• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مطالعه تطبیقی جایگاه حقوق مالکیت فکری در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک
    الهه  بذرافشان مهدی گودرزی
    امروزه استفاده از تحقیق و توسعه مشترک باعث تسهیل پیشرفت فناوری شده و این امر منجر به تولید محصولات، فرایندها و خدمات جدید برای بازار شده است. برای صیانت از این دستاوردها حقوق مالکیت فکری در همکاری‌های فناورانه بین‌المللی و همچنین پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین بخش خصوصی و چکیده کامل
    امروزه استفاده از تحقیق و توسعه مشترک باعث تسهیل پیشرفت فناوری شده و این امر منجر به تولید محصولات، فرایندها و خدمات جدید برای بازار شده است. برای صیانت از این دستاوردها حقوق مالکیت فکری در همکاری‌های فناورانه بین‌المللی و همچنین پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین بخش خصوصی و دولتی به‌خصوص در زمینه ثبت اختراع اهمیت دوچندانی یافته است. به‌طوری‌که مالکیت فکری نقش اساسی در ترویج این نوع از همکاری‌ها بین دانشگاه، صنعت و دولت داشته و نقش مکمل در توسعه فناوری را بازی می‌کنند؛ اما نگاهی به سیاست‌های مالکیت فکری ایران در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و کنسرسیوم‌ها در گذشته نشان می‌دهد که چارچوب منسجم و کاملی در رابطه با دارایی‌های فکری منتج شده از این همکاری‌ها وجود ندارد. بنابراین دو پرسش اصلی این تحقیق عبارت از حقوق مالکیت فکری در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک شامل چه مفادی است و چه راهکارها و پیشنهاد‌هایی برای بهبود حمایت از حقوق مالکیت فکری در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک در ایران پیشنهاد می‌شود، هستند. این پژوهش یک پژوهش مقایسه‌ای و تطبیقی می‌باشد و از روش کتابخانه‌ای به مطالعه عمیق در ادبیات موجود و مقالات و کتاب‌های داخلی و خارجی در حوزه مالکیت فکری و پروژه‌های تحقیقاتی مشترک پرداخته و به‌طور خاص بر روی موافقت‌نامه‌های پروژه‌های تحقیقاتی مشترک در کنسرسیوم اروپا و انگلستان متمرکز بوده است. در نهایت پیشنهاد شده در قراردادهایی که بین شرکا و ذی‌نفعان مختلف نظیر دانشگاه‌ها، وزارت عتف، شورای عالی عتف و بخش خصوصی در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک منعقد می‌شود، بندهای برای تعیین تکلیف حقوق مالکیت فکری متنج از طرح‌های کلان از جمله دارایی‌های فکری قبلی، دارایی فکری ایجاد شده در طول قرارداد اما خارج از شمول قرارداد فعلی، مالکیت مشترک در دارایی فکری بعدی، حقوق دسترسی، انتقال، محافظت، نحوه استفاده، انتشار و محرمانه‌بودن دارایی‌های فکری حاصله به قرارداد اضافه شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تأثیر قابلیت‌های ضروری بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان
    مجید نمکیان امیدعلی کهریزی
    امروزه شرکت‌های پیشرو سعی می‌نمایند از طریق توجه به عوامل با اهمیت برای مشتریان به بهترین نحوه ممکن سودآوری خود را افزایش دهند. این نکته کلیدی‌ترین پایه موفقیت آن‌ها و بر پایه بازاریابی است. لذا پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و اولویت‌بندی قابلیت‌های ضروری بازاریابی بر عمل چکیده کامل
    امروزه شرکت‌های پیشرو سعی می‌نمایند از طریق توجه به عوامل با اهمیت برای مشتریان به بهترین نحوه ممکن سودآوری خود را افزایش دهند. این نکته کلیدی‌ترین پایه موفقیت آن‌ها و بر پایه بازاریابی است. لذا پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و اولویت‌بندی قابلیت‌های ضروری بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری است. پژوهش حاضر از نظر اجرا و شیوه گردآوری داده‌ها جز پژوهشی‌های توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری 750 نفر و نمونه مورد بررسی 254 نفر از کارکنان و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری استان کرمانشاه است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون، نشان داد که بین قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد و همچنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد "بازاریابی خدمات"، "بازاریابی اینترنتی" و "بازاریابی محصولات جدید" بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان تأثیر دارند. در نهایت براساس نتایج آزمون فریدمن بعد بازاریابی بین‌الملل و صادرات با ضریب 61/7 دارای بیشترین تأثیر و بازاریابی خدمات و اینترنتی در رده‌های بعدی قرار دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - طراحی مدل الگوی مناسب همکاری جهت رابطه میان دو سازمان همکار با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و بر مبنای مدل BOCR
    مرتضی عباسی سیمین محبی آشتیانی محمدحسین  کریمی گوارشکی فاطمه صابریان
    امروزه با افزایش رقابت جهانی در فضای کسب و کار، شرکت‌ها برای بقا و دستیابی به سود معقول نیاز به یک رابطه تنگاتنگ با تأمین‌کننده خود دارند. اخیراً محققان، مدل‌هایی را برای انتخاب تأمین‌کننده بررسی کرده‌اند، که به موضوع تعیین الگوی همکاری با همکاران منتخب توجه کمتری شده ا چکیده کامل
    امروزه با افزایش رقابت جهانی در فضای کسب و کار، شرکت‌ها برای بقا و دستیابی به سود معقول نیاز به یک رابطه تنگاتنگ با تأمین‌کننده خود دارند. اخیراً محققان، مدل‌هایی را برای انتخاب تأمین‌کننده بررسی کرده‌اند، که به موضوع تعیین الگوی همکاری با همکاران منتخب توجه کمتری شده است. با وجود تحقیقات زیادی که درخصوص انواع مدل‌های همکاری، ویژگی‌ها، الزامات و دستاوردهای آنها صورت گرفته، ولی ارائه یک الگو مناسب و جامع برای انتخاب مناسب‌ترین نوع رابطه میان دو سازمان همکار مورد توجه کافی قرار نگرفته است. به‌طور کلی الگوهای همکاری بین تأمین‌کننده- خریدار شامل برون‌سپاری، اتحاد راهبردی، سرمایه‌گذاری مشترک و تملک می‌باشد. هدف از این تحقیق طراحی مدلی است که با توجه به ویژگی‌های محصول، شرایط کسب و کار و اهداف سازمان الگوی همکاری مناسب تعیین می‌شود. در این مدل از ساختار سود، فرصت، هزینه و ریسک که یک الگو جامع و پرکاربرد برای در تصمیمات راهبردی می‌باشد، استفاده شده است. در این تحقیق، انتخاب الگوی همکاری میان دو سازمان همکار، در جهت طراحی اجزا رادار بررسی شده است. با مطالعه کتابخانه‌ای و مصاحبه با خبرگان سازمان صنعت دفاعی ایران، عوامل مؤثر بر انتخاب الگوی همکاری مناسب برای رابطه میان دو سازمان همکار، شناسایی و اولویت‌بندی گردید. یک مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت اولویت‌بندی معیارها و زیر‌معیارهای مربوطه طراحی شده است. مقایسات زوجی براساس نظر خبرگان صورت پذیرفته و نتایج به کمک نرم‌افزار سوپر دسیژن تحلیل شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارائه چارچوب رتبه‌بندی معیارهای انتخاب تأمین‌کننده راهبردی (مورد مطالعه: شرکت فولاد آلیاژی یزد)
    محمد علی  سنگبر فاطمه جاویدی کریم  گل محمدی رسول  عباسی
    امروزه با توجه به تشدید رقابت و پویایی حاکم بر اقتصاد و فعالیت بنگاه‌ها، اتخاذ رویکرد راهبردی در مدیریت زنجیره تأمین و انتخاب تأمین‌کننده به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. تأمین‌کنندگان یکی از اساسی‌ترین قسمت‌های زنجیره‌ تأمین هستند و مسائل مربوط به گزينش تأمين‌کننده چکیده کامل
    امروزه با توجه به تشدید رقابت و پویایی حاکم بر اقتصاد و فعالیت بنگاه‌ها، اتخاذ رویکرد راهبردی در مدیریت زنجیره تأمین و انتخاب تأمین‌کننده به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. تأمین‌کنندگان یکی از اساسی‌ترین قسمت‌های زنجیره‌ تأمین هستند و مسائل مربوط به گزينش تأمين‌کننده، مسائلي پيچيده هستند که ممکن است دغدغه‌هاي کمي و کيفي بسياري را به همراه داشته باشند. چارچوب‌های ارائه‌شده در تحقیقات گذشته برآورنده نیاز راهبردی بنگاه‌ها در انتخاب تأمین‌کننده نبوده است، بر همین اساس در این تحقیق از طریق تلفیق رویکردهای راهبردی توسعه همکاری بین ‌شرکتی و معیارهای انتخاب تأمین‌کننده چارچوب مناسب جهت انتخاب تأمین‌کننده راهبردی ارائه شده است. بدین منظور براساس روش گسترش کارکرد کیفیت ارتباط بین مؤلفه‌های راهبرد همکاری و معیارهای انتخاب تأمین‌کننده مشخص شده و با استفاده از روش تودیم فازی وزن راهبردی هر مؤلفه محاسبه شد. با توجه به اینکه زنجیره تأمین نقشی حیانی در زنجیره تأمین دارد، جامعه آماری تحقیق متشکل از متخصصان و مدیران زنجیره تأمین شرکت فولاد آلیاژی یزد انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده‌ها از روش نمونه‌گیری نظری بهره گرفته شده و نمونه‌ای غیر‌آماری متشکل از ده نفر خبره انتخاب شده است. در نتیجه تحلیل داده‌ها چارچوب انتخاب تأمین‌کننده راهبردی، و وزن راهبردی هر مؤلفه مشخص شده است. نتایج تحلیل داده‌ها حاکی از آن است که از میان 20 معیار تصمیم پنج معیار «کیفیت محصول»، «برنامه‌ریزی راهبردی»، «سابقه‌ی تأمین‌کننده»، «میزان ریسک پیش‌بینی شده» و «مدیریت واحد تحقیق و توسعه» به ترتیب از نظر اهمیت در اولویت‌های اول تا پنجم قرار گرفتند. در انتهای پژوهش راهکارهایی برای انتخاب زنجیره تأمین شرکت فولاد آلیاژی یزد ارایه شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش جهت پیاده‌سازی مدیریت‌دانش مطالعه موردي: سازمان مرکزي يکی از بانک هاي کشور
    ناصر  صفایی پریسا جمالی
    امروزه دانش جزئی اساسی از سرمایه هر سازمانی است.حتی رقابت در بازار وابسته به توسعه دانش فردی و سازمانی است مدیریت دانش در پی آن است تا بتواند با پیوند بین استراتژی‌های کلان سازمان و استراتژی مدیریت دانش به کسب دانش مناسب در زمان مناسب و به فرد مناسب و همچنین حفظ مزیت ر چکیده کامل
    امروزه دانش جزئی اساسی از سرمایه هر سازمانی است.حتی رقابت در بازار وابسته به توسعه دانش فردی و سازمانی است مدیریت دانش در پی آن است تا بتواند با پیوند بین استراتژی‌های کلان سازمان و استراتژی مدیریت دانش به کسب دانش مناسب در زمان مناسب و به فرد مناسب و همچنین حفظ مزیت رقابتی سازمان کمک کند. این مطالعه به دنبال بررسی عوامل ایجاد انگیزه در کارکنان برای امروزه دانش جزئی اساسی از سرمایه هر سازمانی است. حتی رقابت در بازار وابسته به توسعه دانش فردی و سازمانی است مدیریت‌دانش در پی آن است تا بتواند با پیوند بین راهبردهای کلان سازمان و راهبرد مدیریت دانش به کسب دانش مناسب در زمان مناسب و به فرد مناسب و همچنین حفظ مزیت رقابتی سازمان کمک کند. این مطالعه به دنبال بررسی عوامل ایجاد انگیزه در کارکنان برای به اشتراک‌گذاشتن دانش خود با سایر کارکنان است. در این پژوهش، که مبتنی بر روش توصیفی پیمایشی است، جامعه آماری متشکل از کارکنان سازمان مرکزی بانک مورد مطالعه به تعداد 191 نفر بوده که تعداد نمونه برابر با 128 نفر محاسبه ‌شده است. نمونه‌گیری با استفاده از شیوه تصادفی ساده انجام ‌گرفته و برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده ‌شده است. روایی محتوای پرسشنامه با مراجعه به استادان و کارشناسان خبره مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه از طریق فرمول آلفای کرونباخ 4/82 درصد محاسبه گردید. از آزمون کولموگورف اسميرنف براي تشخيص نرمال و غيرنرمال‌بودن داده‌ها استفاده شد که نتيجه آن غیرنرمال‌بودن داده‌ها شده است. جهت آزمودن فرضيات تحقيق از آزمون همبستگی اسپيرمن براي داده‌های غيرنرمال استفاده ‌شده است. نتایج نشان داد که از دید کارکنان و مدیران بانک انگیزش بر تسهیم دانش کارکنان مؤثر است. از طرفی رابطه بین عوامل انگیزشی در ایجاد انگیزه کارکنان بانک یکسان نبوده و بیشترین نقش مربوط به پاداش‌های مالی و غیرمالی و کمترین نقش مربوط به ساختار سازمانی بوده است.به اشتراک گذاشتن دانش خود با سایر پرسنل است. در این پژوهش، که مبتنی بر روش توصیفی پیمایشی است، جامعه آماری متشکل از کارکنان سازمان مرکزی بانک مورد مطالعه به تعداد 191 نفر بوده که تعداد نمونه برابر با 128 نفر محاسبه شده است. نمونه گیری با استفاده از شیوه تصادفی ساده انجام گرفته و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. روایی محتوای پرسشنامه با مراجعه به استادان و کارشناسان خبره مورد تایید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه از طریق فرمول آلفای کرونباخ 82.4 درصد محاسبه گردید. از آزمون کولموگورف اسميرنف براي تشخيص نرمال و غيرنرمال بودن داده ها استفاده شده که نتيجه آن غيرنرمال بودن داده ها شده است. جهت آزمودن فرضيات تحقيق از آزمون همبستگی اسپيرمن براي داده هاي غير نرمال استفاده شده است. نتایج نشان دادکه ازدید کارکنان و مدیران بانک انگیزش برتسهیم دانش کارکنان موثراست. از طرفی رابطه بین عوامل انگیزشی در ایجاد انگیزه کارکنان بانک یکسان نبوده و بیشترین نقش مربوط به پاداش های مالی و غیر مالی و کمترین نقش مربوط به ساختار سازمانی بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - توسعه مدل مبتنی بر کاربردهای پورتال اطلاعاتی سازمانی در فضای کاری شرکت‌های ‌فعال در تجارت‌الکترونیک
    لیلا ملک پور امیررضا کنجکاومنفرد سعید سعیدا اردکانی
    امروزه با توجه به گسترش پهنای ارتباطی آنلاین و توجه به مدیریت‌اطلاعات در سازمان‌ها به منظور افزایش بهره‌وری و قدرت ‌رقابتی، استفاده اثربخش و کارآ از پورتال‌های ‌اطلاعاتی ‌سازمانی در کسب‌وکارهای آنلاین ضروری است. به همین منظور، هدف از این پژوهش شناسایی و ایجاد رابطه بین چکیده کامل
    امروزه با توجه به گسترش پهنای ارتباطی آنلاین و توجه به مدیریت‌اطلاعات در سازمان‌ها به منظور افزایش بهره‌وری و قدرت ‌رقابتی، استفاده اثربخش و کارآ از پورتال‌های ‌اطلاعاتی ‌سازمانی در کسب‌وکارهای آنلاین ضروری است. به همین منظور، هدف از این پژوهش شناسایی و ایجاد رابطه بین کارکردهای ‌پورتال ‌اطلاعاتی‌ سازمان در جهت افزایش بهره‌وری از اطلاعات در فضای ‌کاری کسب‌وکارهای آنلاین است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی است. در گام اول این پژوهش ابعاد تشکیل‌دهنده مدل از ادبیات‌نظری و مصاحبه با خبرگان (اساتید و متخصصان) این حوزه (مدیریت و IT) شناسایی شدند. در گام بعدی به منظور برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد و ارائه مدل از روش مدلسازی ساختاری- تفسیری بهره گرفته‌ شد که در این روش با تجزیه معیارها در چند سطح مختلف به تحلیل ارتباط بین آن‌ها می‌پردازد، که براساس مُد نظرات خبرگان و تجزیه‌وتحلیل‌های صورت گرفته، مدل پژوهش ارائه گردید. نتیجه تحقیق بیانگر فرایند دستیابی به مدیریت‎‌دانش از طریق دیگر کارکردهای شناسایی شده پورتال‌های ‌اطلاعاتی ‎‌سازمانی در فضای‌ کاری است که نشان می‌دهد ارتباط با متخصصان منجر به سه بعد همکاری، دسترسی سریع‌تر و ساختاریافته‌تر به اطلاعات می‌شود که این سه بعد باعث ایجاد اطلاعات ‌یکپارچه خواهند شد و در نهایت مدیریت‌دانش در سازمان از طریق فرایندی کارآ شکل می‌گیرد. به‌طور کلی پژوهش حاصل نشان داد، می‌توان با استفاده از پورتال‌های اطلاعاتی سازمانی و بهینه‌سازی کاربردهای اطلاعاتی آن در سطح شرکت به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قابل توجه در مدیریت شرکت‌های تجاری آنلاین که مدیریت‌دانش است، دست‌ یافت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - کلان‌داده‌های مبتنی بر اینترنت‌اشیاء از چشم‌انداز کشاورزی هوشمند
    بهاره جمشیدی حسین دهقانی سانیج
    اینترنت اشیاء یک فناوری نوظهورِ مرتبط با اینترنت است که به جای تمرکز بر ارتباط بین افراد، بر ارتباط بین اشیاء تمرکز دارد. ظهور راه‌کارهای هوشمند و فناوری‌های جدید اینترنت‌اشیاء در کشاورزی با ایجاد تغییر بنیادی در همه وجوه شیوه‌های جاری، بسترساز توسعه الگوی جدیدی در کشاو چکیده کامل
    اینترنت اشیاء یک فناوری نوظهورِ مرتبط با اینترنت است که به جای تمرکز بر ارتباط بین افراد، بر ارتباط بین اشیاء تمرکز دارد. ظهور راه‌کارهای هوشمند و فناوری‌های جدید اینترنت‌اشیاء در کشاورزی با ایجاد تغییر بنیادی در همه وجوه شیوه‌های جاری، بسترساز توسعه الگوی جدیدی در کشاورزی به نام کشاورزی هوشمند شده است. کشاورزی هوشمند مبتنی بر اینترنت‌اشیاء سبب بهبود بهره‌وری کشاورزی با تولید بیشینه غذا از طریق استفاده بهینه از منابع پایه، کمینه‌کردن اثرات محیطی، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد با ارتباط به بازار کسب و کار خواهد شد که دستیابی به اهداف توسعه‌پایدار کشاورزی را تسهیل می‌کند. داده‌های مبتنی بر اینترنت‌اشیاء، کلان‌داده هستند. در این مقاله فناوری‌های اینترنت‌اشیاء و کلان‌داده معرفی شده است. همچنین با هدف کمک به تصمیم‌گیری راهبرد از مرحله پیش از تولید تا بازاریابی کسب‌ وکارها در کشور، چرخه عمر و روند این فناوری‌ها بررسی و تحلیل شده است. براساس Google Trends، محبوبیت جهانی این فناوری‌ها نیز بررسی و تحلیل و ارتباط بین آنها از چشم‌انداز کشاورزی هوشمند ارائه شده است. همچنین در این مقاله، کاربردهای کلان‌داده‌های مبتنی بر اینترنت‌اشیاء در چرخه‌ کشاورزی هوشمند بر پایه مطالعه مروری و تحلیل موضوعی پژوهش‌های اجراشده، معرفی شده‌اند. طبق یافته‌ها‌، کاربرد فناوری‌های اینترنت‌اشیاء و کلان‌داده در کشاورزی و کسب و کارهای مرتبط رو به افزایش است و می‌توان پیش‌بینی کرد که آیندة کشاورزی بهینه در جهان برای پاسخگویی به نیاز غذایی و پایداری در تولید بدون یکپارچگی این فناوری‌ها و هوشمندسازی کشاورزی امکان‌پذیر نباشد. کاربردهای کلان‌داده‌های مبتنی بر اینترنت‌اشیاء در دسته‌بندی چرخه کشاورزی هوشمند شامل سنجش و پایش هوشمند شرایط محیطی، تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی هوشمند، کنترل هوشمند، و استفاده در فضاهای ابری قرار می‌گیرند. پرونده مقاله