشهاي مختلف امكانپذير است كه با توجه به موقعيت انتقال دهنده فناوري وانتقال گيرنده فناوري مشخص مي‌شود . اما اين روش علي رغم داشتن فرصتهاي بالقوه و آشكار داراي تهديدات ضمني است كه اگر فناوري به درستي انتخاب نشود و از مسير صحيح، انتقال نيابد منجر به خسارتهاي جبران ناپذيري خواهد شد فرآیند انتقال فناوري شامل 6 فاز عمده می باشد که در صورت طی موفقیت آمیز کلیه این فازها تجاری سازی فناوري انتقال یافته میسر می گردد. این 6 فاز اصلی عبارتند از : گزینش و اکتساب ،انطباق فناوري وارداتي:، جذب فناوري وارداتي ، كاربرد فناوري انتقالي ، توسعه و بهبود فناوري وارداتي ، اشاعه(انتشار) فناوري . از آنجا که شرکت آذرآب از بزرگترین و مهمترین شرکت های درگیر در امر انتقال فناوري در کشور می باشد، در این پژوهش در پی آن هستیم که میزان موفقیت پروژه های انتقال فناوري صنایع آذرآب را مورد بررسی قرار داده و در نهایت روش های مناسب انتقال فناوري برای این شرکت را به ترتیب اولویت بوسیله مدل AHP مشخص نمائیم. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   19 - شناسايي و رتبه‌بندي عوامل حياتي موفقيت در انتقال فناوري سيستم‌هاي اطلاعاتي در صنايع خودروسازي
   منصور ثابتی سید محمد رضا  رضوی
   اطلاعات نيروي محرکه اقتصاد و دانش امروزي است و ابزار بکارگيري آن سيستمهاي اطلاعاتي ميباشد. با وجود منافع زياد بکارگيري سيستم هاي اطلاعاتي، هنوز ريسک بالاي شکست بر پياده سازي اين پروژه ها سنگيني مي نمايد. عوامل حياتي موفقيت وجود دارند و بايد آنها را شناسائي و کشف کرد. عد چکیده کامل
   اطلاعات نيروي محرکه اقتصاد و دانش امروزي است و ابزار بکارگيري آن سيستمهاي اطلاعاتي ميباشد. با وجود منافع زياد بکارگيري سيستم هاي اطلاعاتي، هنوز ريسک بالاي شکست بر پياده سازي اين پروژه ها سنگيني مي نمايد. عوامل حياتي موفقيت وجود دارند و بايد آنها را شناسائي و کشف کرد. عدم توجه به اين عوامل کل سيستم و فرآيند را با خطر اساسي و شکست پروژه در اجرا مواجه می سازد. در اين تحقيق با شناسايي چارچوب هاي موجود براي انتقال تکنولوژي سيستمهاي اطلاعاتي و شاخص هاي هر کدام از طبقات اين چارچوبها، سعي بر آن شده است که اين عوامل را در سازمانهاي ايراني که تمايل به انتقال اين تکنولوژي را دارند ارزيابي و رتبه بندي گردد. طبقاتي که براي اين شاخصها ميتوان در نظر گرفت شامل سه طبقه عوامل سازماني، عوامل تاکتيکي و عوامل فني ميباشد. بعضي از عوامل کليدي موفقيت که شناسايي شدند عبارتند از : تعهد و حمايت مديريت ارشد سازمان، درک واضح از اهداف کسب و کار و نيازمنديهاي سازمان، آمادگي سازمان و زيرساخت مناسب IT (عوامل سازماني)- مدير پروژه قوي، تيم مناسب و متخصص (عوامل تاکتيکي)- آموزش کافي ، مشارکت کاربران در پروژه و حفظ نيروي متخصص و آموزش ديده (عوامل فني). اين تحقيق در میان کارشناسان حوزه IT و IS شرکتهای مرتبط با صنعت خودروسازی نظیر شرکتهای پارس خودرو، سایپا و سازه گستر سایپا صورت گرفته است. این شرکتها تجربه انتقال تکنولوژی سیستمهای اطلاعاتی نظیر MES و ERP را در سازمان خود داشته اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   20 - شناسايي عوامل موثر بر انتقال تکنولوژي
   محمود  مهدی زاده هادی حیدری قره بلاغ یاسر میرزایی
   موضوع تحقيق در رابطه با تکنولوژي و تحت عنوان شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر انتقال تکنولوژي مي باشد و هدف اين تحقيق آشنايي با عواملي که بر انتقال تکنولوژي در صنايع کشور موثر هستند مي باشد. بدين منظور به تعاريف تكنولوژي و فرايند انتقال تكنولوژي پرداخته شده است و موانع ا چکیده کامل
   موضوع تحقيق در رابطه با تکنولوژي و تحت عنوان شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر انتقال تکنولوژي مي باشد و هدف اين تحقيق آشنايي با عواملي که بر انتقال تکنولوژي در صنايع کشور موثر هستند مي باشد. بدين منظور به تعاريف تكنولوژي و فرايند انتقال تكنولوژي پرداخته شده است و موانع انتقال تكنولوژي در ايران و عوامل موفقيت انتقال تكنولوژي به كشورهاي در حال توسعه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در اين تحقيق از دو روش پيمايشي و تحليلي استفاده شده است و جمع آوري اطلاعات و داده ها از طريق مطالعات کتابخانه اي و بررسي پيشينه تحقيق مي باشد. با توجه به عوامل کليدي شناسايي شده در فرايند انتقال تکنولوژي با در نظر گرفتن کليه جنبه هاي مختلف موثر، يک الگو و مدل مناسب جهت عوامل موثر بر انتقال تکنولوژي در هشت عامل اصلي با عنوان هاي مديريت موثر و کارا، حمايت هاي موثر دولت، همکاريهاي نزديک بين مراکز تحقيقاتي و صنايع، توجه به فعاليتهاي تحقيق و توسعه ، قابليت خوب و ظرفيت جذب کشور گيرنده تکنولوژي ، دسترسي به بازار کافي ، تمايل و توانايي انتقال دهنده و گيرنده تکنولوژي و سياست توسعه صادرات پيشنهاد شده است. در ادامه تحقيق به استخراج زير عاملهاي هر يک از عامل اصلي پرداخته شده است. که در نهابت کليه عوامل شناسايي شده در قالب پرسشنامه اي که تهيه شده بود، توسط خبرگان و کارشناسان امر انتقال تکنولوژي در رابطه با ميزان موثر بودن هر يک از عوامل مورد پرسش قرار گرفت که پس از جمع آوري پرسشنامه ها و عوامل موثر بر انتقال تكنولوژي با استفاده از آزمون t-test و از طريق نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي پرسشنامه تحقيق از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. نتايج اين تحقيق به عنوان راهنمايي براي بهبود کارايي و اثربخشي پروژه هاي انتقال تکنوژي قابل کاربرد هستند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   21 - عوامل موثر بر انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطالعه موردی صنعت پلاستیک
   فرهاد شاه میری سید رضا سلامی
   انتقال فناوری ، مقوله ای چندبعدی است كه هم از نظر علمی و هم از ابعاد فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی، سالهاست نه فقط كشورهای در حال توسعه، بلكه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و سازمانهای بین المللی را به خود مشغول داشته است. برای كاستن از فاصله تكنولوژیکی میان كشورهای پیشرفته و چکیده کامل
   انتقال فناوری ، مقوله ای چندبعدی است كه هم از نظر علمی و هم از ابعاد فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی، سالهاست نه فقط كشورهای در حال توسعه، بلكه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و سازمانهای بین المللی را به خود مشغول داشته است. برای كاستن از فاصله تكنولوژیکی میان كشورهای پیشرفته و كمتر توسعه یافته، انتقال فناوری یك لازمه انكار ناپذیر است. انتقال فناوری باروشهای متفاوت و وسائل مختلف امكانپذیر است كه با توجه به موقعیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده فناوری مشخص می‌شود. وارد کردن محصولات دارای فناوری پیشرفته، به کارگیری فناوری خارجی و به کارگیری نیروی کار بین المللی روش هایی برای انتقال فناوری بین المللی است . اما در کنار این روش ها، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI ) که عمدتا"به وسیله شرکتهای فراملی(یا چند ملیتی) انجام می شود، روش اصلی دسترسی به فناوریهای پیشرفته به وسیله کشورهای در حال توسعه است. سرمایه گذاری خارجی معمولا" دربر گیرنده سه عنصر سرمایه، تکنولوژی و مدیریت است که هر سه برای پیشرفت کشورهای در حال توسعه مورد نیاز است. دراین مقاله پس از بررسی ادبیات انتقال فناوری و FDI، و شناسایی مشکلات پیش روی صنعت پلاستیک درایران، 40 متغیر اثرگذار بر انتقال فناوری از طریق FDI شناسایی گشت. پس از توزیع پرسشنامه ای حاوی متغیرهای مذکور، میان 3 طیف درگیر در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یعنی فعالان حوزه پلاستیک، کارشناسان سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی و فنی ایران و متخصصان انتقال فناوری، و انجام تکنیک آماری تحلیل عاملی اکتشافی، 13عامل عمده اثرگذار شناسایی شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   22 - انتقال فناوري از طريق مدل چرخش مغزها در پارک‌هاي علم و فناوري
   کوروش خسروی مرتضی راستی برزکی حمید مهدوی
   در فرايند جهاني شدن و ظهور جامعه شبكه‌اي، موضوع فرارمغز‌ها، جاي خود را به بحث چرخش مغزها داده است. فرار مغزها لزوماً يك تهديد براي جوامع درحال توسعه‎ نيست بلكه اتفاقاً مي‎تواند فرصتي نيز باشد تا آن‌ها با درك مفهوم شبكه و شراكتي شدن جريان دانش، با بهره‎وري از سرمايه انسا چکیده کامل
   در فرايند جهاني شدن و ظهور جامعه شبكه‌اي، موضوع فرارمغز‌ها، جاي خود را به بحث چرخش مغزها داده است. فرار مغزها لزوماً يك تهديد براي جوامع درحال توسعه‎ نيست بلكه اتفاقاً مي‎تواند فرصتي نيز باشد تا آن‌ها با درك مفهوم شبكه و شراكتي شدن جريان دانش، با بهره‎وري از سرمايه انساني نخبگان خود در‌اين جريان سهمي داشته باشند. بنابراين با به کارگيري مدل چرخش مغزها هيچ نيازي به مقيم شدن نخبگان در مرز‌هاي ملّي نيست بلكه مي‎توان زمينه‎‌هاي نهاديني را فراهم آورد كه دانش‎‌ها از طريق نخبگان به سهولت در ميان مرز‌ها در تحرّك باشند و از افزايش بهره‎وري آن‌ها در شبكه جهاني دانش، جامعه ملّي نيز نصيب خود را ببرد پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   23 - توسعه تجاري سازي دستاوردهاي علمي از طريق تحقيقات توليد نيمه صنعتي
   رضا مهدی
   از ديدگاه نظام ملي نوآوري، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي داراي اهميت و جايگاه ويژه در نظامهاي علمي، فني، اقتصادي و اجتماعي است. علي رغم اهميت و ارزش بالاي تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشهاي علمي، همواره در فرايند تجاري سازي مسائل و مشكلات زيادي وجود دارد كه مانع از تحقق اهدا چکیده کامل
   از ديدگاه نظام ملي نوآوري، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي داراي اهميت و جايگاه ويژه در نظامهاي علمي، فني، اقتصادي و اجتماعي است. علي رغم اهميت و ارزش بالاي تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشهاي علمي، همواره در فرايند تجاري سازي مسائل و مشكلات زيادي وجود دارد كه مانع از تحقق اهداف تجاري سازي مي‌شود. يکي از موانع عمده تجاري سازي، ناکارآمدي روشها و عدم بکارگيري روش علمي- تجربي معتبر براي تجاري سازي است. در اين مقاله، با استفاده از متدولوژي تركيبي مطالعه اسنادي و پژوهشهاي ميداني با توجه به مفاهيم و الگوهاي تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشهاي علمي، انجام تحقيقات توليد نيمه صنعتي بعنوان يك راهكار اصولي براي امكان سنجي تخصصي فني- اقتصادي طرح و مديريت ريسك و اتصال دستاوردها و نتايج پژوهشهاي علمي به توليد صنعتي پيشنهاد و فرايند آن توسعه داده شده است. براساس الگو و راهكار پيشنهاد شده در اين مقاله، پس از دستيابي به نتيجه پژوهش علمي، تحقيقات توليد نيمه صنعتي بصورت نظام يافته انجام مي‌شود تا محصول نهايي با اطمينان بيشتر و ريسك و هزينه كمتر، با يك نقشه راه و طرح تجاري مشخص، آماده توليد صنعتي و عرضه به بازار مصرف شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   24 - مزايا و چالش‌هاي تجاري سازي نتايج تحقيقات مراكز پژوهشي در صنايع موجود
   روح الله  قابضی
   يافته‌ها و نتايج تحقيقاتي تا هنگامي كه در عرصه عمل استقرار نيابند و عوايد آنها نصيب جامعه نشود نمي‌توانند منشاء رفاه عمومي و ثروت انسانها باشند. اين موضوع با تجاري سازي تحقق مي‌يابد كه يكي از پيچيده ترين مراحل فرايند نوآوري فناوريكي است و هيچ الگوي قطعي و بلامنازعي براي چکیده کامل
   يافته‌ها و نتايج تحقيقاتي تا هنگامي كه در عرصه عمل استقرار نيابند و عوايد آنها نصيب جامعه نشود نمي‌توانند منشاء رفاه عمومي و ثروت انسانها باشند. اين موضوع با تجاري سازي تحقق مي‌يابد كه يكي از پيچيده ترين مراحل فرايند نوآوري فناوريكي است و هيچ الگوي قطعي و بلامنازعي براي آن وجود ندارد. تجاري سازي موفق فناوري حداقل نياز به تقاضاي كافي، برتري بالقوه فناوري براي پاسخگوئي به آن تقاضا و يك فرد يا شركت كارآفرين با منابع و توانمنديهاي مديريتي و بازاريابي مناسب براي تحويل محصول نهائي به بازار مي‌باشد. يكي از راهكارهاي موجود براي تسهيل تجاري سازي بهره‌گيري از صنايع موجود مي‌باشد. منظور از صنايع موجود صنايعي مي‌باشند كه تجهيزات مورد نياز براي بكارگيري نتايج تحقيقات را داشته و علاوه بر آن ظرفيت خالي نيز داشته باشند. در اين مقاله پس از تعريف فرايند تجاري سازي به تبيين مزاياي بهره‌گيري از صنايع موجود براي تجاري سازي نتايج تحقيقات مراكز پژوهشي پرداخته مي‌شود و سپس برخي از موانع موجود كه در صنايع و مراكز تحقيقاتي مانع از تجاري سازي نتايج تحقيقات در صنايع موجود مي‌شود تشريح شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   25 - تجاري سازي تکنولوژي عامل موثر درتوسعه تکنولوژي و اقتصاد
   رضا رادفر عباس خمسه حسام الدین  مدنی
   امروزه تحقيقات را به خاطر نوآوري و نوآوري را به خاطر سود اقتصادي نگاه مي‌کنند. در دنياي کنوني تحقيقات خصلت فرهنگي به معناي مرسوم کلمه را از دست داده و به عاملي اقتصادي تبديل گرديده است. تجاري سازي بخش مهمي از فرآيند نوآوري است و هيچ تکنولوژي و محصولي بدون آن با موفقيت و چکیده کامل
   امروزه تحقيقات را به خاطر نوآوري و نوآوري را به خاطر سود اقتصادي نگاه مي‌کنند. در دنياي کنوني تحقيقات خصلت فرهنگي به معناي مرسوم کلمه را از دست داده و به عاملي اقتصادي تبديل گرديده است. تجاري سازي بخش مهمي از فرآيند نوآوري است و هيچ تکنولوژي و محصولي بدون آن با موفقيت وارد بازار نمي‌شود. ايجاد بسترهايي براي عرضه دانش و تکنولوژي، علاوه بر فراهم آوردن ارزش‌هاي اقتصادي قابل توجه براي سازمان‌ها، منجر به رشد اقتصادي و تکنولوژيک جامعه مي‌شود. در اين مقاله سعي داريم تا ضمن معرفي تجاري سازي تکنولوژي و فرآيند آن‌، به بررسي اهميت تجاري سازي تکنولوژي و نقش آن در توسعه تکنولوژي‌هاي جديد بپردازيم، همچنين در ادامه عوامل مهم تاثيرگذار درتجاري سازي تکنولوژي و موفقيت آن‌، و نيز طبقه بندي و ريسک‌هاي تجاري سازي تکنولوژي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   26 - بازاريابي و تجاري سازي تكنولوژي‌هاي جديد: مراحل، عوامل تسهيل كننده و فاكتورهاي كليدي موفقيت
   بي اغراق يكي از پيچيده ترين مراحل نوآوري ، مرحله انتقال يافته هاي تحقيقاتي به عرصه بازار و توليد است كه با عنوان " انتقال فن آوري از تحقيقات به توليد" مطرح مي شود. واقع اين است كه هيچ الگوي قطعي و بلامنازعي در اين زمينه وجود ندارد. فرايند تجاري سازي تكنولوژي‌هاي جديد چکیده کامل
   بي اغراق يكي از پيچيده ترين مراحل نوآوري ، مرحله انتقال يافته هاي تحقيقاتي به عرصه بازار و توليد است كه با عنوان " انتقال فن آوري از تحقيقات به توليد" مطرح مي شود. واقع اين است كه هيچ الگوي قطعي و بلامنازعي در اين زمينه وجود ندارد. فرايند تجاري سازي تكنولوژي‌هاي جديد فرايندي پيچيده، نامنظم، تصادفي و غامض مي باشد و اين فرايند براي هر تكنولوژي جديد داراي مشكلات و ويژگيهاي خاص خود مي باشد. تجاري سازي موفق تكنولوژي حداقل نيازمند به تقاضاي كافي، برتري بالقوه تكنولوژي براي پاسخگوئي به آن تقاضا و يك سازمان و يا فرد كارآفرين با منابع و توانمنديهاي مديريتي و بازاريابي مناسب براي تحويل محصول نهائي به بازار مي باشد. يكي از مهمترين اركان فرايند تجاري‌سازي تكنولوژي، بازاريابي تكنولوژي مي‌باشد. بازاريابي تكنولوژي از نوع بازاريابي تعاملي است، بدين معني كه كيفيت تكنولوژي تا حد زيادي به كيفيت تعامل فروشنده و خريدار بستگي دارد. در اين مقاله پس از تعريف فرايند بازاريابي و تجاري سازي تكنولوژي به تبيين عوامل تسهيل كننده و تسريع كننده اين فرايند پرداخته شده است. همچنين در پايان برخي از فاكتورهاي كليدي كه منجر به افزايش احتمال موفقيت برنامه‌هاي بازاريابي و تجاري سازي تكنولوژي مي‌شود ذكر گرديده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   27 - بهره‌گيري از صنايع موجود، راه حلي براي تسهيل تجاري سازي
   احمد موسائی
   يافته ها و نتايج تحقيقاتي تا هنگامي كه در عرصه عمل استقرار نيابند و عوايد آنها نصيب جامعه نشود نمي‌توانند منشاء رفاه عمومي و ثروت انسانها باشند. تجاري سازي و انتقال يافته هاي تحقيقاتي به عرصه صنعت و بازار بي اغراق يكي از پيچيده ترين مراحل فرايند نوآوري است. يكي از راهك چکیده کامل
   يافته ها و نتايج تحقيقاتي تا هنگامي كه در عرصه عمل استقرار نيابند و عوايد آنها نصيب جامعه نشود نمي‌توانند منشاء رفاه عمومي و ثروت انسانها باشند. تجاري سازي و انتقال يافته هاي تحقيقاتي به عرصه صنعت و بازار بي اغراق يكي از پيچيده ترين مراحل فرايند نوآوري است. يكي از راهكارهاي موجود در اين زمينه بهره‌گيري از صنايع موجود مي‌باشد. منظور از صنايع موجود صنايعي مي‌باشند كه تجهيزات مورد نياز براي توليد صنعتي طرح را داشته و علاوه بر آن ظرفيت خالي نيز داشته باشتد. در اين مقاله تلاش شده كه ابتدا مزاياي بهره‌گيري از صنايع موجود براي تجاري سازي برخي از تكنولوژهاي جديد تشريح شود. سپس با استفاده از يك متدولوژي علمي كه از مباني طراحي ماجولار و طراحي منسجم بهره مي‌گيرد، به تشريح چگونگي و پياده‌سازي يكي از تكنولوژي‌هاي پژوهشگاه صنعت نفت در يكي از صنايع موجود براساس اين روش مي‌پردازد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   28 - ارائه الگويي جهت انتخاب روش مناسب اکتساب تکنولوژي با استفاده از روش آناليز فاکتور در شرکت آلوپن
   اسداله  نجفی
   اکتساب تكنولوژي به عنوان ابزاري حياتي در جهت دستيابي به رقابت‌پذيري بين‌المللي و حركت پايدار به سوي توسعه از اهميت روز‌افزوني در فرآيند توسعه كشورها برخوردار است. بدون دستيابي به دانش، مهارتها، و تكنولوژي‌هاي رو به رشد نمي‌توان از آينده و حيات بلند‌مدت سازمان‌ها اطمينان چکیده کامل
   اکتساب تكنولوژي به عنوان ابزاري حياتي در جهت دستيابي به رقابت‌پذيري بين‌المللي و حركت پايدار به سوي توسعه از اهميت روز‌افزوني در فرآيند توسعه كشورها برخوردار است. بدون دستيابي به دانش، مهارتها، و تكنولوژي‌هاي رو به رشد نمي‌توان از آينده و حيات بلند‌مدت سازمان‌ها اطمينان حاصل نمود. شناسايي فرآيند اکتساب تكنولوژي و عوامل موثر بر آن و همچنين ايجاد زيرساختارهاي لازم براي جذب تكنولوژي اکتساب داده شده، از اهميت اساسي برخوردار است. از اينرو لازم است كه با ايجاد يك ساختار مشخص و هدفمند براي اکتساب تكنولوژي و در نظر گرفتن همه عوامل و جنبه‌هاي مختلف آن، از اثر‌بخش‌بودن اکتساب تكنولوژي انجام شده اطمينان حاصل نمود. روشهاي مختلفي براي اکتساب تكنولوژي و همكاري تكنولوژيكي وجود دارد كه با توجه به نوع نياز سازمان و محتواي تكنولوژي و همچنين خصوصيات شركت‌هاي اکتساب‌دهنده و اکتساب‌گيرنده، بعضي از اين روش‌ها كاراتر و اثربخش‌تر خواهند بود. شناسايي و تدوين مدلهايي كه ما را به تصميم‌گيري صحيح‌تر در زمينه اکتساب تكنولوژي سوق دهد، داراي اهميت زيادي مي‌باشد كه علاوه بر هرز نرفتن سرمايه‌ها و توانمندي‌ها منجر به ايجاد قابليتها و توانمندي‌هاي تكنولوژيكي مورد نظر در سازمان مي‌شود. به هر حال، اکتساب تكنولوژي براي كشورهايي مانند كشور ما كه از نظر سطح تكنولوژي اختلاف زيادي با ديگر كشورها دارند و ناچار به پركردن شكاف تكنولوژيكي خود مي‌باشند، موضوعي بسيار مهم بوده و در صورت عدم وجود نگرش علمي نسبت به آن مي‌تواند منجر به شكست و خطاهاي جبران‌ناپذيري شود. در اين مقاله سعي بر آنست تا بااستفاده از روش آناليز فاکتور، الگويي جهت شناسايي مناسب ترين روش اکتساب تکنولوژي در شرکتها ارائه گردد و الگوي مورد نظر در يک شرکت ايراني آزمون گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   29 - انتقال فناوري از طريق مکانيسم توسعه پاک
   سید قاسم نوری نجفی امیر عباس  صدیقی
   انتقال فناوري‎هاي پاکِ زيست محيطي که در نتيجه انجام پروژه‎هاي CDM ، عايد کشورهاي ميزبانِ در حال توسعه مي‎گردد را مي‎توان از مهم‎ترين منافع حاصل از مکانيزم توسعه پاک پروتكل كيوتو به حساب آورد. انتقال فناوري بواسطه برخورداري از اعتبارات CDM ترکيبي از انتقال کامل از کشور چکیده کامل
   انتقال فناوري‎هاي پاکِ زيست محيطي که در نتيجه انجام پروژه‎هاي CDM ، عايد کشورهاي ميزبانِ در حال توسعه مي‎گردد را مي‎توان از مهم‎ترين منافع حاصل از مکانيزم توسعه پاک پروتكل كيوتو به حساب آورد. انتقال فناوري بواسطه برخورداري از اعتبارات CDM ترکيبي از انتقال کامل از کشور سرمايه‎گذار، بهبود و اصلاح فناوري‎هاي موجود در داخل و نيز انتقال دانش و ظرفيت‎سازي مي‌باشد که با توجه به مشکلات اغلب کشورهاي در حال توسعه در امر بهره‎مندي از فناوري مطلوب، براي اين كشورها از اهميت بالايي برخوردار است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   30 - تحلیلی بر نقش سازمان‌هاي ملي انتقال فناوري
   رضا قادری
   با توجه به تاثيرات گرايش عمومي جهاني شدن در اقتصاد و روابط اجتماعي، توجه حكومت‌ها به موضوع انتقال فناوري در حال گسترش بوده و به همين دليل شاهد تاسيس و حمايت انواع مختلفي از سازمان‌هاي ملي براي اهتمام به اين موضوع هستيم. بررسي‌ها حاكي از آن است كه اين گونه سازمان‌ها با چکیده کامل
   با توجه به تاثيرات گرايش عمومي جهاني شدن در اقتصاد و روابط اجتماعي، توجه حكومت‌ها به موضوع انتقال فناوري در حال گسترش بوده و به همين دليل شاهد تاسيس و حمايت انواع مختلفي از سازمان‌هاي ملي براي اهتمام به اين موضوع هستيم. بررسي‌ها حاكي از آن است كه اين گونه سازمان‌ها با چالش‌هاي گوناگوني در ايفاي نقش خود مواجه هستند. بخشي از اين چالش‌ها ناشي از عدم هماهنگي بين توقعات كاركردي و ساختار و توان سازماني است. اين امر بيش از هر چيز معلول نگاه كليشه‌اي و تجزبه‌ناپذير به موضوع انتقال فناوري است. در اين نوشتار سعي بر آن بوده تا با تجزيه موضوع، به تبيين انواع كاركرد‌هاي مورد نياز و سازمان‌هاي متناسب با آن مبادرت شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   31 - بازاریابی فناوری و تجاری سازی نتایج پژوهش ها
   غلامرضا ملک زاده
   يكي از مهمترين و اساسي ترين اقدامات براي استقرار و نهادينه سازي اقتصاد دانش بنيان، توسعه زيرساخت هاي هوشمندي است كه اين حركت را تسهيل و امكان پذير مي سازند. از جمله اين اقدامات، حمايت از واحدهاي كوچك و متوسط فناور در مراكز كارآفريني، مراكز رشد فناوري و پرديس هاي دانش و چکیده کامل
   يكي از مهمترين و اساسي ترين اقدامات براي استقرار و نهادينه سازي اقتصاد دانش بنيان، توسعه زيرساخت هاي هوشمندي است كه اين حركت را تسهيل و امكان پذير مي سازند. از جمله اين اقدامات، حمايت از واحدهاي كوچك و متوسط فناور در مراكز كارآفريني، مراكز رشد فناوري و پرديس هاي دانش و فناوري است كه در كشور ما نيز اقداماتي در اين خصوص انجام شده است. در اين رهگذر، شركت هاي دانش بنيان، نقشي اساسي و مهم در تجاري سازي نتايج پژوهش و توسعه فناوري دارند و با ايجاد و توسعه كسب و كارهاي مبتني بر فناوري هاي نوين در اقتصادهاي در حال صنعتي شدن، جايگاهي خاص مي يابند. اما متاسفانه اين شركت ها با مسائل و مشكلا ت بسيار مهمي در عرصه اقتصادي مواجه مي شوند كه مهمترين آنها مشكلا ت بازاريابي محصولا ت يا خدمات است. در اين بررسي برخي از نكات مهم و قابل توجه در امر بازاريابي و فروش فناوري ها مطرح مي گردد و مهمترين ويژگي هاي بازاريابي و فروش فناوري مطرح و به اقدامات ضروري در اين خصوص اشاره مي شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   32 - تجارت خدمات در عرصه سازمان تجارت جهاني
   ولی ساجدی
   بحث راهبردي عضويت در سازمان تجارت جهاني از مباحث مهم مبادلات جهاني است و كشورهاي جهان با اشتياق آن را پيگيري مي كنند ، عدم حضور در اين عرصه ، نه مقيد و نه ميسر است . زيرا اين سازمان در حال حاضر 148 كشور جهان و بيش از 95 درصد از تجارت جهاني را تحت پوشش قرار داده است . بن چکیده کامل
   بحث راهبردي عضويت در سازمان تجارت جهاني از مباحث مهم مبادلات جهاني است و كشورهاي جهان با اشتياق آن را پيگيري مي كنند ، عدم حضور در اين عرصه ، نه مقيد و نه ميسر است . زيرا اين سازمان در حال حاضر 148 كشور جهان و بيش از 95 درصد از تجارت جهاني را تحت پوشش قرار داده است . بنابراين ، لازم است با مطالعه جنبه هاي مختلف تجارت كالا ، خدمات و مالكيت صنعتي ، عضويت در اين سازمان به طور هدفمند بررسي شود. با توجه به ضرورت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني كه همواره مورد توجه دولتمردان ، مراجع دانشگاهي و سرمايه گذاران بوده و برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي بر آزادسازي تجارت بنا گرديده است و با توجه به نيروهاي انساني جوان و تحصيل كرده و استعدادهاي بالقوه در كشور و همچنين با توجه به پذيرش ايران به عنوان عضو ناظر در سازمان مذكور (از تاريخ 5 خرداد 1384) ، لازم است قبل از هر اقدامي ابعاد مختلف آن بررسي شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   33 - بازاریابی در شرکت های فناور کوچک و متوسط نوپا
   كسب و كارهاي كوچك و متوسط، نقش محوري در توسعه اقتصادي كشورها دارند و حدود 80% رشد اقتصادي جهان را شامل مي شوند. با اين وجود درصد بالايي از بنگاه هاي كوچك در سال هاي اوليه تأسيس با شكست مواجه مي شوند. در اين ميان در حوزه فناوري هاي برتر به دليل وابستگي زياد به فناوري در چکیده کامل
   كسب و كارهاي كوچك و متوسط، نقش محوري در توسعه اقتصادي كشورها دارند و حدود 80% رشد اقتصادي جهان را شامل مي شوند. با اين وجود درصد بالايي از بنگاه هاي كوچك در سال هاي اوليه تأسيس با شكست مواجه مي شوند. در اين ميان در حوزه فناوري هاي برتر به دليل وابستگي زياد به فناوري در حال تغيير و هم چنين نياز به سرمايه اوليه بالا، بنگاه ها با وضعيت دشوارتري روبه رو هستند. ضعف دانش و مهارت هاي بازاریابی یکی از دو علت اصلی شکست این شرکت ها شناسایی شده است. این پژوهش با هدف شناسایی چالش هاي بازاریابی شرکت هاي کوچک و متوسط فناوري محور با بهره گیری از مطالعات پیشین انجام گرفته است تا به مدیران این شرکت ها یادآوری کند تنها موفقیت حاصل از یک فناوری ناب متضمن موفقیت یک شرکت نخواهد بود و بازاریابی به عنوان یکی از عناصر اصلی و مولفه های مهم موفقیت شرکت های کوچک و متوسط فناوری محور می بایست در اولویت های فعالیت آن ها قرار گیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   34 - تحلیل نیروهای عامل بر دانشگاه کارآفرین و انتقال فناوری دانشگاهی؛ رویکرد میان‌رشته‌ای
   امین پژوهش جهرمی جواد  پورکریمی
   شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین از دل دانشگاه سنتی، محصول تأثیر متقابل نیروهای مختلفی است که خلاقیت و کنش جمعی، از ویژگی‌های بارز آن است. پس از آن که دانشگاه به سطح بالاتری از تراز انرژی یعنی از سطح دانشگاه سنتی به سطح دانشگاه کارآفرین منتقل می‌گردد، تعادل نیروها برای حفظ شرا چکیده کامل
   شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین از دل دانشگاه سنتی، محصول تأثیر متقابل نیروهای مختلفی است که خلاقیت و کنش جمعی، از ویژگی‌های بارز آن است. پس از آن که دانشگاه به سطح بالاتری از تراز انرژی یعنی از سطح دانشگاه سنتی به سطح دانشگاه کارآفرین منتقل می‌گردد، تعادل نیروها برای حفظ شرایط به گونه‌ای الزامی است که دانشگاه به وضعیت سابق باز نگردد. پس از شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین، همین‌گونه نیروها بر فرایند انتقال فناوری و تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاه نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های مهم مأموریت سوم دانشگاهی تأثیرگذارند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از نگاه فرارشته‌ای، به تحلیل نیروهای مؤثر بر شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین و انتقال فناوری از منظر دینامیک (نیروهای جانب و گریز از مرکز)، تغییر اجتماعی (کرت لوین)، زبان‌شناسی، فیزیک الکتریسیته و روان‌شناسی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد نیروهای پیش‌برنده مانند "تأمین مالی و تجهیزات تحقیق، شناخت بازار، یادگیری و ..." و بازدارنده مانند "به شدت کاربردی شدن تحقیقات و بازاری شدن کارکرد دانشگاه" می‌تواند با توجه به شرایط در خروج از ثبات، تغییر و ثبات مجدد مؤثر باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   35 - تعیین اولویت‌های اکتساب فناوري در یک سازمان صنعتی؛ مطالعه موردی شناورهاي کلاس متوسط
   حسین اثباتی سید حبیب الله طباطبائیان
   حدود 3000 كيلومتر خطوط ساحلي، دسترسي به دريا در شمال و جنوب كشور، دسترسي به آب‏هاي آزاد (اقيانوس هند)، از جمله مزيت‌هاي مهم جغرافيايي كشور در حوزه دريايي بوده و سبب شده صنايع دريايي دارای جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد كشور ‌باشد. صرفه اقتصادی ترانزیت دریایی و بهره‌برداری حدا چکیده کامل
   حدود 3000 كيلومتر خطوط ساحلي، دسترسي به دريا در شمال و جنوب كشور، دسترسي به آب‏هاي آزاد (اقيانوس هند)، از جمله مزيت‌هاي مهم جغرافيايي كشور در حوزه دريايي بوده و سبب شده صنايع دريايي دارای جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد كشور ‌باشد. صرفه اقتصادی ترانزیت دریایی و بهره‌برداری حداکثری از منابع دریا، ضرورت جايگزيني شناورهاي فرسوده چوبی با شناورهاي لندینگ‌کرافت را دو چندان نموده است. بدین منظور مهمترین اهداف این تحقیق توسعه حمل و نقل دریایی و ترانزیت کالا و دستیابی به توانمندی تولید شناورهای لندینگ کرافت می‌باشد. سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان شناور در تصمیم‌گیری نحوه تأمین، با دو سؤال روبرو هستند 1) اولویت سرمایه‌گذاری براساس کدام روش اکتساب است؟ و2) توانمندی صنعت نسبت به روش انتخاب شده در چه سطحی قرار دارد؟ اين تحقیق ابتدا با تعاريفي از فناوري و انتقال فناوري، زوایای مختلف فرایند اکتساب فناوري، از شناسایی، انتخاب، انتقال، بهره‌برداری و اشاعه را مورد بررسی قرار داده است. مدل‌های تصمیم‌گیری ارائه شده توسط آقایان لیتل و فورد شناسایی و براساس داده‌های فوق مدلی برای تحقیق ارائه شده است. در اولین گام سازماندهی و ساختار اجرایی پروژه اکتساب تعیین و تقسیم وظایف اعضا صورت گرفت. ارزیابی توانمندی صنعت و شناسایی و ارزیابی تأمین‌‌کنندگان از مهم‌ترین فعالیت‌های گام دوم بوده است. داده‌های حاصله به وسیله مدل فورد مورد بررسی قرار گرفت. این پارامترها، تصویری شفاف برای تصمیم‌گیری مناسب مدیران ارشد ایجاد نمود و اقدامات لازم برای اکتساب شناورهای لندینگ کرافت از طریق همکاری مشترک صورت پذیرفت و در انتها مزايا و معايب نحوه دستیابی، توسعه درون‌زا و انتقال، مورد بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   36 - ارائه یک مدل برای حاکمیت انتقال فناوری رایانش‌ابری
   مژگان مرعشی ندا عبدالوند
   در طی سال‌های اخیر، کشورهای در حال توسعه به دنبال استفاده از نوآوری‌های فناورانه می‌باشند که انتقال فناوری رایانش‌ابری یکی از این نوآوری‌ها می‌باشد. استفاده از نوآوری‌هایی که در زمینه فناوری ‌اطلاعات وجود دارد، سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا از طریق استفاده از آن‌ها، جایگ چکیده کامل
   در طی سال‌های اخیر، کشورهای در حال توسعه به دنبال استفاده از نوآوری‌های فناورانه می‌باشند که انتقال فناوری رایانش‌ابری یکی از این نوآوری‌ها می‌باشد. استفاده از نوآوری‌هایی که در زمینه فناوری ‌اطلاعات وجود دارد، سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا از طریق استفاده از آن‌ها، جایگاه اقتصادی خود را ارتقاء بخشند. در نتیجه ضرورت دارد تا سازمان‌ها یاد بگیرند که چگونه می‌توانند فرایندهای انتقال فناوری خود را مدیریت کنند. حاکمیت انتقال فناوری مفهوم جدیدی است که می‌تواند در این حیطه به سازمان‌ها کمک کند. پیاده‌سازی حاکمیت انتقال فناوری می‌تواند برای سازمان‌ها کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری را داشته باشد و دستیابی سازمان به مزیت رقابتی را تسهیل کند. در حیطه فناوری‌های جدیدی هم‌چون رایانش‌ابری که موفقیت و پذیرش آن مستلزم غلبه بر چالش‌ها و ریسک‌هایی است که با آن مواجه می‌باشد، حاکمیت فرایندهای انتقال این فناوری می‌تواند تا حدی از این چالش‌ها بکاهد. در نتیجه، استفاده از رایانش‌ابری می‌تواند در سازمان‌ها گسترش پیدا کند و سازمان از مزایای این فناوری بهره‌مند ‌شود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از لحاظ روش توصیفی- کیفی است که در آن از مطالعات کتابخانه‌ای جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش معرفی دو مدل حاکمیتی است. در ارائه این مدل‌ها از چارچوب کوبیت که یک چارچوب حاکمیتی کارآمد و توانا در زمینه فناوری‌اطلاعات می‌باشد، استفاده شده است. مدل اول جهت حاکمیت انتقال فناوری و مدل دوم جهت حاکمیت انتقال فناوری رایانش‌ابری، پیشنهاد شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   37 - یک مدل تولید و انتقال فناوري مبتنی بر مالکیت معنوی در کشورهای در حال توسعه
   مهدی مهرگان جهانشاه چرختاب مقدم
   توانمندسازی هر کشور در حوزه‌های علمی و فناوری نیازمند توجه به دانش بومی و استفاده از تجربیات کشورهای توسعه‌یافته در این حوزه است. لذا باید تولید و انتقال فناوری در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند تا ضمن جلوگیری از به هدر رفتن زمان و انرژی، زمینه‌های بومی‌سازی علمی نیز چکیده کامل
   توانمندسازی هر کشور در حوزه‌های علمی و فناوری نیازمند توجه به دانش بومی و استفاده از تجربیات کشورهای توسعه‌یافته در این حوزه است. لذا باید تولید و انتقال فناوری در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند تا ضمن جلوگیری از به هدر رفتن زمان و انرژی، زمینه‌های بومی‌سازی علمی نیز فراهم گردد. این مهم زمانی حاصل می‌شود که مالکیت معنوی در انتقال فناوری، به مثابه یک نیروی حمایتی از صاحب فناوری نیز مورد توجه قرار گیرد. به دلیل این اهمیت، در این مقاله با ارائه مدلی بومی، مسیری در تولید فناوری داخلی در کنار انتقال فناوری که مورد مشورت نخبگان قرار گرفته است را ترسیم می‌کنیم. به منظور دست‌یابی به این مدل، ابتدا به روش دلفی، مدل اولیه به‌ وسیله جمعی از متخصصین و خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. سپس مدل نهایی، جهت سنجش فاکتورهای تأثیرگذار بر مدل به روش میدانی و با ابزار پرسشنامه تحلیل گردید. مدل حاصل، فرایند تولید و انتقال فناوری از مرحله قانون‌گذاری تا عرضه محصول حاصل از فناوری را تبیین می‌کند. نتایج نشان می‌دهد گسترش زیرساخت‌ها و تخصیص بودجه، ایجاد کارگروه‌های مجزا برای شاخه‌های مختلف تولید اثر، ارائه تفسیر‌های بروز از مبانی اسلامی در ارتباط با مالکیت معنوی، اولویت‌دهی به پژوهش‌های کاربردی، ایجاد و حمایت از پارک‌های علم و فناوری، ایجاد ساختار اطلاعاتی استفاده از دانش جدید و جذب نوآوری و قابلیت انطباق، جهانی‌سازی و ورود به رقابت‌های جهانی، دفاع از حقوق مالک در مجامع داخلی و بین‌المللی و معرفی اولویت‌های سرما‌یه‌گذاری از بیشترین اهمیت در مدل برخوردارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   38 - نقش انتقال فناوری از کانال واردات و صادرات محصولات صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران
   نرگس احمدوند محمد حسن فطرس
   بین رشد اقتصادی و تراز تجاری هر کشور ارتباط وجود دارد. كشورها براساس توانمندي‌هاي اقتصادي و تجاري خود، در بازار جهاني مشاركت می‌کنند و از منافع تجارت آزاد بهره‌مند می‌شوند. افزایش فزاینده‌ی سهم صادرات و واردات محصولات صنعتی منبعی، قابل اتکاء برای تخصیص بهتر منابع، کارای چکیده کامل
   بین رشد اقتصادی و تراز تجاری هر کشور ارتباط وجود دارد. كشورها براساس توانمندي‌هاي اقتصادي و تجاري خود، در بازار جهاني مشاركت می‌کنند و از منافع تجارت آزاد بهره‌مند می‌شوند. افزایش فزاینده‌ی سهم صادرات و واردات محصولات صنعتی منبعی، قابل اتکاء برای تخصیص بهتر منابع، کارایی و رشد تولید به حساب می‌آید. در واردات و صادرات کالاهای صنعتی، فناوری نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. فناوری به‌عنوان عامل ارتقای فرایند تولید کالاهای صنعتی، بهبود کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده این محصولات است. بنابراین، جذب فناوری از کانال واردات کالاهای صنعتی متغیری جانشین برای اثر سر ریز تحقیق و توسعه است، که به افزایش در سطح دانش و سهم صنایع مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته در توليد ناخالص داخلی و رشد صادرات منجر می‌شود. در پژوهش حاضر ابتدا به نقش فناوری در افزایش مزیت رقابتی در عرصه تجارت بین‌الملل و رشد اقتصادی پرداخته شده است. پس از آن انتقال فناوری از کانال واردات و صادرات صنایع با فناوری بالا، متوسط و پایین و نقش آن‌ها بر روی رشد اقتصادی تجزیه و تحلیل شده است و به ارایه تصویری از رشد اقتصادی و صادرات و واردات صنایع با سطوح مختلف فناوری در ایران و برخی از کشورهای آسیایی پرداخته است. در نتیجه‌گیری یکی از مهم‌ترین کانال‌ها جهت رشد اقتصادی ایران ابتدا جذب فناوری و سپس یادگیری و به‌کارگیری آن در چرخه تولید برای ایجاد تنوع در تولید و بالابردن کیفیت تولیدات و افزایش صادرات عنوان شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   39 - شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوری با استفاده از روش AHP فازی (بررسی موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)
   محمد  باقری پبدنی سید محمدرضا داودی
   در کشورهای توسعه‌یافته انتقال فناوری ممکن است که یکی از راه‌حل‌ها برای رشد بخش‌های اقتصادی و صنعتی باشد. با این وجود موفقیت انتقال فناوری به طرز قابل توجهی به انتخاب مناسب فناوری از منابع مناسب، بستگی دارد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر انتقال چکیده کامل
   در کشورهای توسعه‌یافته انتقال فناوری ممکن است که یکی از راه‌حل‌ها برای رشد بخش‌های اقتصادی و صنعتی باشد. با این وجود موفقیت انتقال فناوری به طرز قابل توجهی به انتخاب مناسب فناوری از منابع مناسب، بستگی دارد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوری با استفاده از روشAHP فازی می‌باشد. انتقال فناوری می‎تواند در راستای نوآوری محصولات و اجرای بهتر فرایندها، راهکارهای افزایش بهره‌وری و اثربخشی، سهم بیشتر از بازار و افزایش سود به سازمان کمک کند و این امر برای شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل اندازه و محدودیت منابع آن‌ها مفید می‌باشد. در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیل محتوا با بررسی ‌پیشینه تحقیق و سپس با استفاده از نظرات کارشناسان و افراد خبره 24 عامل تأثیرگذار مشخص و در 5 بعد شامل: مزیت نسبی در شرایط اقتصادی، بازاریابی مزایا و نیروهای مربوط، ویژگی‌های فنی، ملاحظات قانونی و نظارتی و مسائل راهبردی و مدیریتی دسته‌بندی شده‌اند. از روش AHP فازی جهت رتبه‌بندی ابعاد عوامل تأثیرگذار و ساختارهای مربوط به هر یک از این ابعاد استفاده شده است. با توجه به نتایج، مهم‌ترین معیار در زمینه انتقال فناوری شرکت فولاد مبارکه، سازمان‌های بین‌المللی از زیرمجموعه شاخص اصلی ملاحظات قانونی و نظارتی می‌باشد که براساس آن استفاده فنی و تأمین مالی از سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های همکاری مشترک که دارای قوانینی در جهت همکاری‌های مشترک برای بهبود محیط‌زیست می‌باشند، نقش مهمی در انتقال فناوری ایفا می‌نماید. پیشنهاد می‌شود شرکت مذکور با استفاده از نیروی انسانی ماهر و ایجاد سازوکار مناسب در جهت استفاده حداکثر از مزایای استفاده از این نوع فناوری‌ها در آینده‌ای نزدیک گام‌های مؤثری از سوی مدیران و کارشناسان شرکت فولاد مبارکه برداشته شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   40 - تدوین مدل رده‌بندی حقوق ثبت اختراع با استفاده از روش الکتر و فرایند تحلیل سلسله مراتبی
   مهدی خجسته مریم اشرفی
   با پیشرفت روزافزون دانش اقتصاد و رشد پرشتاب فناوری، دارایی‌های فکری بیش‌ازپیش در کانون توجه مدیران سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و پژوهشگران شرکت قرار گرفته‌اند. شاید بتوان حقوق ثبت اختراع را مهم‌ترین دارایی فکری برشمرد و یکی از دلایل این امر تحقیقات فراوانی است که در حوزه ابعاد چکیده کامل
   با پیشرفت روزافزون دانش اقتصاد و رشد پرشتاب فناوری، دارایی‌های فکری بیش‌ازپیش در کانون توجه مدیران سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و پژوهشگران شرکت قرار گرفته‌اند. شاید بتوان حقوق ثبت اختراع را مهم‌ترین دارایی فکری برشمرد و یکی از دلایل این امر تحقیقات فراوانی است که در حوزه ابعاد گوناگون این حقوق صورت گرفته است. حق ثبت اختراع امکان استفاده از فناوری را به‌صورت انحصاری در مدت محدود (اغلب به مدت بیست سال) برای دارنده آن فراهم می‌آورد. از آنجا که بسیاری از شرکت‌های صنعتی و خدماتی برای حفظ مزیت‌های رقابتی خود و نیز رشد پایدار کسب‌وکار نیازمند به کسب فناوری‌های نوین از طریق خرید حقوق ثبت اختراع هستند، مسأله ارزیابی حقوق ثبت اختراع به چالش جدی در عرصه فناوری مبدل شده است. در این پژوهش مدلی برای ارزیابی و رده‌بندی حق ثبت اختراع بر مبنای روش‌های برنامه‌ریزی چندمعیاره ارائه ‌شده است و سپس مدل مذکور جهت تصمیم‌گیری درباره انتخاب فناوری‌های مرتبط با تلفن‌همراه اجرایی شده است. در پژوهش حاضر، انتخاب یک فناوری از میان چهار فناوری: (1) نمایشگر دوگانه، (2) ردیابی گوشی گم‌شده، (3) امنیت ارتباطات بی‌سیم و (4) بانکداری از راه دور صورت گرفته است. اجرای مدل با لحاظ چهار معیار اصلی: (1) جوهره فناوری، (2) هزینه فناوری، (3) بازار محصول و (4) بازار فناوری منجر به انتخاب فناوری امنیت بی‌سیم از میان این 4 فناوری شده است. همچنین صحت نتیجه به‌دست ‌آمده حاصل از اجرای مدل پژوهش به کمک روش الکتر (تسلط تقریبی) تأیید شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   41 - مشاركت دانشگاه‌هاي علوم انساني در چرخه نظريه‌پردازي و نقش مراكز رشد علوم‌انساني
   محد حسن حسني
   اگر چرخه نظريه‌پردازي را شاخص براي توليد دانش نهادهاي دانشگاهي در نظر بگيريم مشاركت دانشگاه‌ها در حوزه علوم‌انساني در توسعه علمي و نظريه‌پردازي از اهميت ويژه برخوردار خواهد بود. كارآمدي عملي نظريه‌پردازي، مشروط به عملياتي‌شدن دانش توليدشده و حركت آن از گام استدلال قياسي چکیده کامل
   اگر چرخه نظريه‌پردازي را شاخص براي توليد دانش نهادهاي دانشگاهي در نظر بگيريم مشاركت دانشگاه‌ها در حوزه علوم‌انساني در توسعه علمي و نظريه‌پردازي از اهميت ويژه برخوردار خواهد بود. كارآمدي عملي نظريه‌پردازي، مشروط به عملياتي‌شدن دانش توليدشده و حركت آن از گام استدلال قياسي (نظريه هنجاري) به گام استدلال استقرايي (نظريه توصيفي) در چرخه نظريه‌پردازي مي‌باشد. بدين‌ترتيب نظريه‌آزمايي در گام استدلال استقرايي را مي‌توان مأموريت اصلي دانشگاه علوم انساني محسوب كرد. در اين چرخه، بي‌قاعدگي‌هاي ديده شده منجر به توليد دانش و نظريه‌پردازي و دستيابي به مرجعيت دانشگاه علوم انساني مي‌گردد. بمنظور حركت چرخه دانش از نظريه به واقعيت و تبديل دانش در چرخه نظريه‌پردازي از استدلال قياسي (نظريه‌‌هنجاري) به استدلال استقرايي (نظريه‌توصيفي) نيازمند هدف‌گذاري دانشگاه‌ها بمنظور مشاركت و حضور آنان با مأموريت‌هاي متنوعي است كه بتوانند اين بي‌قاعدگي‌ها را شناسايي و تبيين نمايند. اين بدين معني است كه در چرخه توليد دانش تمامي دانشگاه‌ها از اهميت يكساني در توسعه علمي برخوردار هستند. با توجه به ماهيت ذاتي دانشگاه‌هاي علوم انساني در ارتباط مستقيم با جامعه، ايجاد مراكز رشد علوم انساني مي‌تواند موجب ارتباط مستقيم اساتيد دانشگاه‌ها با جامعه شده و توليد دانش بومي علوم انساني را سبب گردد. در واقع اين مراكز مي‌توانند با راه‌اندازي كسب‌وكار در حوزه علوم‌انساني با بهره‌مندي از اساتيد دانشگاه علوم‌انساني و ساير دانشگاه‌ها موجب ارتباط با نهادهاي مختلف فرهنگي جامعه در راستاي مؤلفه‌هاي الگوي بومي شوند. چنين ساختاري با رفع موانع توسعه نظام آموزش عالي، موجب تعريف اكوسيستم آموزشي در دانشگاه‌هاي علوم انساني خواهد شد كه بسترساز نظريه‌پردازي مبتني بر دانش بومي در كشور خواهد گرديد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   42 - طراحی مدلی برای تحقق پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر فراتحلیل پژوهش‌های علمی
   محمدمهدی احمدیان دیوکتی حسنعلی آقاجانی میثم  شیرخدایی امیرمنصور طهرانچیان
   رشد و توسعه اقتصادي، ازجمله اهداف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادي است که سبب شده آن‌ها همواره به دنبال یافتن عواملی باشند که موجب تسریع در رشد اقتصادي شود. در این زمینه، نظریه‌هاي مختلفی وجـود دارد که هرکدام به یکسري از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي می‌پردازند؛ یکی از دلایل ناکام چکیده کامل
   رشد و توسعه اقتصادي، ازجمله اهداف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادي است که سبب شده آن‌ها همواره به دنبال یافتن عواملی باشند که موجب تسریع در رشد اقتصادي شود. در این زمینه، نظریه‌هاي مختلفی وجـود دارد که هرکدام به یکسري از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي می‌پردازند؛ یکی از دلایل ناکامی در مسیر توسعه اقتصادی نداشتن الگویی برای تحقق پیچیدگی اقتصادی با توجه به تجربیات دیگر کشورها می‌باشد. این پژوهش به منظور فراتحلیل تحقیقات انجام‌شده در حوزه پیچیدگی اقتصادی طی چند سال گذشته صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش مربوط به کلیه تحقیقاتی است که طی سال‌های 2011 تا انتهای سال 2017 به مقوله پیچیدگی اقتصادی پرداخته‌اند. از میان 35 پژوهش بررسی شده 22 مورد برای فرا تحلیل مناسب تشخیص داده شد. این مقالات در دو بخش «یافته‌های توصیفی فراتحلیل» و «ارزیابی کیفی مقاله‌ها» بررسی شده‌اند. یافته‌های توصیفی شامل بازه زمانی، فراوانی مقالات، جنسیت پژوهشگران و توزیع جغرافیایی نویسندگان و سطح منطقه مورد بررسی (ملی، منطقه‌ای یا جهانی) می‌باشد. در بخش ارزیابی کیفیت مقاله‌ها براساس شاخص سه‌گانه «بلیکی» به سه گروه چیستی، چرایی و چگونگی دسته‌بندی و تحلیل شده‌اند. سپس با بررسی تمامی مقالات مورد بررسی، عوامل مورد تأکید در پیچیدگی اقتصادی استخراج گردید و در پایان با توجه به این عوامل، مدلی پیشنهادی در راستای تحقق پیچیدگی اقتصادی ارائه شده است، که می‌تواند به‌عنوان چراغ راهی پیش روی مدیران و سیاست‌گذاران عرصه‌های اقتصادی و صنعتی قرار گیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   43 - شناسایی و تحلیل روابط عوامل حیاتی موفقیت به روش دیمتل فازی مطالعه موردی: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
   هادی حیدری قره بلاغ میثم غفاری
   عوامل حیاتی موفقیت در هر کسب و کار، شمار محدودی از حوزه‌هایی هستند که نتایج رضایت‌بخش در آن حوزه‌ها، عملکرد رقابتی موفقیت‌آمیز را برای سازمان‌ها تضمین نماید. در واقع عوامل حیاتی موفقیت گلوگاه‌های هر سازمان در دستیابی به منافع راهبردی هستند. نقاط قوت و شایستگی کلیدی و نق چکیده کامل
   عوامل حیاتی موفقیت در هر کسب و کار، شمار محدودی از حوزه‌هایی هستند که نتایج رضایت‌بخش در آن حوزه‌ها، عملکرد رقابتی موفقیت‌آمیز را برای سازمان‌ها تضمین نماید. در واقع عوامل حیاتی موفقیت گلوگاه‌های هر سازمان در دستیابی به منافع راهبردی هستند. نقاط قوت و شایستگی کلیدی و نقاط ضعف در این حوزه‌ها به‌عنوان گلوگاه شناخته می‌شود. در این مقاله روشی براساس تحلیل تم معرفی می‌گردد که براساس آن عوامل حیاتی موفقیت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و همچنین عوامل حیاتی موفقیت مناطق شناسایی و تدوین شده است. سپس طی طراحی سیستم مدیریت عملکرد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و در پی آن نیاز به طراحی شاخص‌های کلیدی عملکرد و نتیجه، عوامل حیاتی موفقیت به‌عنوان منابعی برای استخراج این شاخص‌ها، مورد توجه محققین این سیستم مدیریتی قرار گرفت. طی نتایج به‌دست آمده عوامل اجرای برنامه‌های خلاقانه و اثربخش، تحدید مأموریت و اهداف فرهنگی سازمان، برخورداری از سیستم منابع انسانی و سیستم پاداش، شناخت نیازهای فرهنگی هنری مردم شهر تهران، بهره‌وری عناصر داخلی، افزایش میزان نفوذ در مردم شهر تهران و رضایت‌مندی مخاطبان به‌عنوان عوامل حیاتی موفقیت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران شناسایی شد و در انتها نیز برای تحلیل روابط میان عوامل حیاتی از روش دیمتل فازی بهره برده شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   44 - شناسایی و اولویت‌بندی موانع"انتقال فناوری از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی" در صنعت پتروشیمی
   سید رکن الدین مرتضوی نژاد فریبا نظری
   پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع انتقال فناوری از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت پتروشیمی کشور به انجام رسید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد پیمایشی و از نوع مطالعات اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، خبرگان مدیریتی و دانشگا چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع انتقال فناوری از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت پتروشیمی کشور به انجام رسید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد پیمایشی و از نوع مطالعات اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، خبرگان مدیریتی و دانشگاهی در صنعت پتروشیمی بودند در فرایند انتخاب این گروه خبره، از روش "نمونه برداری قضاوتی" استفاده شد. بر همین اساس نیز، گروهی 35 نفره از خبرگان انتخاب و در تحقیق مشارکت داده شدند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه‌هایی بود که بنا به اهداف مختلف طراحی گردید ودر میان جامعه آماری مورد نظر توزیع شد. گفتنی است پرسشنامه اول با هدف شناسایی موانع و بصورت باز طراحی گردید، پرسشنامه دوم با غربالگری و دسته بندی موانع شناسایی شده به صورت بسته و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شد، و نهایتاً پرسشنامه سوم با هدف تعیین اوزان و رتبه هر یک از موانع و بصورت مقایسات زوجی طراحی گردید. بعد از توزیع و جمع آوری داده ها، انجام تجزیه و تحلیل های لازمه از طریق نرم افزار های اس.پی.اس.اس، متلب و اکسل در دستور کار قرار گرفت. در این فرایند، آنالیزهایی همچون آزمون تی (t)، آزمون کولموگراف-اسمیرنوف، تحلیل عاملی اکتشافی، و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به انجام رسید. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 3 مانع اصلی (موانع مربوطه به کشور میزبان، موانع مربوط به کشور میهمان، موانع مربوط به فناوری) و 20 مانع فرعی گردید و رتبه آنها تعیین شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   45 - ارزیابی عملکرد صنعت پوشاک با رویکرد صادراتی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)
   حمزه امین طهماسبی یاسمن زاهدان
   صنعت پوشاک یکی از صنایع مهم و رو به رشد در کشور است که جا دارد علاوه بر بازار داخلی در بازارهای صادراتی نیز رشد پیدا کند. همچنین ارزيابي عملکرد يک ابزار حياتي براي دستيابي به بهبودهاي اساسي در صنعت بوده و در مدیریت منابع سازمانی حائز اهمیت است. بر این اساس پژوهش حاضر در چکیده کامل
   صنعت پوشاک یکی از صنایع مهم و رو به رشد در کشور است که جا دارد علاوه بر بازار داخلی در بازارهای صادراتی نیز رشد پیدا کند. همچنین ارزيابي عملکرد يک ابزار حياتي براي دستيابي به بهبودهاي اساسي در صنعت بوده و در مدیریت منابع سازمانی حائز اهمیت است. بر این اساس پژوهش حاضر درصدد است تا ضمن یافتن عوامل مهم و تأثیرگذار در صنعت پوشاک، ارتباط بین این عوامل و ارجحیت آن‌ها نسبت به هم را مشخص نماید. برای این کار ابتدا 35 عامل توسط مرور ادبیات استخراج شد و با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان، این عوامل پالایش شد و براساس روش فریدمن 16 عامل به‌عنوان عوامل اصلی شناسایی گردید. سپس به‌وسیله‌ی روش ISM روابط علی و معلولی و میزان اهمیت عوامل معین شد. در پایان با استفاده از تحلیل MICMAC قدرت نفوذ و وابستگی عوامل مشخص گردید. مدل ISM نشان داد که عوامل "کیفیت طراحی"، "برنامه‌ریزی" و "آموزش کاربردی در جهت افزایش صادرات" بیش‌ترین تأثیرگذاری را دارند و به‌مانند زیربنا برای مدل عمل می‌کنند و همچنین عوامل "معرفی محصول جدید"، "ارتقای برند"، "افزایش سطح سفارشی‌سازی"، "بازاریابی"، "حضور مؤثر در بازارهای بین‌المللی" و "تأمین مالی" در بالاترین سطح مدل قرار گرفته‌اند و از عوامل دیگر تأثیر می‌پذیرند. تحلیل MICMAC نشان داد که "کیفیت طراحی"، "کیفیت انطباق"، "برنامه‌ریزی" و "آموزش کاربردی در جهت افزایش صادرات"؛ دارای قدرت نفوذ بالا و وابستگی کم هستند؛ در نتیجه این عوامل، در صنعت پوشاک با رویکرد صادراتی محرک و برانگیزنده به شمار می‌روند و باید در اولویت سازمان قرار گیرند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   46 - طراحی مدل تحلیل تفسیری ساختاری عوامل مؤثر بر شکل گیری شرکت های دانش بنیان
   میلاد  بخشم نادر نادری مهدی حسین پور
   امروزه پایدارترین رشد اقتصادی مربوط به اقتصاد دانش‌بنیان است که شرکت‌های دانش‌بنیان نقش مهمی در پیشبرد اهداف آن ایفا می‌کنند. هدف پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها به صورت ت چکیده کامل
   امروزه پایدارترین رشد اقتصادی مربوط به اقتصاد دانش‌بنیان است که شرکت‌های دانش‌بنیان نقش مهمی در پیشبرد اهداف آن ایفا می‌کنند. هدف پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها به صورت توصیفی – تحلیلی است. به منظور تهیه داده‌ها ابتدا با مرور مبانی نظری و نظر 21 متخصص به عنوان اعضا پانل دلفی، 30 عامل به عنوان عوامل مؤثر بر شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان شناسایی شدند. خبرگان و متخصصین پژوهش، مدیران (مالکان) شرکت‌های دانش‌بنیان استان کرمانشاه و متخصصین حوزه کسب‌وکار و کارآفرینی دانشگاه رازی بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند و با توجه به شاخص‌هایی همچون تجربه، تخصص، تمایل و توانایی مشارکت و در دسترس بودن انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری‌ داده‌ها در روش دلفی، پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی آن با روش آزمون مجدد بررسی شد که با میزان ضریب همبستگی 70/0 پایایی پرسشنامه تائید و به منظور بررسی روایی پرسشنامه نیز از معیار ضریب نسبی روایی محتوایی استفاده شد که با توجه به این معیار، هر یک از عوامل پرسشنامه دلفی حذف یا تائید گردید. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده های حاصل از روش دلفی که 21 عامل مؤثر بر شکل گیری شرکت های دانش بنیان است، از روش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری استفاده گردید. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که دو عامل توجه بیشتر دولت و دانشگاه‌ها به دفاتر انتقال فناوری دانشگاه‌ها و ارائه مشاوره در حوزه امکان‌سنجی، آینده‌پژوهی و بازاریابی برای افراد مایل به راه‌اندازی شرکت دانش‌بنیان در کلیدی‌ترین سطح عوامل پژوهش قرار می‌گیرند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   47 - بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی با در نظر گرفتن سرمایه¬ی اجتماعی و خودکارآمدی (مورد مطالعه: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان)
   سید محمدرضا داودی جواد  قرقانی
   امروزه اعتقاد بر این است که پدیده موجود و محوری عصر فرا صنعتی یا عصر اطلاعات، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات هستند. بازده بالای چنین فناوری هایی باعث گرایش‏های فزاینده ای برای سرمایه‌ گذاری در این حوزه و محور قرار دادن آن در چارچوب برنامههای توسعه و پیدایش برنامه-های توسع چکیده کامل
   امروزه اعتقاد بر این است که پدیده موجود و محوری عصر فرا صنعتی یا عصر اطلاعات، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات هستند. بازده بالای چنین فناوری هایی باعث گرایش‏های فزاینده ای برای سرمایه‌ گذاری در این حوزه و محور قرار دادن آن در چارچوب برنامههای توسعه و پیدایش برنامه-های توسعه دانایی محور، شده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند‌سازی با در نظر گرفتن سرمایه اجتماعی و خودکار آمدی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را 130 نفر از کارکنان شرکت سهامی ذوب‌ آهن اصفهان طی بازه‌ی زمانی 1398تا 1399 تشکیل می دهند که با استفاده از جدول مورگان، نمونه 97 نفره با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و دادههای به دست آمده با استفاده از نرم‌افزارهاي آمـاری 25 spss و Smart pls تحليـل شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. الگوریتم تحلیل داده‌ها به روش حداقل مربعات جزئی که شامل: بررسی مدل‌های اندازه‌گیری (آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی همگرا) و برازش مدل ساختاری (ضرایب بار عاملی، معناداری ضرایب مسیر و ضریب تعیین، شاخص پیش‌بینی مدل، نیکوی برازش) است، جهت ارزیابی چهار مؤلفه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه اجتماعی، خودکار آمدی و توانمند سازی مورد استفاده قرار گرفت. برازش هر دو بخش الگوریتم داده‌ها با مقادیر پایایی ترکیبی به ترتیب برابر با 894/0 ، 881/0 ، 864/0 ، 821/0 و روایی همگرا به ترتیب برابر661 /0 و702/0 و631/0 و689/0 نیز نشان‌دهنده مطلوبیت و قابل قبول بودن ساختار مکنون در سطح شاخص‌ها و مؤلفه‌ها بود بنابراين مدل نهايي توانسته است به گونه مناسبي روابط بين سؤالات توصیف ‌کننده متغير را بيان كنند. هم‌چنین یافته‌‌های این پژوهش نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی با در نظر گرفتن سرمایه اجتماعی و خودکار آمدی در شرکت ذوب‌ آهن اصفهان تأثیرگذار است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   48 - نقش مدیریت کلان داده در بهبود تصمیم‌گیری سازمان‌های بانکی (مورد مطالعه بانک سپه)
   یاسر قاسمی نژاد پیمان حاجی زاده حامد  کردی
   در سالهاي اخیر، اندازه داده‌ها در جهان به طور چشم‌گیري به صورت نمایی به چندین برابر افزایش پیدا کرده است. بانک‌ها نیز در فرایندهای خود مقادیر زیادی داده ایجاد و گاه هزینه‌های گزافی برای جمع‌آوری و نگهداری آن‌ها صرف می‌کنند. برخی از کارشناسان صنعت بانکی رشد هفت برابری حج چکیده کامل
   در سالهاي اخیر، اندازه داده‌ها در جهان به طور چشم‌گیري به صورت نمایی به چندین برابر افزایش پیدا کرده است. بانک‌ها نیز در فرایندهای خود مقادیر زیادی داده ایجاد و گاه هزینه‌های گزافی برای جمع‌آوری و نگهداری آن‌ها صرف می‌کنند. برخی از کارشناسان صنعت بانکی رشد هفت برابری حجم موجود داده‌ها را تا سال ۲۰۲۰ برآورد می‌کنند. امروزه فناوری کلان‌داده به ‌عنوان راه‌حلی برای بهره‌برداری و استفاده این حجم از اطلاعات مطرح است. اما بررسی و پردازش داده‌های بزرگ و نیز بررسی اثربخشی به کارگیری آن در حوزه بانکداری به عنوان یک چالش تلقی می‌گردد. از این رو، در این تحقیق به بررسی نقش مدیریت کلان داده در بهبود تصمیم گیری سازمان های بانکی (مطالعه موردی بانک سپه) پرداخته شد. بدین منظور جامعه آماری این تحقیق شامل 130 نفر از کلیه کارشناسان بخش اداره فناوری اطلاعات بانک سپه میباشد که به دلیل محدودیت جامعه آماری نمونه‌گیری صورت نگرفت. پرسشنامه‌های استاندارد مدیریت کلان داده 20 گویه‌ای، پرسشنامه توانمندسازی بهبود تصمیم‌گیری 22 گویه‌ای و پرسشنامه کیفیت تصمیم‌گیری10 گویه‌ای با استناد بر تحقیقات شمیم و همکاران (2019)، بعد از بومی‌سازی مبنای تحقیق قرار گرفت. نتایج توصیفی و استنباطی داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار 19SPSS وPLS ، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق، حاکی از آن بوده است که فرهنگ سازمانی با ضریب 0.446 بیشترین رابطه مثبت و معناداری را بر توانمندسازی دارد. همچنین توانمندسازی رابطه مثبت و معنادار با ضریب 0.645 با اثربخشی تصمیم گیری و ضریب 0.884 با کارایی تصمیم‌گیری دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   49 - ارائه الگوی توسعه گردشگری پایدار با تأکید بر تجاری‌سازی فناوری در ایران
   شیرین امیرحسینی سید محمدرضا حسینی روح اله سمیعی
   در عصر حاضر بسیاری از برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران توسعه، از گردشگری به‌عنوان رکن اصلی توسعه اقتصاد جوامع یاد می‌کنند و معتقدند روش اساسي توسعه گردشگری، دست‌یابي به توسعه‌پایدار است و توسعه گردشگری پایدار به مثابه نوعی صادرات نامرئی، باعث افزایش درآمدهای مالیاتی، صادرات چکیده کامل
   در عصر حاضر بسیاری از برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران توسعه، از گردشگری به‌عنوان رکن اصلی توسعه اقتصاد جوامع یاد می‌کنند و معتقدند روش اساسي توسعه گردشگری، دست‌یابي به توسعه‌پایدار است و توسعه گردشگری پایدار به مثابه نوعی صادرات نامرئی، باعث افزایش درآمدهای مالیاتی، صادرات و رشد اقتصادی کشورها خواهد شد، بنابراین هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی توسعه گردشگری پایدار با تأکید بر تجاری‌سازی فناوری در ایران بود که به ‌صورت ترکیبی انجام شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و بر‌اساس روش، توصیفی- همبستگی می‌باشد. در گام اول عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پایدار با تأکید بر تجاری‌سازی فناوری بر‌اساس مصاحبه عمیق با 11 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی، شناسایی شدند. خروجی این مرحله 35 مؤلفه در قالب 4 بعد (فناوری، اقتصادی، شناخت بازار، قوانین و دستورالعمل‌ها) بود. سپس در گام دوم ابعاد شناسایی شده با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری سطح‌بندی و با تحلیل میک‌مک خوشه‌بندی شدند که برای تحلیل آن از نرم‌افزار اکسل استفاده شد. نتایج نشان دادند ابعاد اقتصادی، شناخت بازار و قوانین و دستورالعمل‌ها در سطح اول و بعد فناوری در سطح دوم قرار دارند و بعد اقتصادی در خوشه وابسته، ابعاد شناخت بازار و قوانین و دستورالعمل‌ها در خوشه پیوندی و بعد فناوری در خوشه مستقل قرار گرفته‌اند. بر‌اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه مراکز گردشگری رسمی و غیررسمی ایران در برنامه هفتم توسعه دیده شوند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   50 - بررسی تأثیر هوش استراتژیک بر رفتار کارآفرینانه و توسعه سازمانی در دانشگاه
   نیما رنجی جفرودی علی پورفلاح
   امروزه کارآفرینی دانشگاهی یک آرمان پیشرفته و جذاب برای آمورش عالی است.در دنیای رقابتی آینده،دانشگاه ها برای حفظ بقای خود راهی جز حرکت به سمت کارآفرینی دانشگاه ندارند.همچنین.توسعه سازمانی تلاش و فرایندی کاربردی ،نظام مند و مستمر در گستره سیستم است که می‌کوشد مبتنی بر علو چکیده کامل
   امروزه کارآفرینی دانشگاهی یک آرمان پیشرفته و جذاب برای آمورش عالی است.در دنیای رقابتی آینده،دانشگاه ها برای حفظ بقای خود راهی جز حرکت به سمت کارآفرینی دانشگاه ندارند.همچنین.توسعه سازمانی تلاش و فرایندی کاربردی ،نظام مند و مستمر در گستره سیستم است که می‌کوشد مبتنی بر علوم رفتاری و با بهره گیری از راهبردها و فنون آن ،تغییرات شناختی ،فرهنگی و ساختاری-فرایندی سازمان(دانشگاه) را به گونه ای ایجاد و هدایت نماید که منجر به تواناسازی سازمان(دانشگاه ) برای جهت گیری راهبردی کارامد،مشکل گشایی خلاق و خودنوسازی اثربخش متناسب با تغییرات و اقتضائات حال و آینده محیط در راستای تضمین و بهبود اثربخشی و سلامت سازمانی(دانشگاه)گردد. در این تحقیق به بررسی تأثیر هوش استراتژیک بر رفتار کارآفرینانه و توسعه سازمانی دانشگاه پرداخته شده است. این تحقیق براساس نوع هدف کاربردی است. به منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران دانشگاهی‌ در استان گیلان بوده و از طریق فرمول کوکران حجم نمونه 204 نفر به دست آمد. نتایج حاصل نشان می‌د‌هند که از 10 فرضیه ارائه شده تحقیق 6 فرضیه مورد تایید قرار گرفت. هوش استراتژیک و توسعه سازمانی بر توسعه سازمانی دانشگاه‌های آزاد اسلامی در استان گیلان تاثیر معناداری دارد. جنسیت، سن ، تجارب آموزشی و سطوح آموزشی رابطه بین هوش استراتژیک و توسعه سازمانی دانشگاه های آزاد اسلامی در استان گیلان را تعدیل می‌کنند. اما جنسیت، سن ، تجارب آموزشی و سطوح آموزشی رابطه بین هوش استراتژیک و رفتار کارآفرینانه دانشگاه های آزاد اسلامی در استان گیلان را تعدیل نمی‌کنند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   51 - شناسایی و اولویت بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در صنایع تبدیلی استان گلستان به روش ترکیبی دلفی فازی و سوارا
   علی سوختانلو عبدالغنی  رستگار هادی  ثنایی پور
   اقتصاد استان گلستان؛ بر پایه تولید محصولات کشاورزی استوار است؛ به گونه ای که رتبه بالای تولیدات کشاورزی، سهم بالای اشتغال و همچنین شرایط جغرافیایی مطلوب؛ فرصت های کارآفرینانه متعددی را در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی ایجاد کرده است. بهره مندی از این فرصت ها؛ بر بستر اکو چکیده کامل
   اقتصاد استان گلستان؛ بر پایه تولید محصولات کشاورزی استوار است؛ به گونه ای که رتبه بالای تولیدات کشاورزی، سهم بالای اشتغال و همچنین شرایط جغرافیایی مطلوب؛ فرصت های کارآفرینانه متعددی را در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی ایجاد کرده است. بهره مندی از این فرصت ها؛ بر بستر اکوسیستم کارآفرینی روی می دهد که در سالیان اخیر مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گزاران توسعه کارآفرینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در صنایع تبدیلی استان گلستان می-باشد که به روش آمیخته اکتشافی طی دو گام کیفی و کمّی انجام شد. در گام کیفی تحقیق از مطالعات کتابخانه ای، جستجوهای اینترنتی و مصاحبه با خبرگان کارآفرینی فناورانه استفاده شد و با استفاده از بهره مندی از روش تحلیل محتوا؛ ابعاد اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در صنایع تبدیلی استان گلستان شناسایی شد. سپس با استفاده از از روش دلفی فازی در سه راند، ابعاد توسط خبرگان ارزیابی شد. اولویت-بندی ابعاد نیز با استفاده از روش سوارا انجام شد. از آنجا که هر اکوسیستم کارآفرینی؛ از ابعاد، ویژگی ها و مختصات خاصی خود برخوردار است، لذا برای برنامه ریزی جهت بهبود وضعیت صنایع تبدیلی استان گلستان، نیازمند دانستن شاخص های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در این صنعت بود که بر اساس یافته های تحقیق؛ ساختارهای کارافرینی دانش بنیان نظر پارک های علم و فناوری؛ مراکز رشد و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی؛ خوشه های کسب‌وکار؛ تامین مالی؛ مسائل حقوقی و جذب، انتقال و تجاری سازی فناوری از مهمترین ابعاد ابعاد اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در صنایع تبدیلی استان گلستان شناسایی شدند. در انتهای تحقیق نیز پیشنهادهای کاربردی در این حوزه ارائه شدند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   52 - مدل‌سازی استراتژی‌های کاهش خطرات حسابداری ابری با رویکرد ساختاری-تفسیری
   سکینه  تجری علی خوزین مجید  اشرفی جمادوردی  گرگانلی دوجی
   حسابداری ابری نه تنها خطرات خاصی را برای فرآیند حسابداری معرفی می‌کند، بلکه برخی از خطرات شناخته‌شده مرتبط با دیگر برنامه‌های کاربردی مبتنی بر ابر بارزتر هستند. با توجه به اهمیت زیاد استراتژی‌های کاهش خطرات در پذیرش حسابداری ابری، هدف پژوهش حاضر بررسی استراتژی‌های کاهش چکیده کامل
   حسابداری ابری نه تنها خطرات خاصی را برای فرآیند حسابداری معرفی می‌کند، بلکه برخی از خطرات شناخته‌شده مرتبط با دیگر برنامه‌های کاربردی مبتنی بر ابر بارزتر هستند. با توجه به اهمیت زیاد استراتژی‌های کاهش خطرات در پذیرش حسابداری ابری، هدف پژوهش حاضر بررسی استراتژی‌های کاهش خطرات حسابداری ابری در ایران با استفاده از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری است. روش شناسی پژوهش ترکیبی از روش کیفی و کمی است که برای جمع‌آوری مولفه‌های استراتژی‌های کاهش خطرات حسابداری ابری از روش کیفی از طریق بررسی مبانی نظری و تئوریک و انجام تحلیل دلفی فازی با مشارکت 16 نفر از اعضای هیئت علمی رشته حسابداری به عنوان خبره انجام شده و در بخش کمی نیز از طریق تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاری به دنبال مدلسازی ساختاری- تفسیری است که در این بخش با مشارکت 12 اعضای هیئت علمی رشته حسابداری انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد اساسی‌ترین استراتژی‌های کاهش خطرات حسابداری ابری بر اساس اولویت‌بندی انجام شده تدوین طرح پذیرش است. همچنین در بالاترین سطح و کم‌اثرترین استراتژی‌های کاهش خطرات حسابداری ابری ارائه آموزش به موقع و کافی برای کارکنان است. استراتژی تدوین طرح پذیرش مهترین استراتژی‌ کاهش خطرات حسابداری ابری است و باید بیشتر از سایر استراتژی‌ها مورد توجه قرار گیرد. یافته‌های پژوهش می‌تواند خلاء تحقیقاتی موجود در حوزه حسابدرای ابری را پوشش داده و برای مدیران در امر تصمیم‌گیری مفید باشد پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   53 - بررسی وضعیت ایران در شاخص جهانی نوآوری (GII)
   امیرعلی  کریمی علی ملکی
   امروزه بسیاری از کشورها به پدیده نوآوری به‌عنوان ابزاری جهت رشد و توسعه اقتصادی می‌نگرند. وجود پیچیدگی‌های فراوان در مسیر خلق تا به‌کارگیری نوآوری سبب شده است تا دانشمندان بسیاری نوآوری را در قالب یک اکوسیستم مورد ارزیابی قرار دهند. یکی از گزارش‌هایی که به‌طور مفصل اکوس چکیده کامل
   امروزه بسیاری از کشورها به پدیده نوآوری به‌عنوان ابزاری جهت رشد و توسعه اقتصادی می‌نگرند. وجود پیچیدگی‌های فراوان در مسیر خلق تا به‌کارگیری نوآوری سبب شده است تا دانشمندان بسیاری نوآوری را در قالب یک اکوسیستم مورد ارزیابی قرار دهند. یکی از گزارش‌هایی که به‌طور مفصل اکوسیستم نوآوری را مورد سنجش قرار می‌دهد، شاخص جهانی نوآوری است. این شاخص، با بهره‌گیری از هفت رکن که هر یک از ارکان دارای سه زیر رکن و هر زیر رکن نیز دارای تعدادی شاخص است، جنبه‌های مختلف نوآوری را مورد بررسی قرار می‌دهد. کشور ایران با سابقه حضور 12 ساله در گزارش روند رو به رشدی را طی نموده به‌طوری‌که از رتبه 120 در سال 2014 به رتبه 53 در سال 2022 رسیده است. مطالعه وضعیت ایران در شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد کشور در تربیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، تولید مقاله و ثبت اختراع داخلی وضعیت بسیار مناسبی در جهان داشته است، حال آنکه در شاخص‌های مرتبط با محیط کسب و کار همکاری‌های نوآورانه وضعیت نامناسبی دارد. به دلیل عدم وجود داده یا به‌روز نبودن آن‌ها، وضعیت ایران در برخی از شاخص‌ها و زیررکن‌ها قابل استناد دقیق نیست. این نکته به خوبی نشان می‌دهد سیاست‌گذار برای ارزیابی اکوسیستم نوآوری باید پایگاه داده داخلی به روز داشته باشد تا بتواند سیاست‌های مؤثر و منعطفی را اتخاذ نماید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   54 - تحلیل و ارزیابی زیست‌بوم‌های نوآوری، مطالعه‌ی موردی یزد و مازندران
   مصطفی کریمیان اقبال اردلان  اوشانی محمدرضا خدابخشی علی معتمدزادگان محمدمهدی لطفی
   امروزه نوآوری، انعطاف‌پذیری و آمادگی برای تغییر، مهم‌ترین فاکتورهای توسعه‌ی اقتصادی در کشورها محسوب می‌شوند. بررسی تجربیات سایر کشورها و رویکردهاي نوین دنیا در‌خصوص توسعه‌ی پایدار مبتنی بر نوآوری، این نکته را گوشزد می‌کند که حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، مستلزم شناخت ن چکیده کامل
   امروزه نوآوری، انعطاف‌پذیری و آمادگی برای تغییر، مهم‌ترین فاکتورهای توسعه‌ی اقتصادی در کشورها محسوب می‌شوند. بررسی تجربیات سایر کشورها و رویکردهاي نوین دنیا در‌خصوص توسعه‌ی پایدار مبتنی بر نوآوری، این نکته را گوشزد می‌کند که حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، مستلزم شناخت نوآوري است. از طرفی، نوآوري فرایندي پیچیده است و براي رسیدن به یک فضاي کسب‌وکار نوآور و پایدار، می‌بایستی مجموعه‌اي از بازیگران، عوامل، زیرساخت‌ها، قوانین و همینطور مجموعه‌اي از هنجارها و قواعد در کنار هم وجود داشته باشند و بتوانند به خوبی با هم تعامل کنند. چنین مجموعه‌ای، رفتاری مشابه زیست‌بوم‌های طبیعی دارد که در آن هر یک از اجزا بر هم اثرگذارند. لذا، در سال‌های اخیر، مدلی برای توصیف زیست‌بوم‌های نوآوری معرفی شده است که مدل جنگل بارانی نام دارد. در این مقاله، سعی شده است تا به تشریح رفتار زیست‌بوم‌های نوآوری از منظر این مدل پرداخته شود. این مدل، ابزاری را تحت عنوان کارت امتیازی جنگل بارانی در اختیار قرار می‌دهد که سنجه‌ی مناسبی برای ارزیابی و تحلیل زیست‌بوم‌های نوآوری است. بنابراین در بخش‌ دوم این مقاله، به ارزیابی و تحلیل دو زیست‌بوم نوآوری یزد و مازندران بر همین اساس پرداخته شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که زیست‌بوم نوآوری یزد از نظر سخت‌افزاری به مراتب وضعیت بهتری نسبت به بعد نرم‌افزاری و فرهنگ حاکم بر زیست‌بوم دارد. اما در مازندران، هر دو حوزه‌ی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری زیست‌بوم کمابیش مشابه یکدیگرند و نیاز به تقویت دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   55 - نقش پلتفرم های استریم های آنلاین مبتنی بر رسانه های اجتماعی بر خرید های بدون برنامه مصرف کنندگان با توجه به ویژگی های منبع ارتباط و محصول
   حسین حاجی بابائی مهزیار  اکبری
   رشد و پیشرفت روزافزون فناوری های نوین مبتنی بر ارتباط اینترنتی سبب ایجاد و شکل گیری نوعی کانال ارتباطی بازاریابی به شدت تعاملی در بستر رسانه های اجتماعی گردیده است. استریم آنلاین مبتنی بر رسانه های اجتماعی، پلتفرمی جدید، کارا و جذاب بوده که در سال های اخیر شاهد افزایش م چکیده کامل
   رشد و پیشرفت روزافزون فناوری های نوین مبتنی بر ارتباط اینترنتی سبب ایجاد و شکل گیری نوعی کانال ارتباطی بازاریابی به شدت تعاملی در بستر رسانه های اجتماعی گردیده است. استریم آنلاین مبتنی بر رسانه های اجتماعی، پلتفرمی جدید، کارا و جذاب بوده که در سال های اخیر شاهد افزایش میزان استفاده از آن به منظور تبلیغات بوده ایم که این موضوع خود نشانگر ایجاد فرصت هایی بیشمار برای رشد کسب و کارها در بستر این کانالها می باشد. این پژوهش با استفاده از مدل محرک، ارگانیسم و پاسخ ، در پی بررسی عوامل موثر بر خریدهای بدون برنامه افراد در پلتفرم های استریم آنلاین با تمرکز بر ویژگی های استریم کننده و خود محصول می باشد. این پژوهش ،کاربردی، توصیفی و پیمایشی بوده و با استفاده از پرسشنامه آنلاین به جمع آوری اطلاعات ازمخاطبان استریم های آنلاین پرداخته است. نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختار نشان داد که جذابیت و تخصص استریم کننده (ویژگی های مرتبط با منبع) با تاثیر بر لذت ادراک شده و مواردی مانند سودمندی ادراک شده محصول، راحتی خرید و قیمت محصول (ویژگی های مرتبط با محصول) با تاثیر بر سودمندی ادراک شده، بر قصد خرید بدون برنامه افرد در محیط های استریم آنلاین تاثیر گذار می باشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   56 - اثر شفافیت، اعتماد بازیگران و نفوذ اجتماعی در پذیرش فناوری بلاک‌چین در انقلاب چهارم صنعتی (مورد مطالعه گردشگران اروپایی)
   یزدان  شیرمحمدی علیرضا نیکویی سولماز سینایی
   هدف پژوهش بررسی اثر شرایط تسهیل‌کننده، شفافیت، اعتماد ذینفعان، نفوذ اجتماعی و انتظار عملکرد در پذیرش فناوری بلاک‌چین از طریق قصد استفاده از فناوری در صنعت گردشگری با مطالعه موردی، دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران است که بر‌اساس هدف کاربردی، بر‌اساس زمان گردآوری داده‌ها پیم چکیده کامل
   هدف پژوهش بررسی اثر شرایط تسهیل‌کننده، شفافیت، اعتماد ذینفعان، نفوذ اجتماعی و انتظار عملکرد در پذیرش فناوری بلاک‌چین از طریق قصد استفاده از فناوری در صنعت گردشگری با مطالعه موردی، دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران است که بر‌اساس هدف کاربردی، بر‌اساس زمان گردآوری داده‌ها پیمایشی می‌باشد. از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. روایی و پایایی آن تأیید شد. پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 76/0 به‌دست آمد. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران و حجم نمونه برابر با 384 نفر و شیوه نمونه‌گیری در دسترس می‌باشد. روش تحلیل داده‌ها جهت ارزیابی فرضیه‌ها مدل رگرسیونی ساده، چندگانه و میانجی است. با توجه به یافته‌ها انتظار عملکرد، تأثیر اجتماعی (نفوذ اجتماعی)، شرایط تسهیل‌کننده، اعتماد بین ذینفعان زنجیره تأمین و شفافیت بلاک‌چین به‌طور مثبتی بر قصد رفتاری برای استفاده از بلاک‌چین اثر مثبت و معناداری داشته است، قصد رفتاری،‌ انتظار عملکرد، تأثیر اجتماعی (نفوذ اجتماعی)، شرایط تسهیل‌کننده بر انتظارات رفتاری برای پذیرش بلاک‌چین اثر مثبت و معنادار، اما اعتماد بین ذینفعان زنجیره تأمین بر قصد رفتاری برای استفاده از بلاک‌چین اثر مثبت و معناداری نداشته است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که فعالیت صنعت گردشگری ایران استفاده از بلاک‌چین به‌‌عنوان یک بستر ارتباطی جهت پرداخت هزینه خدمات، جهت گردشگران خارجی دارای اثر مثبت و تأثیرگذار می‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   57 - اثرات استارت‌آپ ویزاها بر آینده زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی کشورها
   محمدامین مولا بهرام صلواتی
   طی دهه‌های گذشته رقابت جهانی برای جذب استعدادها شدت دوچندانی یافته است. در این میان مهاجران اقتصادی و افراد ماهر که از توانایی لازم برای ایجاد شغل و منفعت اقتصادی برخوردارند به گزینه‌ای جذاب برای کشورهای مختلف تبدیل شده است. در این راستا بسیاری از کشورهای دنیا خصوصاً طی چکیده کامل
   طی دهه‌های گذشته رقابت جهانی برای جذب استعدادها شدت دوچندانی یافته است. در این میان مهاجران اقتصادی و افراد ماهر که از توانایی لازم برای ایجاد شغل و منفعت اقتصادی برخوردارند به گزینه‌ای جذاب برای کشورهای مختلف تبدیل شده است. در این راستا بسیاری از کشورهای دنیا خصوصاً طی یک دهه گذشته از طریق بهبود جذابیت کشوری و ارتقای برند کشور خود و از طریق طرح‌های کارآفرینی و نوآوری همچون روادید استارتاپی به جذب کارآفرینان نوآور و مؤسسان استارتاپ‌ها بپردازند. در این مقاله سعی شده است تا با مروری اجمالی بر ماهیت و چیستی روادید استارتاپی، وضعیت اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری کشورهای دارای روادید استارتاپی مورد بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   58 - پیشران ها و بازدارنده های انتشار فناوری” ارتباط میدان نزدیک” در سیستم پرداخت تلفن همراه در ایران
   مهران محمد مددی نیا محمدعلی کرامتی حسین معین زاد سیدعبدالله  امین موسوی
   هدف اصلي اين پژوهش که برگرفته از رساله دکتری می باشد ، اندازه گیری قصد استفاده از فناوری ارتباط میدان نزدیک "امن" در سیستم پرداخت تلفن همراه درايران بر اساس مدل آمادگی فناوری و همچنين شناسايي پیشران ها و بازدارنده های بكارگيري اين فناوري در سیستم بانکداری و اقتصاد ك چکیده کامل
   هدف اصلي اين پژوهش که برگرفته از رساله دکتری می باشد ، اندازه گیری قصد استفاده از فناوری ارتباط میدان نزدیک "امن" در سیستم پرداخت تلفن همراه درايران بر اساس مدل آمادگی فناوری و همچنين شناسايي پیشران ها و بازدارنده های بكارگيري اين فناوري در سیستم بانکداری و اقتصاد كشور است. این پژوهش از دیدگاه هدف ، کاربردی بوده و روش تحقيق به كار رفته شامل مطالعه منابع موجود ، تشكيل گروه خبرگان ، انجام مصاحبه و جمع بندي دیدگاه ها و اعمال آن در اجرای روند پژوهش و همچنین پيمايش دیدگاه های کاربران از طريق پرسش نامه بوده و از روش کمترین مربعات جزیی برای تجزیه تحلیل معادلات ساختاری استفاده شده است. دراین پژوهش از شاخص های مدل آمادگی فناوری ( نوآوری، خوش بینی، ناراحتی و نا امنی)، ویژگی های مثبت (پاسخگویی، هوشمندی) و منفی( در دسترس نبودن) فناوری و همچنین مدل پذیرش فناوری ( آسانی استفاده درک شده و فایده درک شده) استفاده شده تا عوامل موثر بر قصد استفاده از فناوری ارتباط میدان نزدیک در سیستم پرداخت تلفن همراه مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل پیشران و بازدارنده انتشار آن استخراج گردند. نتايج حاصل از این پژوهش نشان ميدهد كه نوآوری، خوش بینی و پاسخگویی بر قصد استفاده از فناوری امن در سیستم پرداخت تلفن همراه، تاثیر مثبت داشته و از شاخص های پیشران به حساب می آیند ولی ناامنی و در دسترسی نبودن فناوری از عوامل بازدارنده برای به کارگیری و قصد استفاده از این فناوری می-باشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   59 - كاربرد بازيابي هوشمند اطلاعات در جستجوي پتنت
   حبیب الله اصغری آزاده شاکری
   در ارزیابی درخواست ثبت اختراع، جستجو در فهرست اطلاعات قبلی نقشی بسیار مهم و حائز اهمیت دارد. عموما این جستجو توسط افراد خبره انجام می شود و فرآیندی بسیار زمان بر است. جستجو از طریق روشهای مختلف بازیابی هوشمند اطلاعات می تواند نقش موثری در فرآیند بازیابی اطلاعات همسان ای چکیده کامل
   در ارزیابی درخواست ثبت اختراع، جستجو در فهرست اطلاعات قبلی نقشی بسیار مهم و حائز اهمیت دارد. عموما این جستجو توسط افراد خبره انجام می شود و فرآیندی بسیار زمان بر است. جستجو از طریق روشهای مختلف بازیابی هوشمند اطلاعات می تواند نقش موثری در فرآیند بازیابی اطلاعات همسان ایفا نماید. یکی از مهمترین مسائل مرتبط با بازیابی اسناد پتنت، ایجاد یک عبارت پرس و جوی کارآمد به منظور جستجو می باشد. از جمله شیوه های ساخت عبارت پرس و جو می توان به تولید خودکار پرس و جو از تقاضانامه ثبت پتنت اشاره نمود. همچنین در روشهای دیگر، از تمامی متن سند پتنت به عنوان پرس و جو جهت اجرای جستجو استفاده می شود. نکته حائز اهمیت آن است که غالبا به دلیل نحوه خاص نگارش اسناد پتنت و ایجاد ابهامات معنایی، گسترش عبارت پرس و جو از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله مجموعه تحقیقات انجام شده در خصوص بازیابی اسناد پتنت با کمک الگوریتمهای بازیابی هوشمند اطلاعات در هر دو زمینه بازیابی تک زبانی و بین زبانی مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین معیارهای ارزیابی کیفیت بازیابی و شیوه مرتب سازی اسناد بررسی می گردد. پرونده مقاله