• صفحه اصلی
  • الگوی ترجمه دانش از تحقیقات تا صنعت؛ مطالعه موردی یکی از مراکز تحقیقاتی صنایع دفاعی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13921101112371639 بازدید : 4710 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط