• صفحه اصلی
  • شناسایی و تحلیل روابط عوامل حیاتی موفقیت به روش دیمتل فازی، مطالعه موردی: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980210179012 بازدید : 312 صفحه: 21 - 29

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط