• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات غلامرضا ملک زاده

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسي شاخص‌هاي فردي مؤثر مديران شرکت‌هاي فناور نوپا
    غلامرضا ملک زاده آزاده کیانی نژاد
    در اين مقاله به ويژگي هاي رفتاري و فردي مديران شركت هایي پرداخته شده است که در شركت هاي فناور نوپا بوده و در محيط هاي حمايتي به فعاليت مشغولند. در اين تحقيق تلاش شده است شاخص هاي فردي موثر در موفقيت اين گروه از مديران شناسايي و ارائه گردد. همچنين اين تحقیق تلاش می کند و چکیده کامل
    در اين مقاله به ويژگي هاي رفتاري و فردي مديران شركت هایي پرداخته شده است که در شركت هاي فناور نوپا بوده و در محيط هاي حمايتي به فعاليت مشغولند. در اين تحقيق تلاش شده است شاخص هاي فردي موثر در موفقيت اين گروه از مديران شناسايي و ارائه گردد. همچنين اين تحقیق تلاش می کند ويژگي ها و شاخص های موثر در انتخاب و انتصاب صحيح مديران و در نتيجه پيشرفت و بهبود صنعت كشوررا تعیین كند. براي مطالعه ي موردي شركت هاي مستقر در پارك علم وفناوري خراسان در نظر گرفته شده اند. بر مبناي نتايج اين تحقيق از ميان ويژگي هاي متعدد شخصيتي افراد، 6 ويژگي و شاخص فردي برجسته انتخاب شد كه عبارتند از: داشتن اعتماد به نفس، توانايي رهبري، خلاقيت وابتكار، مشاركت و تفويض اختيار، مهارت هاي روابط انساني و كنترل دروني. شاخص ها و ويژگي هاي پيش گفته بر اساس نتايج تحقيقات و مطالعات ديگر محققين شنايايي و تعیین شده اند. آنگاه از طريق بررسی نتايج به دست آمده از توزيع پرسشنامه بين مديران، اطلاعات لازم به دست آمد و از این رهگذر، شاخص هاي فردي موثر در موفقيت مديران مورد بحث شناسايي گرديد. نتايج اين تحقيق، نشان می دهد که فرضيه های اول و ششم مطرح شده در تحقيق درست هستند يعني اعتماد به نفس و كنترل دروني به عنوان شاخص هاي موثر در موفقيت این مديران مورد تأييد قرار می گیرد. در این تحقیق به بحث رضایتمندی کارکنان پرداخته نشده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - هوش سازمانی ابزاری قدرتمند در مدیریت شرکت های دانش محور
    غلامرضا ملک زاده
    شرکت های دانش محور با تغییرات و تحولات نوظهوری در محیط های اقتصادی، اجتماعی، فناوری، فرهنگی و سیاسی مواجه هستند. واکنش موفق این سازمان ها در محیط به شدت پویا و خصمانه ی تجاری امروز بستگی به توانائی تهیه ی اطلاعات لازم و یافتن راه حل در حد کفایت برای این مسائل بستگی دار چکیده کامل
    شرکت های دانش محور با تغییرات و تحولات نوظهوری در محیط های اقتصادی، اجتماعی، فناوری، فرهنگی و سیاسی مواجه هستند. واکنش موفق این سازمان ها در محیط به شدت پویا و خصمانه ی تجاری امروز بستگی به توانائی تهیه ی اطلاعات لازم و یافتن راه حل در حد کفایت برای این مسائل بستگی دارد. توجه مدیران باید بر طراحی هوش سازمانی و توانمندی ها هوشمندانه نظیر یادگیری،ارتباطات و حافظه ی سازمانی متمرکز گردد. در نتیجه ی این روند، یک مفهوم نسبتاً جدید در نظریه سازمان با عنوان هوش سازمانی مطرح گردیده است. هدف این مقاله این است که ضمن توضیح مفهوم هوش سازمانی، مفاهیم هوش سازمانی و یادگیری سازمانی به عنوان ابزارهایی قدرتمند در مدیریت شرکت ها و سازمان های دانش محور بپردازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مديريت دانش و ديدگاه‌هاي اقتصادي
    غلامرضا ملک زاده
    يکي از چالش‌هاي مهم پياده‌سازي و پذيرش مديريت دانش به عنوان فلسفه مديريتي در سازمان‌هاي، دانش محور و فناورانه اين است که نرخ برگشت سرمايه احتمالي (ROI) اقدامات مديريت دانش چيست؟ و در ادامه ابزارهاي محاسبه ROI وعوامل اقتصادي مديريت دانش که هزينه‌هاي مشاوره اوليه تا سرما چکیده کامل
    يکي از چالش‌هاي مهم پياده‌سازي و پذيرش مديريت دانش به عنوان فلسفه مديريتي در سازمان‌هاي، دانش محور و فناورانه اين است که نرخ برگشت سرمايه احتمالي (ROI) اقدامات مديريت دانش چيست؟ و در ادامه ابزارهاي محاسبه ROI وعوامل اقتصادي مديريت دانش که هزينه‌هاي مشاوره اوليه تا سرمايه‌گذاري در ساختارهاي مديريتي جديد و آموزش کارکنان را شامل مي گرددچه هستند؟ در اين مقاله به بررسي جوانب مالي مديريت دانش از ديدگاه اقتصادي و برگشت سرمايه و نيز ارزش زماني و ارزش تدريجي اقدامات مديريت دانش پرداخته مي‌شود. هزينه‌هاي توسعه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي، هزينه‌هاي سربار، پيمانکاري و هزينه‌هاي آشکار و پنهان مديريت دانش و اينکه چگونه هزينه سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي جديد بايد توجيه شوند از مواردي هستند که در اين بررسي مورد توجه قرار مي‌گيرند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بازاریابی فناوری و تجاری سازی نتایج پژوهش ها
    غلامرضا ملک زاده
    يكي از مهمترين و اساسي ترين اقدامات براي استقرار و نهادينه سازي اقتصاد دانش بنيان، توسعه زيرساخت هاي هوشمندي است كه اين حركت را تسهيل و امكان پذير مي سازند. از جمله اين اقدامات، حمايت از واحدهاي كوچك و متوسط فناور در مراكز كارآفريني، مراكز رشد فناوري و پرديس هاي دانش و چکیده کامل
    يكي از مهمترين و اساسي ترين اقدامات براي استقرار و نهادينه سازي اقتصاد دانش بنيان، توسعه زيرساخت هاي هوشمندي است كه اين حركت را تسهيل و امكان پذير مي سازند. از جمله اين اقدامات، حمايت از واحدهاي كوچك و متوسط فناور در مراكز كارآفريني، مراكز رشد فناوري و پرديس هاي دانش و فناوري است كه در كشور ما نيز اقداماتي در اين خصوص انجام شده است. در اين رهگذر، شركت هاي دانش بنيان، نقشي اساسي و مهم در تجاري سازي نتايج پژوهش و توسعه فناوري دارند و با ايجاد و توسعه كسب و كارهاي مبتني بر فناوري هاي نوين در اقتصادهاي در حال صنعتي شدن، جايگاهي خاص مي يابند. اما متاسفانه اين شركت ها با مسائل و مشكلا ت بسيار مهمي در عرصه اقتصادي مواجه مي شوند كه مهمترين آنها مشكلا ت بازاريابي محصولا ت يا خدمات است. در اين بررسي برخي از نكات مهم و قابل توجه در امر بازاريابي و فروش فناوري ها مطرح مي گردد و مهمترين ويژگي هاي بازاريابي و فروش فناوري مطرح و به اقدامات ضروري در اين خصوص اشاره مي شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - توسعه فناوري ، چرخه فناوري و ايجاد ارزش اقتصادي پايدار
    غلامرضا ملک زاده
    توسعه فناوري به عنوان يكي از راهبردهاي اصلي و حياتي براي دستيابي به اقتصاد دانش محور و سالم در كشور، واقعيتي انكارناپذير است كه بايد از تمامي جوانب مورد بررسي قرار گيرد و مزايا و منافع راهكارهاي مختلف آن بررسي شوند. در اين نوشته تلاش ميشود مفاهيم توسعه فناوري، انتقال فن چکیده کامل
    توسعه فناوري به عنوان يكي از راهبردهاي اصلي و حياتي براي دستيابي به اقتصاد دانش محور و سالم در كشور، واقعيتي انكارناپذير است كه بايد از تمامي جوانب مورد بررسي قرار گيرد و مزايا و منافع راهكارهاي مختلف آن بررسي شوند. در اين نوشته تلاش ميشود مفاهيم توسعه فناوري، انتقال فناوري، چرخه فناوري و اكوسيستم صنعتي مورد نياز براي به كارگيري اين مفاهيم تشريح گردد. توجه و به كارگيري مفهوم چرخه فناوري در فرآيندهاي توسعه فناوري در يك محيط مناسب ميتواند ارزش اقتصادي پايدار ايجاد كند و در عين حال فعاليت شركتهاي نوپاي فناور (TBF) و شركتهايي كه بر پايه فناوريهاي نو ايجاد شدهاند (TNBF) را تسهيل كند. دلايلي كه چرخه فناوري ميتواند در محيط مناسب، ارزش اقتصادي ايجاد كند نيز در قالب الگويي پويا شامل: افزايش نوآوري و خلاقيت، افزايش سرمايهگذاري در تحقيقات، افزايش ظرفيت آموزشهاي فناورانه، افزايش مؤسسات و مراكز تحقيقاتي، بررسي ميشود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ارزيابي موفقيت عملكرد مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري
    غلامرضا ملک زاده
    يكي از مهمترين و اساسيترين اقدامات براي استقرار و نهادينه سازي اقتصاد دانش محور، توسعه زيرساختهاي هوشمندي است كه اين حركت را تسهيل و امكانپذير ميسازند. بديهي است ارزيابي مستمر عملكرد چنين زيرساختهايي از اهميت خاصي برخوردار است و در اصلاح حركت و انجام اقدامات توسعه اي، ع چکیده کامل
    يكي از مهمترين و اساسيترين اقدامات براي استقرار و نهادينه سازي اقتصاد دانش محور، توسعه زيرساختهاي هوشمندي است كه اين حركت را تسهيل و امكانپذير ميسازند. بديهي است ارزيابي مستمر عملكرد چنين زيرساختهايي از اهميت خاصي برخوردار است و در اصلاح حركت و انجام اقدامات توسعه اي، عامل كليدي محسوب ميگردد. پاركها و مراكز رشد علم و فناوري ميتوانند يكي از مهمترين زيرساخت هاي هوشمند براي ايجاد اقتصاد دانشمحور محسوب گردند؛ به شرط آنكه عملكرد آنها به طور مستمر ارزيابي و پايش شود. ارزيابي عملكرد و تعيين معيارهاي مناسب، مستلزم نگرش عميق به موارد ذيل است: •چگونگي آغاز به كار و شكل گيري؛ •وظايف، اهداف و فعاليتها؛ •ارزيابي خدمات و اثرات عملكردي پاركها و مراكز رشد علم و فناوري در اين بررسي تلاش شده است تا با نگرشي بر ويژگيهاي مورد انتظار، تجارب موجود و مطالعات انجامشده، معيارهاي عملكردي مناسب براي ارزيابي عملكرد پاركها و مراكز رشد مطرح و پيشنهاد شوند. بررسي خروجيها، ارزش افزوده و بهترين اقدامات عملكردي اين نهادها، محمور اين بررسي و مطالعه است و براي ارائه معيارهاي پيشنهادي مورد استفاده قرار ميگيرند پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش مبتنی بر راهبردهای کسب و کار
    حجت  حسني سعادت حميد عرفانيان خانزاده غلامرضا ملک زاده
    دانش منبعی ارزشمند و راهبردی و نیز یک دارایی مطرح است و ارایه محصولات و خدمات با کیفیت مناسب و اقتصادي، بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند، امري سخت و بعضاً ناممکن است. امروزه مديريت دانش به يكي از فعاليت‌هاي مهم سازمان‌های امروزی براي بهبود و حفظ مزيت رقابت چکیده کامل
    دانش منبعی ارزشمند و راهبردی و نیز یک دارایی مطرح است و ارایه محصولات و خدمات با کیفیت مناسب و اقتصادي، بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند، امري سخت و بعضاً ناممکن است. امروزه مديريت دانش به يكي از فعاليت‌هاي مهم سازمان‌های امروزی براي بهبود و حفظ مزيت رقابتي تبديل شده است كه هدف نهايي آن بهره‌‌برداري و توسعه دارايي‌هاي دانشي در راستاي تحقق اهداف و ايجاد ارزش افزوده براي سازمان است. توجه به مدیریت دانش در تدوین راهبردهای کسب و کار جهت کسب مزیت رقابتی امری حیاتی می‌باشد. به همین جهت شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش مبتنی بر راهبردهای کسب و کار در این تحقیق مورد توجه قرار گرفت. در این راستا 55 عامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش استخراج شد و با استفاده از روش دلفی و اخذ نظرات خبرگان، ارتباط آنها با راهبردهای کسب و کار احصاء گردید که بر این اساس 35 عامل مؤثر در 6 بعد رهبری، راهبردی، زیرساخت، ساختار، فرهنگی و علمی مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. در میان ابعاد شناسایی شده، بعد رهبری بیشترین اهمیت را نسبت به دیگر عوامل دارد. پس از آن ابعاد راهبرد و علمی نقش داشته‌اند. در مجموع نیز 64 درصد عامل‌های شناسایی شده تأیید گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بازاریابی در شرکت های فناور کوچک و متوسط نوپا
    نرگس خنده رو تورج صادقی غلامرضا ملک زاده
    توسعه برنامه‌های بازاریابی راهبردی موفق برای تجاری‌سازی فناوری‌های جدید، به چالشی برای شرکت‌های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری تبدیل شده است. سازوکار توسعه راهبردهای بازاریابی موفق برای نوآوری‌های فناورانه فرایندی پیچیده از طراحی تا پیاده‌سازی است. شرکت‌های کوچک و متوسط ف چکیده کامل
    توسعه برنامه‌های بازاریابی راهبردی موفق برای تجاری‌سازی فناوری‌های جدید، به چالشی برای شرکت‌های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری تبدیل شده است. سازوکار توسعه راهبردهای بازاریابی موفق برای نوآوری‌های فناورانه فرایندی پیچیده از طراحی تا پیاده‌سازی است. شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری‌محور نقش مهمی در تسهیل اقتصاد دانش‌بنیان یا اقتصاد هوشمند بازی می‌کنند با این حال، برتری‌های فناورانه تضمینی برای موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط فناورمحور نیست. در عوض، شانس موفقیت می‌تواند با ترکیبی از برتری فناوری و قابلیت بازاریابی به حداکثر برسد. در این مقاله با توجه به مطالعات کلیدی منتشر شده در حوزه شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری‌محور، ابتدا ویژگی شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری‌محور مورد بررسی قرار گرفته و عوامل و موانع موفقیت این شرکت‌ها به اختصار بیان گردیده و با توجه به اینکه بازایابی به عنوان یکی از دو عامل موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری‌محور تشخیص داده شده است، به بررسی چالش‌ها و راهکارهای بازاریابی فناوری پرداخته شده است تا به مدیران این شرکت‌ها یادآوری کند تنها، موفقیت حاصل از یک فناوری ناب متضمن موفقیت یک شرکت نخواهد بود و بازاریابی به عنوان یکی از عناصر اصلی و مؤلفه‌های مهم موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری‌محور می‌بایست در اولویت فعالیت آن‌ها قرار گیرد. پرونده مقاله