• صفحه اصلی
  • حمایت از روش‌های نوین تجاری فناورانه در پرتو نظام حق اختراع

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990909250988 بازدید : 422 صفحه: 10 - 20

10.52547/jstpi.20970.18.69.10

20.1001.1.17355486.1400.18.69.11.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط