• صفحه اصلی
  • عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش جهت پیاده‌سازی مدیریت‌دانش مطالعه موردي: سازمان مرکزي يکی از بانک هاي کشور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980721192884 بازدید : 3252 صفحه: 23 - 31

10.52547/jstpi.20858.16.63.23

20.1001.1.17355486.1399.16.63.5.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط