• صفحه اصلی
  • مطالعه تطبیقی جایگاه حقوق مالکیت فکری در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980208178988 بازدید : 3338 صفحه: 32 - 41

10.52547/jstpi.20791.16.63.32

20.1001.1.17355486.1399.16.63.1.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط