• صفحه اصلی
  • ارائه الگوی انتخاب مناسب ترین روش انتقال فناوری با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی؛ مطالعه موردی شرکت ایران خودرو دیزل

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13930525134621714 بازدید : 6186 صفحه: 1 - 10

20.1001.1.17355486.1391.8.31.2.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط